Amen­dement Ouwehand over het alleen finan­cieren van maat­re­gelen ten aanzien van de stik­stofnorm van 74% in 2030


19 april 2023

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

2

Vergaderjaar 2022-2023

36 277

Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur)

Nr. 15

AMENDEMENT VAN HET LID ouwehand

Ontvangen 19 april 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 2, tweede lid, onderdeel a, komt te luiden:

a. het zodanig verminderen van de depositie van stikstof op daarvoor gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden dat die depositie in 2030 op ten minste 74% van het areaal van die habitats niet groter is dan de hoeveelheid in mol per hectare per jaar waarboven verslechtering van de kwaliteit van die habitats niet op voorhand is uit te sluiten;.

II

Artikel 12 vervalt.

Toelichting

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het areaal aan stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden dat in 2030 stikstofneerslag ondervindt onder de kritische depositiewaarde, 74% moet zijn. De stikstofuitstoot zal hiervoor gehalveerd moeten worden.

De indiener stelt dat dit het absolute minimum is voor wat de natuur nodig heeft: ecologisch onderzoek laat zien dat de stikstofuitstoot al voor het eind van 2025 gehalveerd moet zijn om onze meest kwetsbare natuur voort te laten bestaan. Het gaat om 25% van het totale oppervlak aan beschermde stikstof-gevoelige natuur dat onherstelbaar beschadigd zal zijn als de stikstofneerslag na 2025 nog te hoog is. Een halvering van de stikstofuitstoot pas in 2030 is dus al een compromis op wat ecologisch gezien noodzakelijk is.

Om er zeker van te zijn dat het Transitiefonds landelijk gebied en natuur bijdraagt aan het beschermen en behouden van de natuur, zal de omgevingswaarde van 74% uiterlijk in 2030 bereikt moeten zijn.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

Den Haan, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, DENK

Lees onze andere moties

Amendement Ouwehand over dat de landbouwmaatregelen alleen van dien aard kunnen zijn dat ze het aantal dieren in de veehouderij daadwerkelijk reduceren

Lees verder

Motie Wassenberg c.s. over uitspreken tegen diepzeemijnbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer