Amen­dement Van Raan over het afschaffen van de vrij­stelling van ener­gie­be­lasting


8 november 2022

AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN

Ontvangen 8 november 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel XXVIII worden vier onderdelen toegevoegd, luidende:

D

1. Het derde en vierde lid vervallen, onder vernummering van het vijfde tot en met zevende lid tot derde tot en met vijfde lid.

2. In het vierde lid (nieuw) wordt «, derde, vierde en vijfde» vervangen door «en derde».

E

Artikel 66 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «eerste of derde lid» vervangen door «eerste lid».

2. In het tweede lid, onder b, wordt «eerste of derde lid» vervangen door «eerste lid».

F

Artikel 70 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede en derde lid vervallen, onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot tweede en derde lid.

2. In het tweede lid (nieuw) wordt «teruggaven» vervangen door «teruggave», vervalt «tot en met derde» en wordt «worden verleend» vervangen door «wordt verleend».

G

Artikel 91 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «70, eerste tot en met derde lid» vervangen door «70, eerste lid».

2. In het vierde lid, onderdeel b, wordt «vierde lid» vervangen door «tweede lid».

Toelichting

Het bevoordelen van fossiele brandstoffen past niet in de energietran- sitie. Met dit amendement wordt per 1 januari 2024 de vrijstelling van energiebelasting afgeschaft ter zake van de levering of het verbruik van elektriciteit die wordt gebruikt voor chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés en van aardgas dat wordt gebruikt voor metallurgische procedés. Ook wordt de vrijstelling van energiebelasting afgeschaft ter zake van de levering of het verbruik van aardgas dat wordt gebruikt in mineralogische procedés. Tevens wordt de teruggaafregeling van energiebelasting voor datzelfde verbruik afgeschaft. Als logisch gevolg daarvan komt de verwijzing naar artikel 70, tweede en derde lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag in artikel 91 van die wet te vervallen. De budgettaire opbrengst die met dit voorstel gemoeid is bedraagt in 2024 € 80 miljoen.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

Volt, BIJ1, PvdA, PvdD, SP, GL, DENK

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, VVD, CU, SGP, Omtzigt, Den Haan, JA21, BBB, Van Haga

Lees onze andere moties

Amendement Van Raan over het afschaffen van de vrijstelling van kolenbelasting voor het verbruik van kolen voor elektriciteitsopwekking

Lees verder

Amendement Van Raan over het afschaffen van de vrijstelling voor het duaal verbruik van kolen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer