Inbreng over Europese voor­stellen aangaande klonen


15 april 2014

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren waarderen het voorgenomen verbod op het klonen van dieren en het verbod op het in handel brengen van kloondieren en kloonembryo’s. De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren erkennen dat het dierenwelzijn bij het klonen ernstig wordt aangetast. Bij het klonen van dieren komt het veelvuldig voor dat dieren mismaakt of ziek worden geboren en dat een merendeel van de gekloonde dieren binnen een paar weken sterft. Ook de draagmoederdieren van klonen hebben het zwaar: ze krijgen vaker miskramen en baren abnormaal grote foetussen. De leden van de fractie van de PvdD merken echter op dat in Europa geen dieren worden gekloond om voedsel te produceren: kloonvlees en kloonmelk komen niet rechtstreeks van kloondieren, maar van hun nakomelingen. De leden van de fractie van de PvdD merken op dat het verbod van de Europese Commissie, in deze vorm, meer een schijnverbod is wat een 'tijdelijke opschorting' behelst van het voedselgericht klonen van dieren in Europa. De fractie van de leden van de PvdD willen de Europese Commissie daarom nog enkele zaken voorleggen waarvan zij graag zouden zien dat die in de overwegingen worden meegenomen.

De leden van de fractie van de PvdD hebben opgemerkt dat het verbod niet de nakomelingen van de gekloonde dieren treft, terwijl die juist het 'economische doel' zijn van het klonen. Aangezien kloondieren zelf van kostbare waarde zijn, zullen kloondieren zelf niet de bestemming hebben om op de voedselmarkt te komen terwijl de nakomelingen van de kloondieren wel deze bestemming hebben. De leden van de fractie van de PvdD zijn van mening dat het verbod op het klonen van dieren uitgebreid moet worden naar een verbod op de nakomelingen van gekloonde dieren en het in handel brengen daarvan en diens producten. Door een verbod op de nakomelingen van gekloonde dieren en de handel daarin en diens producten blijven de risico’s voor dierenwelzijn en diergezondheid voor kloondieren immers in stand. Is de Europese Commissie bereid om het verbod uit te breiden en van toepassing te laten zijn op de nakomelingen van gekloonde dieren? Zo nee, waarom niet?

De leden van de fractie van de PvdD zouden tevens willen zien dat het verbod zich niet alleen beperkt tot dieren bestemd voor landbouwdoeleinden maar dat het verbod zich uitbreidt naar alle dieren; zo ook dieren voor het vermaak, sport of huisdieren. Zo is onlangs in de media verschenen dat een overleden huisdier was gekloond. De leden van de fractie van de PvdD zijn huiverig dat het klonen van dit huisdier een aanleiding kan zijn voor het creëren van een markt onder huisdiereigenaren. De leden van de fractie van de PvdD merken op dat dit een ongewenste ontwikkeling is die het welzijn en de gezondheid van deze dieren in het gedrang kan brengen. Is de Europese Commissie bereid om het kloonverbod en de handel op deze dieren te laten gelden voor alle dieren en hun nakomelingen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

De leden van de fractie van de PvdD maken zich zorgen over de import van gekloonde dieren of dierlijke producten van kloondieren uit derde landen waar varkens bijvoorbeeld op industriële schaal gekloond worden. In Schenzhen, een stad in het zuiden van China staat een varkenskloonfabriek met ruim negentig zeugen per stal; allemaal draagsters van acht tot twaalf gekloonde embryo’s. Kloonfabrieken, compleet met laboratoria en operatiekamers. De leden van de fractie van de PvdD vragen zich af waarom de Europese Commissie zelf het klonen van dieren wil verbieden vanwege het dierenwelzijn, maar het resultaat van deze Frankensteinpraktijken wel toestaat. De Europese Commissie geeft immers wel zijn goedkeuring dat het sperma van een gekloonde beer uit een derde land als China, in Europa verkocht mag worden. Is de Europese Commissie bereid om ook reproductief materiaal (zaad/embryo’s/eicellen) van gekloonde dieren te verbieden? Zo nee, waarom niet? Is de Europese Commissie bereid om binnen de onderhandelingen over handelsverdragen deze onethische ontwikkelingen mee te nemen als breekpunt?

De leden van de fractie van de PvdD voorzien problemen in de handhaving en controle op deze import van producten van gekloonde dieren. De leden van de fractie van de PvdD willen de Europese Commissie graag wijzen op de onmogelijkheden van de controle en handhaving van lidstaten op de import van gekloonde dieren en diens producten. Erkent de Europese Commissie dat het opheffen van handelsverdragen met derde landen die het klonen wel toestaan, de enige wijze is om te voorkomen dat kloondieren of producten van kloondieren of diens nakomelingen op de Europese markt komen? Op welke wijze is de Europese Commissie voornemens om dit te realiseren? Graag een reactie.

De leden van de fractie van de PvdD merken op dat er in de fiches geen regels opgenomen zijn betreffende etikettering. Consumenten, het Nederlandse parlement (aangenomen motie Ouwehand 21501-32 nr. 430) en het Europarlement willen een verbod op het invoeren van (producten) van nakomelingen van kloondieren. De leden van de fractie van de PvdD betreuren het dat de Europese Commissie daar op geen enkele wijze aan tegemoet is gekomen. In de huidige situatie zijn bedrijven niet verplicht om op het etiket te vermelden dat het vlees of de melk afkomstig is van nakomelingen van gekloonde dieren. De praktijk wijst uit dat, bij wel en niet genetische gemanipuleerde producten, gescheiden stromen heel goed mogelijk zijn. De leden van de fractie van de PvdD vinden het ‘onhaalbaarheidsargument’ wat de Europese Commissie aangeeft, daarom ook niet legitiem. De leden van de fractie van de PvdD vinden dat de consument pas de keuze heeft om te selecteren tussen producten, als de consument de benodigde informatie heeft over de herkomst en de achtergrond van het product. Is de Europese Commissie bereid om de herkomstetikettering zo aan te passen dat duidelijk is of het product afstamt van kloondieren? Is de Europese Commissie bereid om in de handelsverdragen een verplichte herkomstetikettering op te nemen waaruit blijkt of geïmporteerde producten afkomen van gekloonde dieren of hun nakomelingen? Zo nee, waarom niet?

De leden van de fractie van de PvdD erkennen de noodzaak tot een verordening nieuwe voedingsmiddelen met het doel de menselijke gezondheid te beschermen door de voedselveiligheid van nieuwe voedingsmiddelen te waarborgen. De leden van de fractie van de PvdD vragen zich af hoe ver de Europese Commissie bereid is de definitie zo op te stellen dat de menselijke gezondheid gegarandeerd kan worden? Betekent dit dat de aanwezigheid van nano-ingrediënten zichtbaar zal moeten zijn op het etiket? Zo nee, waarom niet?

Interessant voor jou

Inbreng Verslag Wijziging Wabo - verbetering vergunningverlening toezicht en handhaving

Lees verder

Bijdrage Ouwehand Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer