Inbreng SO Risi­co­be­oor­deling Paar­den­vlees


11 juli 2013

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zijn bezorgd over de voedselfraude waarbij paardenvlees als rundvlees is verkocht en hebben enkele vragen hierover aan het kabinet.

De leden van de fractie van de PvdD hebben kennis genomen van de beantwoording door de staatssecretaris van de vragen gesteld door het lid Thieme (Kamerstuknummer 2013Z3197). De staatssecretaris vermeldt dat ondernemers, ondanks eerdere veroordelingen op voedselfraude, vrij zijn om bedrijfsmatige activiteiten op te pakken in bijvoorbeeld de handel van vlees. Is de staatssecretaris bereid om dit wettelijk onmogelijk te maken als met de desbetreffende fraude er risico’s voor de volksgezondheid zijn?

De leden van de PvdD hebben kennis genomen van het feit dat tussen 2009 en 2012 er circa 18.000 paarden geslacht zijn waarvan er zeventien gecontroleerd zijn op fenylbutazon. Dit is hooguit een percentage van 0.06% van het aantal geslachte paarden. Kan de staatssecretaris deze getallen bevestigen? Is de staatssecretaris van mening dat het aantal uitgevoerde controles te weinig is? Wat is het percentage van de andere diersoorten dat wordt gecontroleerd op fenylbutazon? Kan de staatssecretaris dit specificeren per diersoort? Is de staatssecretaris bereid om de controles op slachthuizen, slagers en supermarkten op te voeren?

De leden van de PvdD hebben kennis genomen van het rapport van de BuRo waarin de NVWA haar bevindingen over importvlees presenteert. Is de staatssecretaris het eens met de bevindingen van het rapport van BuRo dat paarden uit andere lidstaten en derde landen slecht worden gecontroleerd? Kan de staatssecretaris aangeven wat hier de redenen voor zijn? Kan de staatssecretaris bevestigen dat de staat van het paardenvlees samenhangt met de prevalentie van zoönose verwekkers in het land van herkomst en de slachthygiëne en postmortem keuring? Is het kabinet bereid, om naar aanleiding van deze bevindingen, herkomstaanduidingen op etiketten te verplichten? Is de staatssecretaris bereid om alle vleesleveranciers te verplichten een ‘schoon vlees’ verklaring af te geven waarbij de juridische aansprakelijkheid meteen duidelijk geregeld wordt? Is de staatssecretaris bereid om zich in te zetten om hier ook internationaal afspraken over te maken? Is de staatssecretaris bereid om ook het importvlees te laten controleren zoals de NVWA dat geadviseerd heeft? Zo nee, kan de staatssecretaris aangeven waarom ze dit advies naast zich neerlegt?

De leden van de PvdD hebben opgemerkt dat de NVWA tevens het advies geeft om de consument te wijzen op de risico’s van paardenvlees op de volksgezondheid, in verband met toxoplasma en trichinella bij rauw vlees. In haar reactie hierop geeft het kabinet aan de gebruikelijke voorlichting via het RIVM en het Voedingscentrum over rauw vlees, voldoende te vinden. Kan het kabinet aangeven hoeveel Nederlanders in 2013 deze specifieke pagina’s met de desbetreffende voorlichting van het RIVM en het Voedingscentrum hebben bezocht? Wat is het percentage Nederlanders wat hiermee is voorgelicht? Is het kabinet bereid om de consument extra voor te lichten over de eventuele risico’s voor de volksgezondheid?

De leden van de fractie van de PvdD hebben kennis genomen van de herziende toezichtstrategie van de NVWA. Hierbij is aangegeven dat de NVWA meer aandacht gaat schenken aan grondstoffenstromen en dat de NVWA de beheersing van risico’s in de algehele productieketen gaat verhogen. Kan de staatssecretaris aangeven op welke wijze de NVWA meer aandacht gaat schenken aan grondstoffenstromen? Welke mogelijke maatregelen kunnen hieruit volgen? Op welke wijze gaat de NVWA de risicobeheersing in de algehele productieketen verhogen? Neemt de NVWA ook de internationale productie mee in de risicobeheersing? Kan de staatssecretaris aangeven met hoeveel procent de bestaande risico’s vermindert zal worden? Op welke wijze is de staatssecretaris van plan om de traceerbaarheid op de transportstromen van de slachtpaarden binnen en buiten Europa te verhogen?

De leden van de fractie van de PvdD hebben kennis genomen van reactie van Britse veehouders op het schandaal waarbij importproducten met paardenvlees als rundvlees zijn verkocht. Britse boerenbonden roepen hun landgenoten op om vooral vlees van eigen bodem te kopen.[1]. De leden van de fractie van de PvdD zijn het met de Britse veehouders eens dat de voedselschandalen veroorzaakt worden door importvlees. Kan de staatssecretaris bevestigen dat de schandalen met paardenvlees in Nederland ook hun oorsprong vinden in importvlees? Kan de staatssecretaris bevestigen dat hiermee het vertrouwen van de consument in de Nederlandse sector gevaar loopt? Is de staatssecretaris van mening dat regionale landbouw voordelen oplevert ten aanzien van het sluiten van kringlopen, ten aanzien van de traceerbaarheid van transportstromen, ten aanzien van het dierenwelzijn? Is de staatssecretaris van mening dat regionale landbouw hiermee kan leiden tot minder voedselschandalen? Kan de staatssecretaris bevestigen dat regionale landbouw minder risico’s heeft voor de volksgezondheid? Is de staatssecretaris bereid om maatregelen te nemen om regionale landbouw te stimuleren? Zo ja, welke maatregelen is de staatssecretaris bereid om te treffen? Zo nee, waarom niet?

[1] Boerderij Vandaag, 19 februari 2013

Interessant voor jou

Inbreng SO Landbouw- en Visserijraad

Lees verder

Inbreng nader verslag wijziging meststoffenwet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer