Schrif­­te­­lijke inbreng over de Landbouw- en Visse­rijraad van 15-16 december


7 december 2020

Landbouw- en Visserijraad 15-16 december - Schriftelijke Inbreng Partij voor de Dieren

Visquota

Elk jaar worden tijdens de Landbouw- en Visserijraad in december de vangstmogelijkheden voor het volgende kalenderjaar vastgesteld in de vorm van Total Allowable Catch (TAC) en de Quota Verordening. De onderhandelingen over de TAC vinden ook dit jaar achter gesloten deuren plaats, met alleen de uitkomst als resultaat. Het huidige voorstel bevat 23 TAC's, waarvan er 13 naar beneden bijgesteld worden op basis van wetenschappelijk advies, aldus de Europese Commissie.

De leden van de Partij voor de Dierenfractie merken op dat het naar beneden bijstellen van de TACs aangeeft dat in 2021 nog niet alle visbestanden in Europese wateren op MSY-niveau (Maximum Sustainable Yield) bevist worden, zoals werd afgesproken in 2014 als doelstelling voor 2020. Onderzoek uit 2020, gedaan door de New Economics Foundation[1], vond dat van de overeengekomen TAC's voor EU-wateren er tussen 2001 en 2019 gemiddeld zes van de tien hoger waren dan wetenschappelijk was geadviseerd. Ook tijdens de onderhandelingen van december 2019 bleek dat van de 120 TACs er 52 tot stand waren gekomen, die de wetenschappelijk geadviseerde bovengrens overschreden.

Om ervoor te zorgen dat de TACs in lijn met het wetenschappelijk advies worden vastgesteld, hebben meer dan driehonderd wetenschappers in september van dit jaar een brandbrief[2] gestuurd naar de Europese Commissie. In deze brief roepen de wetenschappers op om de overbevissing te beëindigen. Ze merken op dat 38% van de visbestanden op de noordoost Atlantische oceaan nog steeds overbevist wordt[3].

Kan de minister aangeven voor welke soorten een TAC besproken zal worden tijdens de onderhandelingen van december 2020? Kan de minister aangeven hoeveel en welke van de besproken en van de bovengenoemde 23 TACs hoger zullen zijn dan geadviseerd door wetenschappers, zoals ook gebeurde voor de TACs van 2020?

Is de minister bereid om de Kamer te informeren over de Nederlandse inzet voor de soorten waar Nederland op vist, aangezien de onderhandelingen achter gesloten deuren plaatsvinden? Zo nee, waarom niet? Hoeveel soorten waar Nederland op vist, kennen geen TAC? Is de minister bereid ervoor zorg te dragen dat geen enkele TAC wordt vastgesteld op een niveau dat boven het wetenschappelijk advies ligt?

Ook merken de leden van de Partij voor de Dierenfractie op dat het slecht gaat met de kabeljauw, zoals blijkt uit het voorstel van de Europese Commissie om geen gerichte visserij op het kabeljauwbestand in het Kattegat te laten plaatsvinden. Vorig jaar zei de minister[4] dat in 2020 helaas niet alle visbestanden in Europese wateren op MSY-niveau bevist worden. “In de Noordzee moeten we er voor kabeljauw rekening mee houden dat een duurzaam vangstniveau in 2020 voor dit bestand waarschijnlijk niet wordt bereikt en dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.” Kan de minister aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de kabeljauwstand in de Noordzee en in de gedeelten waar Nederlandse vissers vissen? Wanneer is het punt bereikt dat aanvullende maatregelen worden genomen?

De minister zei vorig jaar ook dat het niet mogelijk en wenselijk is om de omvang van de visserijvloot, via een structurele maatregel als sanering, af te stemmen op jaarlijkse fluctuaties. Kan de minister aangeven of ze tot nieuw inzicht is gekomen met betrekking tot sanering, gezien haar recente plan om de druk op vier schubvisbestanden (snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem) in het IJsselmeer permanent te verlagen, door een definitieve vermindering van het aantal vergunningen en het openstellen van een saneringsregeling?[5] Heeft de minister plannen om de delen van de visserijsector waar de 2020 doelstelling niet gehaald wordt te saneren? Zo nee, waarom niet?

Gesubsidieerde visreclame

Tot slot, merken de leden van de Partij voor de Dierenfractie op dat de Europese Unie geld steekt in visreclames, naast de miljoenen subsidies voor vleesreclames. In Nederland worden vispromotie-spotjes uitgezonden met als thema “Zorg een beetje voor elkaar”. Dit soort reclames staat lijnrecht tegenover de oproep van wetenschappers om overbevissing tegen te gaan.

De minister heeft eerder aangegeven dat Nederland geen voorstander is van EU-steun voor promotie voor (gangbare) landbouwproducten en dat algemene afzetbevordering een verantwoordelijkheid van de sector zelf is [6]. Betekent dat ook dat de minister in Europa zich zal uitspreken tegen EU-steun voor de promotie van visconsumptie?

Zal de minister in Europa de strategie uitdragen tegen steun voor voorlichting en afzetbevordering van visproducten te zijn, zoals zij dat doet met EU-steun voor promotie van vleesproducten? Zo nee, waarom niet? Kan de minister de Kamer informeren over de inzet van Nederland in Europa op het gebied van gangbare landbouw- en visproducten?


[1] https://neweconomics.org/2020/...

[2] https://our.fish/news/ending-o...

[3] STECF, 2020: Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy (STECF-Adhoc-20-01)

[4] https://zoek.officielebekendma...

[5] https://www.rijksoverheid.nl/b...

[6] Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 2950

Interessant voor jou

Schriftelijke inbreng over de Milieuraad van 17 december 2020

Lees verder

Bijdrage Van Esch aan notaoverleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer