Amen­dement Van Raan over het afschaffen van de terug­gaaf­mo­ge­lijkheid van ener­gie­be­lasting voor energie-inten­sieve bedrijven


12 november 2021

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

2

Vergaderjaar 2021-2022

35 927

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2022)

Nr. 44

AMENDEMENT VAN HET LID van raan ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 21[1]

Ontvangen 4 november 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel XXIIA wordt twee onderdelen toegevoegd, luidende:

C

Artikel 66 vervalt.

D

In artikel 91, eerste lid, vervalt “66, eerste lid,”.

Toelichting

Met dit amendement wordt per 2023 de teruggaafmogelijkheid van energiebelasting voor het verbruik van energieproducten door energie-intensieve bedrijven afgeschaft. Deze regeling heeft thans al geen materiële werking meer, omdat de convenanten die benodigd zijn om in aanmerking te komen voor de regeling niet meer worden afgegeven. Het is daarom verstandig om deze regeling ook uit de wetgeving te halen. De budgettaire opbrengst die met dit voorstel gemoeid is bedraagt € 0.

Van Raan


[1] Vervanging in verband met wijziging in de toelichting


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP, BIJ1, Volt

Tegen

PVV, FVD, VVD, SGP, Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga