Amen­dement Thieme: dat regelt dat de huurder van het jacht­recht ten minste de leeftijd van 21 jaren moet hebben bereikt om gerechtigd te zijn tot het uitoe­fenen van de jacht in een veld


24 juni 2015

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr. 100

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 3.21, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. De punt aan het slot van onderdeel d, onder 2, wordt vervangen door een komma.
2. Er wordt een zinsnede toegevoegd, luidende: indien diegene de leeftijd van 21 jaren heeft bereikt.

Toelichting

In artikel 3.21 is bepaald wie gerechtigd is tot het uitoefenen van de jacht in een veld. Dit amendement voegt aan ieder van de genoemde groepen de algemene eis toe dat een persoon uit die groep slechts gerechtigd is tot het uitoefenen van jacht in een veld, indien die persoon de leeftijd van 21 jaren heeft bereikt.

In Nederland kunnen kinderen vanaf hun twaalfde lid worden van een schietvereniging. Vanaf 16 jaar mag er met een licht kaliber worden geschoten, en vanaf 18 jaar mag iemand een wapenvergunning aanvragen (Wet Wapens en Munitie). Indiener is van mening dat een jachtvergunning (jachtakte) om dieren te mogen doden met een geweer pas kan worden afgegeven bij een leeftijd van 21 jaar. De wettelijk erkende intrinsieke waarde van het dier en de verantwoordelijkheid die de jager draagt ten aanzien van het gebruik van een hagel- en of kogelgeweer is dermate groot, dat indiener het gerechtvaardigd vindt om de leeftijds-grens op te hogen.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

50+, PvdD, SP

Tegen

PVV, GrBvK, CDA, CU, SGP, VVD, Klein, GrK/O, Houwers, VanVliet, D66, GL, PvdA