Inbreng SO Ontwerp­be­sluit houdende een verbod op het gebruik van pluimvee voor productie waarop ingrepen zijn toegepast die niet zijn toege­staan


11 september 2014

Inbreng Partij voor de Dieren Schriftelijk Overleg Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit houders van dieren houdende een verbod op het gebruik van pluimvee voor productie waarop ingrepen zijn toegepast die niet zijn toegestaan

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben kennis genomen van de brief van de staatssecretaris aangaande de uitvoering van de motie Ouwehand (PvdD) / Van Dekken (PvdA) waarin de regering verzocht wordt de vrijstelling van het verbod op ingrepen in de pluimveesector tot 2021 te herroepen en het verbod op 1 januari 2015 onherroepelijk van kracht te laten worden. Zij merken op dat dit ook meer dan terecht is, aangezien het Ingrepenbesluit al in 1996 bekend was en vanaf 2001 de verboden tot op heden maar liefst drie maal uitgesteld zijn. De leden van de fractie van de PvdD hebben nog enkele vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken.

De leden van de PvdD-fractie waarderen de ambities van de staatssecretaris om te komen tot een pluimveehouderij waar ingrepen niet langer zijn toegestaan. Het houden van kippen in de bio-industrie in overvolle hokken zonder de mogelijkheid tot het vertonen van natuurlijk gedrag zorgt voor stress en afwijkend gedrag. Door het toepassen van ingrepen wordt het dier aangepast aan zijn omgeving in plaats van dat de omgeving wordt aangepast aan de behoefte van het dier. De leden van de PvdD-fractie zijn verheugd dat de staatssecretaris deze ernstige aantastingen van het dierenwelzijn, zoals snavelkappen, niet langer meer toe zal staan, maar moeten helaas constateren dat de pluimveesector voor de vierde maal uitstel krijgt van drie jaar. De leden van de PvdD vinden het van groot belang dat de staatssecretaris te allen tijde volledig op de hoogte is van de voortgang die de sector al dan niet maakt om te voldoen aan de eisen die vanaf 1 september 2018 gaan gelden. Een vijfde uitstel is onbespreekbaar en zou ook oneerlijk zijn ten opzichte van de pluimveehouders die al wel voldoen aan de nieuwe normen. Kan de staatssecretaris concreet aangeven welke maatregelen de pluimveesector dit jaar heeft genomen en wat op stapel staat voor 2015? Kan de staatssecretaris aangeven welke maatregelen de pluimveesector neemt op het gebied van huisvesting, aantallen dieren en het uitoefenen van natuurlijk gedrag? Is de staatssecretaris bereid om een brief naar de Kamer te sturen waaruit blijkt welke stappen de sector maakt om het naleven van dit verbod te waarborgen?

Kan de staatssecretaris tevens aangeven welke stappen de sector gaat nemen ten einde ervoor te zorgen dat de sector het wettelijk verbod het verbod op het verwijderen van de achterste tenen bij hanen in 2021 te respecteren? Zo ja, hoe beoordeelt zij de stappen die nu gezet worden?

In de bio-industrie worden dieren dusdanig gefokt zodat zij zoveel mogelijk produceren; koeien leveren een onnatuurlijke hoeveelheid melk en worden in een paar jaar letterlijk uitgemolken en afgedankt voor de slacht. De varkenshouderij kweekt superzeugen met extra tepels omdat het fokbeleid er to geleid heeft dat er te veel biggen in een worp zitten. Plofkippen zijn zo gefokt dat het hart het na 6 weken onnatuurlijk harde groei begeeft en het dier door zijn poten zakt. Erkent de staatssecretaris dat het fokken met dieren in de bio-industrie onethisch is, de integriteit van een dier aantast en niet past in haar visie op een duurzame veehouderij? Is de staatssecretaris bereid om een eindtijd vast te stellen voor de sector waarop er een einde moet zijn gemaakt aan de onnatuurlijke groei van de dieren. met een plan van aanpak te komen voor de verschillende sectoren om een einde te maken aan deze onethische fokpraktijken?

Interessant voor jou

Bijdrage Thieme AO TTIP (Vrijhandelsverdragen VS en Canada)

Lees verder

Inbreng Schriftelijk Overleg Wijziging van de Regeling dierlijke producten in verband met de aanduiding van bijzondere slachtpluimveehouderijsystemen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer