Inbreng Verslag Goed­keuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Over­een­komst van Parijs


8 november 2016

Inbreng Partij voor de Dieren Verslag Goedkeuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel waarmee Nederland het klimaatverdrag van Parijs ratificeert. Zij danken de regering voor het feit dat het gelukt is dit wetsvoorstel nog kort voor de inwerkingtreding van het Verdrag aan de Kamer te sturen. Zij willen graag nog enkele vragen stellen.

Het binnen de perken houden van klimaatverandering is de grootste uitdaging waar deze generatie voor staat. De leden van de PvdD-fractie menen dat het essentieel is om al het beleid af te stemmen op deze uitdaging. Het ratificeren van het klimaatverdrag is een kleine maar belangrijke stap. De vraag is vooral: hoe nu verder? De Partij voor de Dieren-fractie wijzen op de noodzaak van langetermijnbeleid voor het klimaat. Zij willen daarom graag nogmaals verzoeken om een inhoudelijke reactie (mag later in een separate kabinetsbrief) op de aangenomen motie Thieme 34000-25 over een coherente strategie voor de transitie naar een volledig duurzame samenleving in 2050, mede in het licht van de WRR policy brief “Klimaatbeleid voor de lange termijn: van vrijblijvend naar verankerd”. Graag een reactie.

In aanloop naar de klimaattop in Marrakesh meldden onder andere de UNEP en het PBL dat we nog lang niet op koers liggen voor de 2°C-doelstelling. Het verminderen van de uitstoot vóór 2020 is de enige kans om 1,5 graden te bereiken, zo zegt de UNEP. Wat de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren betreft gaan we dat ook doen. Het sluiten van de kolencentrales en het verminderen van de veestapel zijn snelle en makkelijke manieren om dat ook daadwerkelijk te bereiken. Graag een reactie.

De leden van de PvdD-fractie willen graag nog enkele vragen stellen over de NDC’s. Gezien de noodzaak om snel de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen is de INDC van de EU voor 2030 met een ambitie voor -40% simpelweg te weinig. Is de regering bereid om nu al aan te dringen op een ambitieuzere INDC van de EU voor 2030, en is zij bereid om als Nederland daarin het voortouw te nemen door voor Nederland zelf een nieuwe NDC voor Nederland in te dienen bij de klimaattop in Marrakesh, van minstens -55% in 2030 conform de recente Kameruitspraak en wat de PvdD-fractie betreft de 65% in 2030 die nodig is om gevaarlijke opwarming te voorkomen?

De leden van de PvdD-fractie maken zich zorgen over de veel te gebrekkige klimaatfinanciering. Heeft de regering kennis genomen van het rapport van Oxfam “Climate Finance Shadow Report 2016: Lifting the lid on progress towards the $100 billion[1]”? Kan de regering de route schetsen die zij inzet en voor zich ziet om wel op de benodigde financieringsniveaus te komen?

De regering spreekt in de MvT steeds over de 2°C-doelstelling, maar erkent toch wel dat 2 graden al te veel is en dat het hooguit 1,5 graden mag zijn? De leden van de Partij voor de Dieren geven de regering de aanbeveling mee om voortaan consequent te spreken van de 1,5°C-doelstelling, is zij hiertoe bereid?

[1] https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-climate-finance-shadow-report-031116-en.pdf