De feite­lijke vragen over de suppletore begroting LNV


13 juni 2007
  • Kunt u aangeven welke posten betrekking hebben op dierenwelzijn en hoe de stand van zaken is op de 1e suppletore begroting van 2007? Kunt u aangeven hoeveel op deze posten is begroot voor het onderdeel dierenwelzijn, of daar gedurende dit jaar wijzigingen in zijn aangebracht en wat de reden is van deze wijzigingen?
  • Is er in de begroting voor 2007 budget gereserveerd voor uitvoering van beleidsplannen in het kader van de nog uit te komen nota dierenwelzijn? Bent u voornemens in de begroting voor 2008 hier een reëel budget voor te reserveren en zo ja in welke orde van grootte zal dat zijn?
  • Bent u voornemens meer budget te reserveren voor het bevorderen van dierenwelzijn op de LNV-begroting 2008?
  • Bent u voornemens meer budget te reserveren voor het bevorderen van duurzame vangst en kweek van vis en schelpdieren op de LNV-begroting 2008?
  • Is het waar dat de post ‘bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn’ naar beneden is bijgesteld met ruim 2,7 miljoen euro? Kunt u aangeven wat de reden is van deze vermindering van de begrote uitgaven? Kunt u aangeven wat dit voor gevolgen heeft voor de onderliggende posten ‘Verbetering dierenwelzijn’, Nieuw mestbeleid, Fytosanitair beleid en Gewasbeschermingsbeleid? Kunt u aangeven in hoeverre op de post ‘verbetering dierenwelzijn’ minder financiën beschikbaar komen, in hoeverre deze vermindering structureel is (dus ook voor de komende jaren) en hoe zich dit verhoudt tot het regeerakkoord waarin is vastgesteld dat dierenwelzijn een aandachtspunt is?
  • Is het waar dat de post ‘Bevorderen duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen waaronder biologische landbouw’ met ruim 1,3 miljoen euro naar beneden is bijgesteld? Kunt u aangeven wat dit voor gevolgen heeft voor de onderliggende posten en welke gevolgen dit heeft voor stimulering van dierenwelzijn in de biologische sector? Kunt u aangeven wat de reden is van deze vermindering van de begrote uitgaven? Kunt u aangeven of u voornemens bent deze bijstelling naar beneden te handhaven gedurende dit jaar en volgend jaar? Kunt u aangeven waarom?
  • Is het waar dat de post ‘Bevorderen duurzame vangst en kweek van vis en schelpdieren’ met 300.000 euro naar beneden is bijgesteld? Kunt u aangeven wat dit voor gevolgen heeft voor de onderliggende posten? Kunt u aangeven wat de reden is van deze vermindering van de begrote uitgaven? Hoe verhoudt zich dit tot uw voornemens om te investeren in de duurzame vangst van vis en schelpdieren?
  • Is het waar dat de post ‘Bevorderen duurzame ketens’ met twee miljoen euro naar beneden is bijgesteld? Kunt u aangeven wat dit voor gevolgen heeft voor de onderliggende posten en of daarmee ook minder wordt bijgedragen aan het bevorderen van duurzame ketens waarin verbetering van dierenwelzijn onderdeel is? Kunt u aangeven wat de reden is van deze vermindering van de begrote uitgaven?
  • Is het waar dat de post ‘Handhaven diergezondheidsniveau’ met bijna vier miljoen euro naar beneden is bijgesteld? Kunt u aangeven wat de reden is van deze vermindering van de begrote uitgaven? Kunt u aangeven wat dit voor gevolgen heeft voor de onderliggende posten en of dit betekent dat de overheid minder zal bijdragen aan het voorkomen van een uitbraak van dierziekten?
  • Is het waar dat de begrote uitgaven voor ‘Kennis en Innovatie’ met ruim 20 miljoen euro naar boven zijn bijgesteld? Kunt u aangeven wat de reden is van deze verhoging en in welke mate deze uitgaven gericht zijn op het verbeteren van dierenwelzijn?

Interessant voor jou

Bijdrage Wetgevingsoverleg VWS over Jaarverslag 2006

Lees verder

Bijdrage Ouwehand AO V&W over Europees Maritiem Beleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer