Inbreng SO Open­stelling SDE++ 2024


20 maart 2024

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben met verontrusting kennis genomen van de Openstelling SDE++ 2024. Het baart indieners zorgen dat een significant deel van de subsidiegelden worden toegekend aan projecten voor het afvangen en permanent opslaan van CO2. Dit is een extreem dure technologie die nog nergens op schaal wordt toegepast en die afleidt van het benodigde beleid om emissies te reduceren. Het is een tijdelijke oplossing die er niet voor zorgt dat we onze industrie verduurzamen, waarom kiest de minister ervoor om miljarden per jaar te steken in een schijnoplossing? In het commissiedebat Klimaat en Energie heeft de minister toegezegd een overzicht te geven van de SDE++ gelden die gaan naar emissiereductie, natuurlijke CO2 opslag en technologische vormen van CO2 afvang en opslag. Is de minister ook bereid de SDE++ subsidie onder te verdelen in deze drie categorieën zodat een afgebakend bedrag gereserveerd wordt voor CO2 emissie reductie?

Deze leden constateren dat het CPB de subsidie voor CCS bestempelt als fossiele subsidie voor bedrijven om door te kunnen gaan met business-as-usual. Wat maakt dat de minister deze fossiele subsidie, die heel makkelijk af te schaffen is, nu willens en wetens toch in stand houdt ten koste van echt duurzame oplossingen? Deze leden vragen zich af waarom de minister ervoor kiest de belastingbetaler te laten opdraaien voor de vervuilende en doodlopende weg die de industrie met CCS wil bewandelen?

De leden van de Partij voor de Dieren constateren dat er ook subsidie gegeven wordt voor CCS bij biomassacentrales. Dit ondanks alle rapporten die concluderen dat CCS in elk geval niet gebruikt moet worden voor laagwaardige toepassingen zoals warmte en elektriciteit. Als CCS al toegepast wordt zou dit volgens experts alleen moeten gebeuren in hoogwaardige processen waar geen alternatief mogelijk is, bijvoorbeeld de productie van beton of als brandstof voor scheepvaart. Waarom negeert de minister adviezen voor het gebruik van het cascaderingsprincipe van bijvoorbeeld de SER en zet hij toch zo groot in op het subsidiëren van BECCS?

Het opslaan van koolstof in de bodem is een eindig proces. De minister heeft zelf al aangegeven dat we hier niet te lang mee door kunnen gaan, simpelweg omdat de ruimte er niet voor is. De leden van de Partij voor de Dieren vragen zich af waarom de minister energieproducenten geen lange termijn perspectief biedt door hen de duidelijkheid te geven dat een echte transitie nu ingezet moet worden. Het kabinet zet in op een onbewezen, dure en inefficiënte technologie. Waarom steekt de minister die miljarden niet in echt duurzame oplossingen, met een bijpassend lange termijn perspectief?

De leden van de Partij voor de Dieren zijn geschokt dat de minister ook in deze openstelling van de SDE++ subsidie er toch weer voor kiest om mestvergisters te subsidiëren. Dit ondanks een aangenomen motie van dede PvdD uit 2021 met een zeer specifiek verzoek om mestvergisters uit te sluiten van de SDE++ subsidie. Kan de minister aangeven waarom hij er voor kiest om een Kamermeerderheid te negeren?

Tot slot constateren de leden van de Partij voor de Dieren dat de nadeelcompensatie voor kolencentrales uit SDE-middelen wordt betaald. Uit onderzoek van CE Delft en advocatenbureau Prakken d’Oliveira bleek al eerder dat de gederfde inkomsten van kolencentrales stelselmatig te hoog wordt ingeschat, waardoor de compensatie die het kabinet uitdeelt aan kolenbedrijven veel te hoog is. Dit zal niet de laatste keer zijn dat we maatregelen moeten nemen waardoor sommige bedrijven minder inkomsten zullen binnenkrijgen. Vaak gaat het hier overigens om energie-giganten die overigens sowieso nog elk jaar miljarden winst maken. Deze leden vragen zich af of de minister bereid is om een volgende keer een rechter te laten besluiten over de hoogte van eventuele nadeelcompensatie?

Interessant voor jou

Bijdrage Teunissen aan debat over de staat van de oorlog in Europa

Lees verder

Bijdrage Ouwehand aan debat over het eindverslag van de informateur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer