Inbreng SO regeling sloop- en ombouw­kosten nert­sen­hou­derij


17 mei 2016

Inbreng Partij voor de Dieren bij het Schriftelijk Overleg Ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij.

De leden van de fractie van de PvdD hebben kennis genomen van het Ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij. Zij willen hier graag nog enkele vragen over stellen.

De leden van de PvdD-fractie vinden het van groot belang dat er zo spoedig mogelijk een einde komt aan de nertsenfokkerij in Nederland. De leden waarderen de inzet van de staatssecretaris ten tijde van de gerechtelijke procedure en zijn standpunt om nieuwe nertsenhouderijen en uitbreiding van bestaande nertsenhouderijen te handhaven en strafrechtelijk te vervolgen.

De leden van de fractie van de PvdD kunnen instemmen met de beperking die de staatssecretaris in het Ontwerpbesluit stelt aan grote onderneming. De staatssecretaris geeft daarbij aan dat hij verwacht dat geen enkele nertsenhouder aangemerkt kan worden als ‘grote onderneming’. Kan de staatssecretaris aangeven waarop hij deze verwachting baseert en welke criteria hiervoor gelden?

Antwoorden van de Staatssecretaris van Economische Zaken

In bijlage I van Verordening (EU) 702/2014 wordt gedefinieerd wat kleine, middelgrote en micro-ondernemingen („kmo’s») zijn. Dat zijn onderne-mingen waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet € 50 mln of het jaarlijkse balanstotaal € 43 mln niet overschrijdt. Elke onderneming die niet aan deze voorwaarden voldoet is een grote onderneming. Een grote onderneming is daarmee een onderneming waar meer dan 250 personen werkzaam zijn of waarvan de jaaromzet € 50 mln of het jaarlijkse balanstotaal € 43 mln overschrijdt.