Schrif­te­lijke inbreng over het compen­seren van nert­sen­fokkers


20 november 2020

Inbreng Partij voor de Dieren schriftelijk overleg Nadeelcompensatieregeling in relatie tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij

De leden van de Partij voor de Dierenfractie hebben kennisgenomen van de stukken die naar de Kamer zijn gestuurd over de compensatieregeling voor de nertsenfokkerij. Gezien de zeer korte reactietermijn, beperken de leden zich hier tot enkele kritische vragen hierover en gaan zij hierover graag op korte termijn verder in debat met de minister.

Zoals al eerder is ingebracht, vinden de leden het volstrekt niet uit te leggen dat er in totaal meer dan 220 miljoen euro naar deze sector gaat, terwijl andere sectoren die ook zijn getroffen door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, hooguit gebruik kunnen maken van de generieke steunpakketten. Als nadeelcompensatie voor het vervroegen van het verbod op de nertsenfokkerij wordt 150 miljoen euro uitgetrokken, voor het slopen of ombouwen van de stallen 32 miljoen euro en voor het vergoeden van het vroegtijdig vergassen van nertsen vanwege coronabesmettingen was alleen al voor de eerste 37 bedrijven 38,5 miljoen euro uitgetrokken. De leden vragen de minister wat de totale vergoeding zal zijn voor de 32 bedrijven die daarna nog zijn besmet en ‘geruimd’.

De leden vragen de minister tevens wat de totale bijdrage is die vanuit de generieke steunmaatregelen (zoals de NOW-regeling en de TVL) is verstrekt aan nertsenfokkers.

Voor het bepalen van de hoogte van de voorliggende nadeelcompensatieregeling zijn veel factoren meegewogen die ieder voor zich vragen oproepen.

Zo vinden de leden het zeer merkwaardig dat ook bedrijven die in 2020 helemaal geen nertsen meer hielden in aanmerking komen voor een vergoeding. Het enige dat nertsenfokkers hiervoor hoeven te doen, is aantonen dat de gebouwen en kooien nog “zodanig intact” zijn dat er nog nertsen in zouden kunnen worden gehouden. Als voorbeeld wordt genoemd dat de nertsenfokker foto’s kan laten zien. Dit is uiteraard zeer fraudegevoelig. Hoe wil de minister gaan controleren of nertsenfokkers daadwerkelijk van plan waren om weer nertsen te gaan houden in de laatste jaren voorafgaand aan het verbod? Hoe gaat de minister voorkomen dat foto’s worden getoond van andere stallen, of dat stallen snel worden ‘opgepoetst’ of aangevuld? Gaat de minister voorwaarden stellen aan de maximale duur van de leegstand? Of kunnen ook nertsenfokkers die al vijf jaar geen nertsen meer houden, de vergoeding aanvragen, zolang zij nog een geldige vergunning hebben?

Om hoeveel nertsenfokkers gaat dit in totaal en hoe lang hielden zij al geen nertsen meer?

Hoeveel nertsenfokkers hebben al ingetekend voor de subsidieregeling voor de sloop- en ombouw van de stallen?

In de jaren nadat het wetsvoorstel verbod op de pelsdierhouderij werd aangenomen, heeft een flink deel van de nertsenfokkers illegaal uitgebreid. Hier is destijds niet op gehandhaafd, maar deze gegevens zijn wel bekend. De leden van de Partij voor de Dieren vinden het nog altijd onverteerbaar dat deze wetsovertredingen destijds door de vingers zijn gezien. In de feitelijke vragenronde over de suppletoire begroting stelde de minister dat bij het vaststellen van de nadeelcompensatie ook de overtreding van het uitbreidingsverbod zou worden betrokken. De leden lezen dit nu niet terug. Hoe gaat de minister voorkomen dat nertsenfokkers die flink hebben geprofiteerd door welbewust te wet te overtreden nu ook nog eens een zeer royale vergoeding krijgen?

Kan de minister de ‘nulmeting’ naar de Kamer sturen zoals is opgesteld bij de inwerkingtreding van het verbod op de pelsdierhouderij (artikel 3, lid 1c van de wet)?

Wat gaat de minister doen om te voorkomen dat nertsenfokkers met de verkregen vergoedingen in het buitenland de nertsenfokkerij voortzetten? Deelt de minister de mening dat dit zeer onwenselijk zou zijn? En dat zij, door deze route niet af te snijden, bijdraagt aan het voortbestaan van de volksgezondheidsrisico’s uit de nertsenfokkerij? Hoe gaat de minister voorkomen de inventaris wordt doorverkocht aan nertsenfokkers in het buitenland? Ook dat moet worden voorkomen, vinden de leden.

Ook viel het de leden op dat er ter overbrugging van de periode voor het vinden van vervangende arbeid een vergoeding wordt uitgetrokken van maar liefst twee keer 66.500 euro per voltijdse arbeidsplaats. Dat is een zeer ruimhartig maandsalaris van 5.200 tot 5.500 euro per maand. Geldt dit voor alle gezinsleden die meewerken in het bedrijf? Heeft het aantal locaties of de grootte van het bedrijf nog invloed op dit bedrag?

Tot slot vragen de leden de minister om te reageren op de beelden gemaakt door Stichting Animal Rights, waarop te zien is hoe medewerkers gooien met nertsen en hoe zij zonder de voorgeschreven beschermingsmiddelen aan het werk zijn.[1] Medewerkers tillen de dieren op aan hun staart en slingeren ze rond voordat ze in de gaskar worden gegooid. De leden vinden dit volstrekt verwerpelijk en vragen de minister hoe dit mogelijk is, ook gezien de uitgebreide inzet van NVWA-toezichthouders en het vertrouwen dat het kabinet leek te hebben dat de sector de veiligheidsvoorschriften opvolgt.


[1] https://www.animalstoday.nl/nertsen-mishandeld-coronaregels-genegeerd/