Amen­dement Ouwehand: econo­misch belang is geen excuus voor dierenleed


4 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

0A

Aan artikel 2.1, eerste lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: Onder een redelijk doel wordt in elk geval niet begrepen een economisch belang.

Toelichting

De veehouderij in Nederland is de afgelopen jaren steeds verder geïntensiveerd, waarbij de productie per dier steeds verder is opgevoerd. Zo zijn zeugen doorgefokt op het krijgen van steeds meer biggen per worp, waardoor zij niet meer in staat zijn om voor hun biggen te zorgen, en zijn koeien zo doorgefokt op productie dat ze bijna twee keer zoveel melk geven als in 1980. Met ernstige gezondheidsproblemen, structureel lijden en een schrikbarend hoge sterfte onder de dieren als gevolg.

De huidige beleidskoers richting emissiearme landbouw stuurt nog verder op efficiëntie en intensivering, met technologie en veevoeraanpassingen ten koste van het dier. Onlangs pleitte de door de minister van LNV ingestelde adviescommissie ‘Taskforce verdienvermogen kringlooplandbouw’ er zelfs voor dat veehouders klimaat en reductie van stikstof belangrijker zouden moeten maken dan dierenwelzijn.

Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijker dan ooit om betere waarborgen in te bouwen voor dierenwelzijn.

Met dit amendement wordt geregeld dat dieren niet mogen lijden omwille van economische belangen. Artikel 2.1 van de wet dieren stelt dat het verboden is om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.

Dit amendement regelt dat het redelijk doel nader wordt ingekaderd. Hiermee wordt beoogd economische belangen uit te sluiten als redelijk doel. Zo wordt bijvoorbeeld voorkomen dat dieren worden geruimd in gevallen waarbij dit goedkoper is dan het laten uitzieken van de dieren, zoals het ruien ten tijde van de fipronilbesmetting.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, GL, SP, Van Haga

Lees onze andere moties

Amendement Ouwehand over onderzoek naar de mogelijke schadelijke gevolgen van aanpassingen aan diervoeding

Lees verder

Amendement Ouwehand over een verbod op het productiegericht fokken van dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer