Schrif­­te­­lijke inbreng over stroom­hals­banden bij honden


11 januari 2021

Inbreng fractie Partij voor de Dieren bij het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit houders van dieren vanwege een aanpassing van het verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur.

De leden van de Partij voor de Dierenfractie zien de stroomhalsband als een achterhaald, barbaars en diervijandig middel om honden tot gehoorzaamheid te dwingen. De minister kiest wat de Partij voor de Dieren betreft terecht voor een verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur bij honden. Zoals uit de Nota van toelichting bij het Ontwerpbesluit blijkt, leidt de stroomhalsband bij honden tot stress, agressie, pathologische angst, wonden en pijn, ook indien gebruikt door een ervaren trainer. Dit wordt bevestigd door wetenschappelijk onderzoek. Over het nut van de stroomhalsband voor trainingen bestaan wetenschappelijk gezien ernstige twijfels: honden leggen naar alle waarschijnlijkheid eerder een verband tussen de elektrische schok en de eigenaar, omgeving of een commando dan met hun eigen gedrag.

Training op basis van positieve feedback geeft betere resultaten en leidt tot minder gedragsproblemen, een betere mens-dier relatie en een betere gehoorzaamheid. De stroomhalsband is ook helemaal niet nodig voor trainingen: politie, marechaussee en krijgsmacht kunnen honden effectief trainen en inzetten zonder het gebruik van stroomstootapparatuur.

De leden van de Partij voor de Dierenfractie hebben daarom met instemming kennisgenomen van het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit houders van dieren vanwege een aanpassing van het verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur.

Wel hebben de leden nog enkele vragen over de mogelijke uitzonderingen op het verbod. Uitzonderingen blijven bestaan voor het gebruik van de stroomhalsbandband bij taken van de politie, krijgsmacht, marechaussee, Dienst Justitiële Inrichtingen en bij het trainen voor deze taken. Als argument voor de uitzonderingen wordt genoemd dat sommige overheidsorganisaties, waaronder de politie, de krijgsmacht en de Dienst Justitiële Inrichtingen, op dit moment gebruik maken van honden die nog met stroomstootapparatuur zijn getraind. Tegelijk meldt de Nota van Toelichting dat in de praktijk blijkt dat militairen en politieagenten honden effectief kunnen trainen en inzetten zonder het gebruik van stroomstootapparatuur.

De leden vragen zich af waarom honden die in het verleden zijn getraind met de wrede stroomhalsband, in de toekomst niet op een andere manier kunnen worden getraind? Op basis van welke wetenschappelijke bronnen is er geconcludeerd dat honden die ooit met stroomhalsbanden zijn getraind niet op een andere wijze kunnen worden getraind? Hoe zal voorkomen worden dat de niet gespecificeerde uitzonderingen zullen leiden tot het blijvend gebruik van de stroomhalsband in de praktijk? Uit de Nota van toelichting blijkt dat de overheid dieren die reeds in gebruik zijn binnen zes jaar zo wil trainen dat stroomstootapparatuur niet langer nodig is. Is het juist dat dit in de praktijk betekent dat politiehonden die ooit met de stroomband zijn getraind tot aan hun pensioen met de stroomband kunnen worden gecorrigeerd? Kunt u toezeggen dat de uitzonderingspositie voor de politie, marechaussee, krijgsmacht en de Dienst Justitiële Inrichtingen binnen zes jaar zal worden ingetrokken? Zo nee, waarom niet? Kunt u de Kamer de komende zes jaar actief informeren over de stand van zaken rond de uitfasering van de stroomband binnen overheidsorganisaties?

De leden hebben ook vragen bij de handhaving. Uit verschillende onderzoeken, waarvan ook zeer recente zoals het onderzoek van Deloitte[1], is gebleken dat de controle en handhaving van dierenwelzijn door de NVWA onvoldoende of zelfs niet plaatsvindt. Hoe wordt het verbod op de stroomhalsbanden in de praktijk gehandhaafd?

De leden zijn van mening dat het blijven toestaan van de verkoop van de stroomhalsband het verbod op het gebruik daarvan ondermijnt. Is de minister het met de leden eens dat het toestaan van de verkoop van de stroomhalsband zal leiden tot het blijvend gebruik hiervan?

Hoe kan effectief gehandhaafd worden als de verkoop niet verboden is? Welke mogelijkheden bestaan er om de verkoop van stroomstootapparatuur te verbieden? Indien dit niet mogelijk blijkt, is de minister dan bereid verkopers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid stroomstootapparatuur voor honden uit het (online) schap te halen?


[1] https://www.tweedekamer.nl/kam...

Interessant voor jou

Bijdrage Van Raan over verplichte coronatesten voor reizigers

Lees verder

Schrif­­te­­lijke inbreng over de initiatiefnota “Weidse blik op weidevogels”

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer