Amen­dement Ouwehand over het vermin­deren van de stik­stof­uit­stoot met 50% binnen tien jaar


4 december 2019

In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

Na artikel 2.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.1a

Uiterlijk tien jaar na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel E, van de Spoedwet aanpak stikstof is de totale Nederlandse stikstofemissie zoals vastgesteld door het RIVM, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het RIVM, met ten minste 50% is verminderd ten opzichte van de stikstofemissie zoals vastgesteld door het RIVM over het jaar 2018.

Toelichting

Dit amendement regelt dat uiterlijk tien jaar na de inwerkingtreding van het belangrijkste artikel van deze wet de totale Nederlandse uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden met ten minste 50% is verminderd ten opzichte van 2018.

De memo ‘Inzichten stikstofdepositie op natuur’ van Wageningen Environmental Research (oktober 2019) laat zien dat de Nederlandse stikstofemissies met ten minste de helft af moeten nemen om de instandhoudingsdoelstellingen voor de meeste Natura 2000-gebieden te behalen. Hierbij wordt opgemerkt dat voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van alle Natura 2000-gebieden gebiedsgericht aanvullende emissiebeperkingen en herstelmaatregelen gerealiseerd moeten worden.

Volgens de Habitatrichtlijn zou Nederland hier op dit moment al aan moeten voldoen. Om het praktisch realiseerbaar te maken, stelt dit amendement een termijn van maximaal tien jaar.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, Van Haga

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Ouwehand over het verminderen van de totale stikstofuitstoot met 50% binnen vijf jaar

Lees verder

Amendement Ouwehand over onderzoek naar de mogelijke schadelijke gevolgen van aanpassingen aan diervoeding

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer