Inbreng PvdD SO Landbouw & Visse­rijraad


10 april 2018

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de geannoteerde agenda voor de komende Landbouw- en Visserijraad, evenals van het verslag van de vorige Raad. Deze leden hebben hierover zoals gebruikelijk kritische vragen en opmerkingen bij.

Kangoeroevlees

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren maken zich zorgen over de import van kangoeroevlees door Nederland en de Europese Unie. Zij vragen de minister of zij bekend is met de Australische documentaire ‘Kangaroo’ die een niet al te positief stemmende inkijk geeft in de achtergrond en herkomst van dit vlees.[1] In deze aangrijpende documentaire wordt de Australische jacht op kangoeroes op onverbloemde wijze in beeld gebracht. Normen op het gebied van zowel dierenwelzijn als op het gebied van hygiëne worden met voeten getreden. Wat vindt de minister van de getoonde beelden, de bevindingen van de documentairemakers en de getoonde onderzoeksresultaten? Hoe beoordeelt de minister de getoonde dodingsmethoden? De leden van de Partij voor de Dieren-fractie maken zich grote zorgen om de import van dit vlees, gelet op de niet al te florissante herkomst volgens normen waarmee Europese boeren c.q. vleesleveranciers niet zomaar weg zouden komen. Deelt de minister die zorgen? En zo nee, waarom niet? Kan de minister actuele cijfers van de import van kangoeroevlees en (producten van) kangoeroeleer voor de Nederlandse en de Europese markt verstrekken aan de Kamer?

Kwartels

Er zijn onder andere door de Partij voor de Dieren schriftelijk vragen gesteld over fraude met kwarteleieren.

De Keuringsdienst van Waarde had ontdekt dat Jumbo zogenaamd “Veluwse scharrelkwarteleitjes” verkocht, terwijl deze uit een Franse legbatterij kwamen. De legbatterij is in Europa dan wel verboden voor kippen, maar kwartels mogen in veel Europese landen nog steeds letterlijk worden klemgezet in een legbatterij. De Partij voor de Dieren-fractie vindt het onacceptabel dat de legbatterij nog steeds is toegestaan in Europa. Is de minister bereid te pleiten voor een totaalverbod, dus niet alleen voor kippen maar ook voor kwartels? Kan de minister inzichtelijk maken voor welke andere dieren de legbatterij of een vergelijkbare kooihuisvesting nog steeds gebruikt mag worden in de Europese Unie? Waarom zou een verbod op de legbatterij voor kippen kunnen rekenen op groot maatschappelijk draagvlak en een verbod op een soortgelijk systeem voor andere dieren niet? Is de minister, gelet op het feit dat kwartels in Nederland überhaupt niet mogen worden gehouden voor productiedoeleinden, bovendien bereid te pleiten voor een Europees verbod op het bedrijfsmatig houden van kwartels? Zo nee, waarom niet?

Derogatie

De minister heeft de Kamer gemeld dat Nederland een nieuwe derogatie heeft gekregen op de Nitraatrichtlijn, wat betekent dat Nederlandse boeren meer mest mogen uitrijden op het land dan in de Nitraatrichtlijn is afgesproken. De Partij voor de Dieren merkt op dat, anders dan anders, de derogatie is verleend voor een periode van slechts twee jaar én aan voorwaarden is gebonden. Het interessante is dat de voorwaarden die het Nitraatcomité stelt eerder in min of meer dezelfde bewoordingen door de Kamer zijn aangedragen als noodzakelijk om de structurele fraude met mest ook maar enigszins te kunnen aanpakken. De minister vond de voorstellen van de Kamer destijds niet nodig. Nu wordt ze –omdat zij derogatie wil- alsnog gedwongen om scherpere maatregelen om de mestfraude onder controle te krijgen. De Partij voor de Dieren-fractie is zeer benieuwd naar de plannen. Het pakket dat minister tot nu toe had gepresenteerd was immers lang niet overtuigend genoeg, zeggen nu ook haar vrienden van het Nitraatcomité. Dat was overigens ook de conclusie al van de NVWA. Kan de minister uitleggen waarom ze de voorstellen van de Kamer destijds van tafel veegde? Was het niet verstandiger geweest om meteen de aanpak van de zorgwekkende en structurele mestfraude te intensiveren? Heeft zij niet teveel haar oren laten hangen naar wat de sector wenselijk vond? En hoe wenselijk blijkt dat eigenlijk te zijn geweest, als nu alsnog een betere handhaving moet worden opgetuigd?

Het PBL [2] en het rapport van Blauw en Korff uit 2016 [3] concludeerde al dat de fraude in de Nederlandse veehouderij structureel is. Ook de NVWA [4] gaf in haar beoordeling van het door de sector opgestelde plan van aanpak mestfraude alvast aan dat het sectorplan niet smart genoeg is: niet specifiek, niet meetbaar, niet acceptabel, niet realistisch en niet tijdgebonden. De Partij voor de Dieren wijst de minister met nadruk op de conclusie dat de fraudeprikkel niet wordt weggenomen – daar wijst deze fractie voortdurend op. Wat gaat de minister doen om de fraudeprikkel nu wel weg te nemen? En wat gaat de minister doen om de handhaving te versterken?

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie stellen dat de Nederlandse uitzonderingspositie niet eindeloos kan worden volgehouden en dat de verkorte duur van de verleende derogatie daarbij al een duidelijk teken aan de wand is. Is de minister het met de leden van de Partij voor de Dieren-fractie eens dat het op zijn minst onzeker is hoe lang Nederland deze uitzonderingspositie nog kan volhouden? Zo nee, waarom niet?

Deelt de minister de mening dat de Nederlandse boeren duidelijkheid verdienen over hun toekomst? En deelt de minister de mening dat het voor zowel milieu als boer verstandiger zou zijn om een stip op de horizon te zetten door aan te kondigen dat dit de laatste keer is dat Nederland inzet op een uitzonderingspositie in het Europese mestbeleid? Zo nee, waarom niet?

Kan de minister inzichtelijk maken hoe groot de Nederlandse veestapel nog kan zijn als we ons netjes gaan houden aan de Nitraatrichtlijn, zonder derogatie? De Partij voor de Dieren-fractie wil dat de minister garandeert dat een eventueel verlies van de derogatie niet gepaard gaat met gedwongen vroegtijdige slacht van gezonde dieren, zoals met het drama rond de fosfaatrechten is gebeurd. Welke maatregelen gaat de minister nemen om gedwongen slacht te voorkomen? Is zij bereid in te zetten op een afbouw van het aantal gefokte en geïmporteerde dieren, om zo zorgvuldig voor te sorteren op een einde aan de derogatie? Zo nee, waarom niet?

Europese subsidie voor Nederlandse megastallen

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben kennisgenomen van het onderzoek van De Groene Amsterdammer De boer broeit voort; de EU subsidieert de vervuiling van het Nederlandse platteland. [5] Kent de Minister dat artikel?

De Groene Amsterdammer bevestigde onder andere dat gemeentebesturen geen noemenswaardige drempels opwerpen tegen megastallen. Dieren en omwonenden delven nog altijd het onderspit ten opzichte van de grootschalige agro-industrie. De Groene Amsterdammer stelt dat er slechts 8 Nederlandse boeren in 2015 hun methaanuitstoot rapporteerden. Klopt dit? En hoeveel Nederlandse veehouders zijn in gebreke gebleven bij het doorgeven van deze informatie?

De Groene Amsterdammer stelt ook dat er slechts 49 Nederlandse veehouderijen geregistreerd staan in het European Pollution Release and Transfer Register (e-prtr) met hun uitstoot van schadelijke stoffen, terwijl er vermoedelijk vele honderden Nederlandse veehouders een vergunning bezitten die boven de ondergrens van ammoniakvervuiling van tienduizend kilo per jaar uitkomt. Kan de minister dit bevestigen? Hoeveel Nederlandse veehouderijen zijn in gebreke gebleven bij het doorgeven van deze informatie? Klopt het vermoeden dat de door de veehouders aan RVO doorgegeven informatie niet naast de provinciale vergunningsdatabanken wordt gelegd? Zo nee, hoe zit het dan? Staat de minister open voor de suggestie om dit, eventueel steekproefsgewijs, te checken?

Onderschrijft de minister de stelling dat door de gebrekkige Nederlandse rapportage een groot deel van de ammoniakvervuiling door de Nederlandse agrarische sector onder de Europese radar blijft? Ze nee, waarom niet? Is er sprake van fraude? Is er sprake van onnauwkeurige controles op het aantal gehouden dieren? Wat gaat de minister doen om deze situatie recht te trekken en er voor te zorgen dat de Nederlandse rapportages weer stroken met de werkelijke vervuiling?

Landbouwgif

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben kennisgenomen van de toegezonden Kamerbrief over de Nederlandse inzet in het Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) ten aanzien van de beperkingen aan het gebruik van neonicotinoïden. [6] Evenals de stapels wetenschappelijk onderzoek, is de Kamer nog altijd duidelijk: doe de neonicotinoïden in de ban. De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben daarom met teleurstelling kennisgenomen van de stellingname van Eurocommissaris Hogan (Landbouw) tijdens een conferentie in Brussel waar hij zei een uitzondering te willen voor suikerbieten als het om een verbod van neonicotinoïden gaat. Is de minister bereid om hier met klem afstand van te nemen? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.nytimes.com/2018/01/18/movies/kangaroo-a-love-hate-story-review.html
[2] PBL: Evaluatie meststoffenwet 2016.
http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2017/huidig-mestbeleid-niet-effectief-genoeg
[3] Blauw & Korff (2016): Mest nader onder de loep genomen. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017D35508&did=2017D35508
[4] Kamerstuk 33037, 249
[5] https://www.groene.nl/artikel/de-boer-broeit-voort
[6] Kamerstuk 27858, 418

Interessant voor jou

Bijdrage Arissen aan debat uitslag referendum Sleepwet

Lees verder

Inbreng PvdD SO informele energieraad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer