Inbreng Wets­wij­ziging over de inzet van coro­na­toe­gangs­be­wijzen in het beroeps­on­derwijs en het hoger onderwijs


29 november 2021

Inbreng Partij voor de Dieren aan Wijziging van de Wet publieke gezondheid wegens het schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs

De leden van de Partij voor de Dierenfractie steunen het voorliggende wetsvoorstel niet.

Zij hebben reeds bij eerdere wetsvoorstellen over de Coronaspoedwet [Kamerstuk 35526] en het Coronatoegangsbewijs (ctb) [Kamerstuk 35807] hun kritiek uitgebreid verwoord. Beide wetten konden uiteindelijk niet op de steun van de Partij voor de Dieren rekenen.

De nu voorliggende wetten over (i) het invoeren van het coronatoegangsbewijs in het onderwijs (ii) het invoeren van het coronatoegangsbewijs op de werkvloer en (iii) het mogelijk maken van 2G in plaats van 3G borduren allemaal voort op de Coronawet en het Coronatoegangsbewijs. Veel van de eerder ingebrachte kritiekpunten zijn daarmee nog onverminderd van toepassing. Verdere toelichting is gegeven op het wetsvoorstel voor 2G [Kamerstuk 35973] en terug te vinden in de schriftelijke en mondelinge bijdrages uit het recente verleden.