Amen­dement Teunissen over het opnemen van biodi­ver­siteit, volks­ge­zondheid, de circu­laire economie en een sociale en recht­vaardige klimaat­tran­sitie als toet­sings­cri­teria


4 juli 2023

Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

AMENDEMENT VAN HET LID TEUNISSEN

Ontvangen 4 juli 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 3, derde lid, worden na onderdeel b, vier onderdelen ingevoegd, luidende:

ba. of bij de maatregelen risico’s voor de biodiversiteit zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt;

bb. of bij de maatregelen risico’s voor de volksgezondheid zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt;

bc. of de maatregelen bijdragen aan het bereiken van een volledig circulaire economie;

bd. of de maatregelen bijdragen aan een sociale en rechtvaardige klimaattransitie;.

Toelichting

Dit amendement beoogt de klimaattransitie integraal aan te pakken. Door biodiversiteit, volksgezondheid, de circulaire economie en een sociale en rechtvaardige klimaattransitie als toetsingscriteria in het Klimaatfonds op te nemen, wordt voorkomen dat het geld uit het fonds aan maatregelen wordt uitgegeven die weliswaar een positief effect kunnen hebben op één van de doelen, maar een negatief effect op andere maatschappelijke doelen. Op dit moment wordt met het Klimaatfonds uitsluitend gestuurd op een transitie naar een ander energiesysteem. Een integrale aanpak is noodzakelijk om de uitgave van zoveel belastinggeld te kunnen rechtvaardigen.

Teunissen


Status

Verworpen

Voor

Den Haan, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, Gündoğan, Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Amendement Teunissen over toevoeging van het verminderen van het totale energieverbruik aan de bestedingsdoelen van het Klimaatfonds

Lees verder

Amendement Teunissen/Van Raan over het voorkomen dat de inzet van houtige biomassa gesubsidieerd kan worden vanuit het Klimaatfonds

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer