Amen­dement: Reser­vering ontwik­ke­lings­ruimte per AMvB


29 januari 2014

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof)

I
In artikel I, onderdeel N, wordt in artikel 19kn, eerste lid, “ministeriële regeling” vervangen door: algemene maatregel van bestuur.

II
In artikel I, onderdeel N, wordt artikel 19kq als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt “eerste of”.
2. In het derde lid wordt “ministeriële regeling” vervangen door: algemene maatregel van bestuur.

III
Aan artikel I, onderdeel N, wordt aan artikel 19kq een lid toegevoegd, luidende:
4. De voordracht voor een krachtens artikel 19kn, eerste lid, of kq, derde lid, vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overlegd.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de reservering van ontwikkelingsruimte voor prioritaire projecten niet bij ministeriele regeling, maar bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld.
Omdat de ruimte voor stikstofemissie beperkt is gezien de hoge stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitats, moeten er keuzes gemaakt worden welke projecten en handelingen voorrang verdienen. Dit zijn bij uitstek keuzes die grote gevolgen hebben. Indiener stelt daarom voor om die keuze via een algemene maatregel van bestuur voor te leggen aan beide Kamers.


Status

Verworpen

Voor

SP, PVV, D66, GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, 50+, GrBvK, VanVliet

Lees onze andere moties

Amendement: Effecten op kritische depositiewaarde in beeld brengen

Lees verder

Motie Thieme: vasthouden aan verbod nachtjagen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer