Schrif­telijk overleg Regeling Agres­sieve Dieren


26 maart 2007

Schriftelijk overleg Regeling Agressieve Dieren 27 maart 2007
Inbreng lid Thieme (PvdD)

De Regeling Agressieve Dieren is 1993 in werking getreden met als doel het aantal bijtincidenten door pitbullachtigen te verminderen. Een onvoorzien en onbedoeld neveneffect is de drastische toename van het aantal inbeslagnames van pitbullachtigen, gevolgd door de euthanasering van deze dieren (van 50 dieren in 2000 naar 315 in 2004 ). Dit leidt tot toenemende ongerustheid en onrust onder de hondenbezitters.
De betreffende hondenbezitters blijken voor een deel slecht op de hoogte te zijn van de RAD. Wij willen de minister dan ook verzoeken onmiddellijk te beginnen met het geven van voorlichting hierover in de media, enerzijds om het aantal in beslag genomen en gedode honden – velen hiervan hebben nooit een bijtincident veroorzaakt – te verminderen, anderzijds om het leed, aan de bezitters van de dieren en hun kinderen, te voorkomen.

Gezien de zware gevolgen van de regeling voor de hondenbezitters en met name de honden zelf, is het van groot belang dat de Regeling Agressieve Dieren grondig geëvalueerd en op grond daarvan herzien wordt.

Begin februari heeft de Partij voor de Dieren reeds kamervragen gesteld over de RAD en de minister daarbij dringend verzocht om een versnelde evaluatie van deze regeling. De minister heeft hierop laten weten dat de vragen niet binnen de gestelde termijn kunnen worden beantwoord . Hierbij willen wij de minister vragen alsnog antwoord te geven op de destijds gestelde vragen. In aanvulling daarop willen wij de minister vragen of zij bereid is de inbeslagnames te stoppen in afwachting van de resultaten van de evaluatie.

Bij de evaluatie van de regeling dient ons inziens ook te worden gekeken naar de opzet en resultaten van regelingen in de ons omringende landen. Tevens zou er gekeken moeten worden naar de mogelijkheid voor het invoeren van karakter- en gedragstests en verplichte opvoedcursussen. Kunnen een onafhankelijke karaktertest, (periodieke) gedragstests en verplichte opvoedcursussen een goede vervanging zijn van de regeling?

Voorstel voor maatregelen:

  • Meer en regelmatige voorlichting rondom het bestaan en de uitvoering van de RAD. Dit is ons inziens een taak van de overheid.
  • Meer voorlichting over het houden van honden en het belang van een goede opvoeding. Hondeneigenaren zijn verantwoordelijk voor het gedrag en de opvoeding van hun hond. De oorzaak van bijtincidenten ligt vaak in een slechte opvoeding en derhalve zouden eigenaren zeker bij dit soort honden verplicht moeten worden om gehoorzaamheids- en gedragscursussen te volgen.
  • Controle op verkoop via internet en in het buitenland en vervolging van de fokkers en aanbieders van illegale pitbullachtigen.
  • Europese harmonisatie. Veel honden worden vanuit België ingevoerd met een ECC-stamboom die in Nederland niet geldig is. Duidelijkheid voor hondeneigenaren dient vergroot worden door de verschillende criteria van de FCI en ECC te verhelderen en met name door te benadrukken dat de ECC stamboom in Nederland niet voldoet. Problemen worden voorkomen door één duidelijke richtlijn te stellen en slechts één type stamboom te hanteren.
  • Algehele identificatie en registratie. Bijtincidenten kunnen zo beter worden geregistreerd en familielijnen, fokkers en eigenaren zijn beter te traceren.

  1. http://www.nos.nl/nosjournaal/...
  2. nr. 900, 14-3-2007:
    Vragen van het lid Ouwehand aan de minister van LNV en de minister van Justitie inzake hond 'Cookie'.