Inbreng SO L&V Raad


7 juni 2021

Landbouw- en Visserijraad van 14 en 15 juni - Inbreng namens de Partij voor de Dieren

De toekomst van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie merken op dat er voor vissers een foutmarge is bij het schatten en registeren van hun vangst en dat het Europees Parlement onlangs heeft ingestemd om de foutmarge te verhogen. Dit betekent dat tot 40% van de vis en zelfs 50% van de tonijn, die door EU-boten wordt gevangen, niet meer meegeteld zal worden. Deelt de minister het inzicht dat het onwenselijk is om zo’n grote foutmarge te hebben, omdat dit een accurate, wetenschappelijke bepaling van de visbestanden ondermijnt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is de minister bereid om aan de Europese Commissie kenbaar te maken dat Nederland tegen het verhogen van de foutmarge is? Hoeveel procent bedroeg de foutmarge voorheen? Hoe zal de aangepaste foutmarge worden meegenomen bij het vaststellen van de Maximum Sustainable Yield (MSY) door de International Council for the Exploration of the Sea (ICES)? Hoe wordt ongeregistreerde visvangst, zoals het overboord gooien van vis, meegenomen bij het vaststellen van de MSY? Met hoeveel procent ongewenste vangst of fraude wordt er gerekend? Hoe wordt de aanlandplicht meegenomen bij het vaststellen van MSY? Kan de minister aangeven hoe de aanpassing van de foutmarge wordt meegenomen bij de bespreking van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid in relatie tot de EU Biodiversiteitsstrategie?

De minister geeft aan niet tegen camera’s aan boord te zijn in lijn met het voorstel van de EU om camera’s (Remote Electronic Monitoring (REM) te verplichten voor boten groter dan 12 meter. Kan de minister aangeven hoeveel Europese vissersschepen er groter dan 12 meter zijn? Hoeveel zijn er kleiner of gelijk aan 12 meter en hoeveel zijn er kleiner dan 12 meter? Hoeveel procent van de visquota wordt gevangen door boten die groter dan 12 meter zijn? Klopt het dat alleen boten groter dan 12 meter, die een hoog risico lopen om ongewenste vangsten terug te gooien, verplicht camera’s aan boord moeten hebben? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe wordt vastgesteld welke boten een hoog risico lopen? Deelt de minister de opvatting dat alle boten, ongeacht lengte of risico, voorzien zouden moeten worden van camera’s? Zo nee, waarom niet? Klopt het tevens dat vissers niet verplicht zijn te rapporteren waar en wanneer er bijvangst is van soorten, die niet aangeland hoeven worden, zoals roggen, haaien en dolfijnen, omdat deze teruggegooid moeten worden? Hoe wordt er gecontroleerd of deze soorten levend, levensbedreigend verwond, of dood teruggegooid worden?

Klopt het dat de visactiviteiten van meer dan 49.000 boten in EU-wateren niet goed zijn geregistreerd, maar dat deze schepen recent verplicht zijn om een locatietracker te hebben en hun vangsten te melden? [1] Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoeveel van deze boten behoren tot Nederlandse vissers? Kunt u aangeven wat er niet goed gaat met de registratie en wat dit heeft betekend voor het berekenen van de visvangst en visquota in de afgelopen jaren, dat wil zeggen hoeveel procent van de visvangst niet is meegenomen bij de berekening van de quota? Onderschrijft de minister dat de eigenaars van deze boten zo snel mogelijk aanpassingen moeten doorvoeren of anders beboet moeten worden? Kan de minister aangeven welke concrete stappen al zijn gezet voor de invoering van een bestuurlijke boete in Nederland en wat de hoogte van deze boete zal zijn?

Aquacultuur

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie lezen dat de Europese Commissie een voorstel heeft gepresenteerd voor een meer duurzame en concurrerende aquacultuur. De leden merken op dat viskwekerijen een nieuwe vorm van industriële dierproductie is. Viskwekerijen lossen het probleem van de overbevissing niet op: veel gekweekte vissen worden gevoerd met vismeel dat wordt gemaakt van in het wild gevangen vis. Kan de minister aangeven hoeveel in het wild gevangen vis, per kg slachtgewicht, gevoerd wordt aan kweekvissen, graag uitgesplitst naar vissoort voor Nederland en Europa? Acht de minister deze hoeveelheden, zelfs wanneer de bijvangst niet meegerekend wordt, verantwoord? Is de minister bereid om in Europa te ijveren voor het verbieden van het voeren van vismeel aan kweekvis? Zo nee, waarom niet?

Het dierenwelzijn in Nederlandse viskwekerijen is onacceptabel laag, aldus onderzoek van Compassion in World Farming [2]. Vissen zijn niet in staat hun natuurlijke gedrag te vertonen, zoals rusten, foerageren en schuilen, omdat ze in zeer hoge aantallen worden gehouden in kale bassins, die drastisch afwijken van hun natuurlijke leefomgeving. Daarbij komt dat de kwekerijen amper worden gecontroleerd en dat er totaal niet gelet wordt op welzijn; ziekte- en sterftecijfers worden niet geregistreerd, terwijl het om 15 miljoen dieren gaat. Palingen zijn bijvoorbeeld van nature solitaire vissen, die onder normale omstandigheden duizenden kilometers zwemmen, maar in een kwekerij met vele honderden dieren in kleine ruimten opgepropt moeten leven. [2] Wanneer stelt de minister specifieke welzijnsregels op voor het houden, transporteren en doden van in Nederland gehouden vissoorten, conform het aangenomen amendement van de Partij voor de Dieren ten aanzien van de Wet dieren (Kamerstuk 35 398 nr. 9 [3])? Is de minister bereid om in Europa op te roepen tot het opstellen van specifieke welzijnsregels voor het houden, transporteren en doden van elke gehouden vissoort?

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/07/bescherm-onze-wateren-verplicht-cameras-aan-boord-a4038757

[2] https://www.ciwf.nl/media/7445317/ciwf-rapport-kweekvissen-in-nederland-vee-industrie-onder-water.pdf?utm_campaign=fish&utm_source=link&utm_medium=ciwf

[3] https://www.google.com/url?sa=...