Amen­dement Ouwehand en Van Esch over een beroeps­matig fokverbod voor dieren die aantoonbaar bevat­telijk zijn voor covid-19


7 oktober 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, vervalt in het opschrift van hoofdstuk VA “tijdelijke”.

II

In artikel I, onderdeel A, wordt na het voorgestelde artikel 58r een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 58ra Fokverbod covid-19 bevattelijke dieren

Het is verboden beroepsmatig te fokken met nertsen, alsmede met bij ministeriële regeling aangewezen andere dieren die worden gehouden, die aantoonbaar bevattelijk zijn voor covid-19 en een reservoir kunnen vormen voor dit virus.

III

Artikel I, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt “wordt” vervangen door “worden” en wordt “een artikel” vervangen door “twee artikelen”.

2. In het opschrift van artikel 68bis wordt “regels hoofdstuk Va” vervangen door “artikelen 58e tot en met 58s”

3. Er wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 68ter Strafbaarstellingen en strafsancties artikel 58ra

1. Met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft degene die handelt in strijd met het bepaalde bij of krachtens artikel 58ra.

2. Het in het eerste lid strafbaar gestelde feit is een overtreding.

IV

In artikel VIII, eerste lid, onder a, wordt na “hoofdstuk Va” ingevoegd “, met uitzondering van artikel 58ra”.

Toelichting

De volksgezondheid vraagt om mogelijkheden om in te kunnen grijpen als in dierhouderijsectoren risico’s ontstaan voor de gezondheid van de mens. De Tweede Kamer heeft dit onlangs nog onderstreept met een motie die de minister van VWS de doorzettingsmacht moet geven bij de preventie en bestrijding van besmettelijke dierziekten die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid[1]. Ook besloot de Kamer dat vanuit het oogpunt van volksgezondheid een verbod moet worden ingesteld op het beroepsmatig fokken van dieren die aantoonbaar bevattelijk zijn voor het coronavirus en een reservoir kunnen vormen. [2] Dit amendement legt hiervoor de wettelijke basis.

In het afgelopen half jaar is gebleken dat nertsen zeer gevoelig zijn voor covid-19. De dieren scheiden bovendien veel virusdeeltjes uit, waardoor ze zeer besmettelijk zijn voor zowel andere nertsen als voor mensen. In Nederland zijn nog 110 nertsenfokkerijen. In iets meer dan vijf maanden tijd zijn 62 locaties besmet geraakt met het virus. Het virus is in die maanden van mens op nerts en van nerts op mens overgesprongen. Tweederde van de onderzochte nertsenfokkers, gezinsleden en medewerkers raakte daarbij besmet. Virologen hebben vastgesteld dat de besmettingsgraad onder mensen op besmette bedrijven daarmee vele malen hoger is dan in de huiselijke kring.

Dit amendement beoogt vanuit het oogpunt van de volksgezondheid een verbod in te stellen op het beroepsmatig fokken van dieren die aantoonbaar bevattelijk zijn voor covid-19 en daardoor een reservoir kunnen vormen voor het virus. Van de nertsenfokkerij is dit onomstotelijk aangetoond. Het is daarom van belang dat in ieder geval de nertsenfokkerij wordt stilgelegd. Deze gevaren zouden zich ook in andere dierhouderijsectoren kunnen voordoen. Wetenschappelijke inzichten hierover volgen zich snel op. Het is daarom belangrijk dat de minister van VWS ook in andere dierhouderijsectoren snel kan ingrijpen op het moment dat er risico’s ontstaan voor de gezondheid van de mens.

Dit amendement regelt daarom dat bij ministeriele regeling ook andere diersoorten kunnen worden aangewezen waarvoor een verbod op het beroepsmatig fokken wenselijk en noodzakelijk is in het kader van de bestrijding van covid-19.

Dit artikel vervalt niet op het moment dat de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 vervalt.

Ouwehand

Van Esch


[1] Motie Ouwehand c.s., Kamerstuk 25295-379

[2] Motie Ouwehand/Ploumen, Kamerstuk 28286-1108


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, Van Haga, GKrol