Amen­dement Van Raan over het afschaffen van de vrij­stelling van ener­gie­be­lasting ter zake van metal­lur­gische procedés


12 november 2021

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

2

Vergaderjaar 2021-2022

35 927

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2022)

Nr. 45

AMENDEMENT VAN HET LID van raan ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 22[1]

Ontvangen 9 november 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel XXIIA worden vier onderdelen toegevoegd, luidende:

C

Artikel 64 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde en vierde lid vervallen, onder vernummering van het vijfde tot en met zevende lid tot derde tot en met vijfde lid.

2. in het vierde lid (nieuw) wordt “, derde, vierde en vijfde” vervangen door “ en derde”.

D

Artikel 66 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt “eerste of derde lid” vervangen door “eerste lid”.

2. In het tweede lid, onder b, wordt “eerste of derde lid” vervangen door “eerste lid”.

E

Artikel 70 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede en derde lid vervallen, onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot tweede en derde lid.

2. In het tweede lid (nieuw) wordt “teruggaven” vervangen door “teruggave”, vervalt “tot en met derde” en wordt “worden verleend” vervangen door “wordt verleend”.

F

Artikel 91 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt “70, eerste tot en met derde lid” vervangen door “70, eerste lid”.

2. In het vierde lid, onderdeel b, wordt “vierde lid” vervangen door “tweede lid”.

Toelichting

Het bevoordelen van fossiele brandstoffen past niet in de energietransitie. Met dit amendement wordt per 1 januari 2023 de vrijstelling van energiebelasting afgeschaft ter zake van de levering of het verbruik van elektriciteit die wordt gebruikt voor chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés en van aardgas dat wordt gebruikt voor metallurgische procedés. Tevens wordt de teruggaafregeling van energiebelasting voor datzelfde verbruik afgeschaft. Als logisch gevolg daarvan komt de verwijzing naar artikel 70, tweede en derde lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag in artikel 91 van die wet te vervallen. De budgettaire opbrengst die met dit voorstel gemoeid is bedraagt in 2023 € 80 miljoen.

Van Raan


[1] Vervanging in verband met wijziging in de toelichting.


Status

Verworpen

Voor

Den Haan, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga