Amen­dement: Schrappen grens­waarde vergun­ning­plicht


29 januari 2014

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof)


In artikel I, onderdeel J vervalt punt 6.

IIIn artikel I, onderdeel N, vervalt artikel 19koa.

IIIIn artikel I, onderdeel N, wordt in artikel 19kq, eerste en tweede lid, «artikel 19kh, vijfde of zevende lid, 19kk, 19kn, eerste of vierde lid, 19ko, vijfde lid, of 19koa, eerste lid,» telkens vervangen door: artikel 19kh, vijfde lid, 19kk, 19kn, eerste of vierde lid, of 19ko, vijfde lid,.

IVIn artikel I, onderdeel P, eerste punt, vervalt: 19kh, negende lid,.

VIn artikel III vervalt: 19koa, eerste lid,.

Toelichting

Het kabinet stelt voor om een grenswaarde van stikstofdepositie te introduceren waaronder geen vergunningplicht geldt. Dit amendement regelt dat deze grenswaarde wordt geschrapt.
Indiener betwijfelt de juridische houdbaarheid van de constructie en ziet bezwaren op het gebied van de rechtszekerheid. Een geregistreerde melding zal immers niet dezelfde juridische status hebben als een vergunning. De grenswaarde maakt de PAS bovendien nodeloos ingewikkeld en zal tot veel discussie leiden over de vraag of de gevolgen van een bepaald project/handeling onder de grenswaarde blijven. De inschatting van de benodigde te reserveren depositieruimte is bovendien heel lastig. Het instrument lijkt daarmee onuitvoerbaar.


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, PVV, D66, CDA, SGP, ChristenUnie, 50+, SP, GrBvK, VanVliet

Lees onze andere moties

Amendement: Geen ontwikkelingsruimte boven kritische depositiewaarde

Lees verder

Amendement: Effecten op kritische depositiewaarde in beeld brengen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer