Amen­dement: Effecten op kritische depo­si­tie­waarde in beeld brengen


29 januari 2014

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998
(programmatische aanpak stikstof)

In artikel I, onderdeel J, wordt in het eerste punt, onder d, aan onderdeel h een subonderdeel toegevoegd, luidende:
5°. bijdragen aan het niet overschrijden van de kritische depositiewaarde voor de voor stikstof gevoelige habitats in het gebied.

Toelichting

In artikel 19kh is bepaald dat in het programma aanpak stikstof het beoogde effect van de maatregelen op de verwezenlijking van de instandhoudingsdoelen en de voorkoming van verslechtering en verstorende effecten moet worden beschreven. Indiener acht het van belang dat ook het effect op de kritische depositiewaarde wordt beschreven.
Met dit amendement wordt geregeld dat in beeld wordt gebracht in hoeverre de maatregelen (ter verwezenlijking van de instandhoudingsdoelstellingen voor de voor stikstof gevoelige habitats in de Natura 2000-gebieden die in het programma zijn opgenomen) bijdragen aan het niet overschrijden van de kritische depositiewaarde. Voor het duurzaam bereiken van de instandhoudingsdoelen is het respecteren van de kritische depositiewaarde immers van belang. Dit amendement beoogt de effecten van de maatregelen in relatie tot de kritische depositiewaarde in beeld te brengen.


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, GroenLinks, PvdD

Tegen

PVV, PvdA, CDA, SGP, ChristenUnie, 50+, VVD, GrBvK, VanVliet

Lees onze andere moties

Amendement: Schrappen grenswaarde vergunningplicht

Lees verder

Amendement: Reservering ontwikkelingsruimte per AMvB

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer