Amen­dement Ouwehand over de compen­sa­tie­ver­goeding voor nert­sen­houders niet inzetten voor nieuwe opbouw dier­hou­derij


30 november 2020

AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHAND

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «wordt een artikel» vervangen door «worden twee artikelen».

2. Na het voorgestelde artikel 8 wordt een artikel toegevoegd, luidende: Artikel 8a Vergunningen als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, daarvoor in de plaats komende omgevingsvergun-ningen voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en toestemmingsbe-sluiten, bedoeld in artikel 9.4, achtste lid, van de Wet natuurbescherming, vervallen voor zover zij betrekking hebben op de uitoefening van de nertsenhouderij.

Toelichting

Met dit amendement wordt de natuurbescherming gediend en wordt ook voorkomen dat nertsenfokkers na het beëindigen van hun bedrijf met de verkregen vergoeding opnieuw dieren – zoals konijnen – gaan houden of dat andere veebedrijven kunnen gaan uitbreiden. Dit amendement zorgt daarmee voor een efficiënte besteding van belastinggeld en voor een daadwerkelijke bijdrage aan de afbouw van de bioindustrie en de verbetering van de natuur.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PVDD, PvdA, 50PLUS, PVV, GKrol, vKA

Tegen

D66, VVD, CU, CDA, FVD, DENK

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over een importverbod op ontbossingsproducten

Lees verder

Motie Ouwehand over verplicht stellen van de sloop van kooien van nertsenhouderijen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer