Schrif­te­lijke inbreng over de Landbouw- en Visse­rijraad van 22-23 maart


15 maart 2021

Inbreng Partij voor de Dieren SO L&V-raad van 22-23 maart

Automatische verlengingen landbouwgif

De leden van de Partij voor de Dierenfractie zijn zeer teleurgesteld in uw antwoorden in het Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda videoconferentie voor landbouw- en visserijministers op 22 februari 2021,[1] over de automatische verlengingen van zeer gevaarlijk landbouwgif. Niet alleen de azolen (landbouwgif dat resistente schimmels kan veroorzaken) zijn hierbij een grote zorg. Kunt u bevestigen dat bij de volgende stemmingen in het Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (ScoPAFF) van 24 en 25 maart, de procedurele verlenging van de pesticide flumioxazine op de agenda staat? Van dit pesticide is al bekend en bewezen dat het giftig is voor de voortplanting en zeer schadelijk voor het waterleven, met langdurige effecten.[2] Conform de aangenomen motie Ouwehand[3], die de regering verzoekt om voortaan tegen voorstellen van de Europese Commissie te stemmen voor de automatische verlenging van toelatingen van stoffen die een grote bedreiging vormen voor de biodiversiteit (in het bijzonder bijen en hommels) of die kankerverwekkend, mutageen, hormoonverstorend en/of giftig voor de voortplanting, ligt het voor de hand om tegen de verlenging van deze stof te stemmen in het SCoPAFF-overleg. Deze leden vinden het buitengewoon ernstig dat u deze motie systematisch niet uitvoert door ondanks alles vóór de pakketten van verlengingen te stemmen. De leden roepen u nogmaals op om ondubbelzinnig op te komen voor de volksgezondheid en de biodiversiteit en tegen de verlenging van (het pakket met) de actieve stof flumioxazine te stemmen. Graag uw reactie.

Biologische bestrijders

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zijn verrast over en geïnteresseerd in de onderbouwing van uw standpunt over een Europese studie naar het gebruik van biologische bestrijders (macro-organismen) en eventuele vervolgacties. Waarom is Nederland hierover terughoudend? Kunt u uiteenzetten waarom u denkt dat Europese harmonisatie op dit gebied een belemmering zal zijn voor het beschikbaar hebben en krijgen van biologische bestrijders?


[1] Kamerstuk 21501-32-1275

[2] https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=720

[3] Kamerstuk 21501-32, nr. 1176

Interessant voor jou

Bijdrage Van Esch aan coronadebat

Lees verder

Bijdrage Van Esch aan coro­n­adebat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer