Inbreng SO Landbouw- en Visse­rijraad 13 juli 2015


7 juli 2015

Inbreng Partij voor de Dieren Schriftelijk Overleg Landbouw & Visserijraad 13 juli 2015

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben de geannoteerde agenda voor de Landbouw & Visserijraad gelezen. Zij willen graag nog enkele vragen stellen.

Tweede evaluatie van het Nederlandse aalbeheerplan

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren maken zich ernstig zorgen over het voortbestaan van de aal. Het volwassen palingbestand in Nederland is in vijftig jaar met 95% afgenomen. In Europa is het glasaalbestand (jonge paling) minder dan 5% van wat het in de jaren tachtig was. De paling is hierdoor toegevoegd aan de lijst uitstervende soorten. Commerciële visserij is een grote oorzaak van de afname van het palingbestand.

De leden van de PvdD-fractie hebben kennis genomen van de tweede evaluatie van het Nederlandse aalbeheerplan Zij constateren dat vooral visserij beperkende maatregelen effectief zijn op de korte termijn, met name omdat het onzeker is in hoeverre overige maatregelen effectief zijn en deze pas op de lange termijn te meten zijn. Deze leden willen er dan bij de staatssecretaris op aandringen om haar beleid ten aanzien van visserij beperkende maatregelen te handhaven en zelfs uit te breiden. Het huidige vangstverbod in de maanden september, oktober en november mag wat betreft de fractie van de PvdD uitgebreid worden naar een algeheel vangstverbod. Alleen een algeheel vangverbod zal de paling voor uitsterven behoeden en de bescherming geven tot herstel van het bestand. Graag een reactie van de staatssecretaris hierop.

Deze leden vragen zich af waarom het niet behalen van de belangrijke doelstellingen van het aalbeheerplan niet leidt tot een aanscherping van dit Nederlandse plan? De doelstelling dat jaarlijks ongeveer 4000 ton schieraal uit de Nederlandse wateren naar zee zou moeten trekken om te paaien, wordt niet gehaald. In werkelijkheid is dit slechts 1000 ton.. Het doel van het passeerbaar maken voor schieraal van gemalen wordt slechts voor 25% gerealiseerd. De leden van de fractie van de PvdD vragen zich af of het effect op het schieraalbestand van de inname en het lozen van koelwater voldoende is meegewogen? En zo niet, is de staatssecretaris bereid om hier extra maatregelen op te treffen?

De leden van de fractie van de PvdD staan positief tegen het oplossen van vismigratieknelpunten. Jonge palingen hebben op dit moment vrijwel geen mogelijkheid om zelfstandig langs onze kustbarrières te komen vanwege onder andere de aanleg van stuwen en gemalen in watersystemen. Hierdoor worden migratieroutes van vissen afgesloten waardoor leefgebieden niet meer kunnen worden bereikt en in gemalen worden palingen beschadigd en vermalen. In 1996 heeft Nederland met België en Luxemburg afgesproken dat voor 2010 er vrije vismigratie mogelijk zou zijn in het stroomgebied van de Benelux. De staatssecretaris neemt echter tot 2027 de tijd om deze vismigratieknelpunten op te lossen. Dit betekent dat de paling de komende zeventien jaar vogelvrij is verklaard. Voor de PvdD-fractie is dit onacceptabel. Is de staatssecretaris bereid om te stoppen met de overeengekomen temporisering van de aanpak van de knelpunten en om in de begroting budget te reserveren om de knelpunten voor de vismigratie versneld op te lossen?

Kan de staatssecretaris aangeven of er bij het onderzoeksproject naar het kweken van paling in gevangenschap wel voldoende rekening met de effecten van gebruikte methoden om paling tot voortplanting te krijgen, onder andere met veelvuldig toedienen van hormonen, op het welzijn van de betreffende palingen? De leden van de PvdD-fractie willen graag een reactie van de staatssecretaris hierop.

Tevens vragen de leden van de PvdD-fractie of de ernstige staat van de paling reden is om de stroperij van paling harder aan te pakken en meer capaciteit vrij te maken voor de handhaving op dit gebied? Is de staatssecretaris bereid om de NVWA hiertoe opdracht te geven?

Overig:

De Staat van de Europese Zeeën

De leden van de fractie van de PvdD willen graag een reactie op het kabinet op het recent gepubliceerde rapport “de Staat van de Europese Zeeën [1]” door het Europees Milieuagentschap. De leden verzoeken het kabinet nadrukkelijk in te gaan op de rol van de Nederlandse vloot in de mate van vervuiling en de ongezonde biodiversiteit van de mariene ecosystemen.


[1] http://www.eea.europa.eu/media/publications/state-of-europes-seas

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdragen Ouwehand en Thieme wetgevingsoverleg Wet natuurbescherming  - tweede termijn 25 juni 2015

Lees verder

Bijdrage Ouwehand AO Landbouw inclusief mestbeleid Eerste Termijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer