Inbreng Schrif­telijk Overleg Ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2021


23 april 2015

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben kennis genomen van het Ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2021 en willen hier graag nog enkele vragen over stellen.

De leden van de PvdD-fractie hechten zeer aan schoon grond- en oppervlaktewater. Zij wijzen er nogmaals op dat de KRW voorschrijft dat het water dit jaar, in 2015, een goede kwaliteit zou moeten hebben. Dat het kabinet dit niet haalt, en het behalen van de doelen zeer ver voor zich uitschuift, vinden deze leden een blamage. Zij krijgen graag de erkenning van het kabinet dat de enorme veehouderij en de zeer intensieve landbouw in ons land de waterkwaliteit in ons land structureel bedreigen. We halen de doelen niet, omdat er te veel mest wordt geproduceerd en te veel landbouwgif wordt gebruikt. Kan het kabinet dat erkennen? Wat gaat zij doen om deze structurele problemen ook structureel aan te pakken? Deze leden missen een concrete aanpak en krijgen deze graag alsnog. Graag een reactie.

De leden van de PvdD-fractie hebben in het Ontwerp Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012-2020 vernomen wat de meest gevonden items zijn op de Nederlandse stranden. Onder andere plastic tassen, plastic doppen, chipszakjes en ballonnen staan in deze top 10. De leden van de PvdD-fractie wijzen naar het belang van goed bronbeleid om deze milieuvervuiling tegen te gaan. In het Ontwerp Mariene Strategie is te lezen dat het kabinet naast bewustwordingsacties het oplaten van grote hoeveelheden ballonnen tegelijk wil beperken en informatie wil verspreiden over alternatieven. Deze leden willen het kabinet vragen wat zij precies bedoelen met bewustwordingsacties en hoe zij willen voorkomen dat er grote hoeveelheden ballonnen tegelijk worden opgelaten. Kan het kabinet uiteenzetten hoe het staat met de uitvoering van de motie Ouwehand (KS. 30872-177) over het actief ontmoedigen van het oplaten van ballonnen? De leden van de PvdD-fractie wijzen naar de gemeente Amsterdam die het beleid op het gebied van ballonnen recentelijk heeft aangepast, waardoor het oplaten van ballonnen bij evenementen verboden is en de gemeente het oplaten van ballonnen actief ontmoedigd. Is er al een oproep aan gemeenten gedaan om het oplaten van ballonnen actief te ontmoedigen, en zullen gemeenten in hun evenementvergunningen ook sturen op het gebruik van ballonnen tijdens evenementen? Is het kabinet daarnaast bereid om de uitvoering van deze motie breder te trekken en ook het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan te spreken over het oplaten van ballonnen? Kan het kabinet aangeven wat zij bedoelen met alternatieven van het oplaten van ballonnen? De leden van de PvdD-fractie vragen ook naar andere maatregelen om macro- en microplastics in het water tegen te gaan. Welke nieuwe acties onderneemt het kabinet hiervoor?

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand over de AMvB Melkveewet

Lees verder

Inbreng Schriftelijk Overleg Landbouw en Visserijraad 11 en 12 mei

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer