Bijdrage wetge­vings­overleg LNV over de Verant­woording Rijks­uit­gaven LNV 2006


19 juni 2007

Uitgaven op de post dierenwelzijn

In de nadere specificatie onder de post dierenwelzijn noemt u uitgaven zoals ‘sociaal psychologische ondersteuning in het kader van MKZ en vogelpest’, ‘noodfonds MKZ en vogelpest’ en ‘in beslag genomen goederen’.
• Kunt u aangeven waarom deze uitgaven onder de post dierenwelzijn vallen en waarom dat volgens u recht doet aan het welzijn van het dier?
• Kunt u aangeven welke definitie u hanteert van het begrip dierenwelzijn?
• Kunt u aangeven welke definitie van dierenwelzijn u hanteert bij het schrijven van de nota dierenwelzijn?

Bovendien blijkt de jaarlijkse uitgaven voor de Landelijke Inspectie dienst Dierenbescherming (LID) al jaren gelijk is gebleven. Er heeft echter een sterke groei van het aantal meldingen van dierenmishandeling en verwaarlozing plaatsgevonden. Er is dus groeiende noodzaak tot controle en handhaving van deze misstanden jegens dieren.
• Bent u bereid de bijdrage van de LID de komende jaren te verhogen naar een bedrag overeenkomstig de toename van het aantal meldingen van dierenmishandeling en verwaarlozing?

Verder blijkt uit het jaarverslag dat slechts 2,5 miljoen wordt besteed aan de verbetering van dierenwelzijn in de landbouw. Uit de het beleidsprogramma wat gisteren is besproken gaat dat bedrag in 2008 zelfs naar beneden, naar een schamele 2 miljoen euro, oplopend naar slechts 5 miljoen in 2010. 2 miljoen is nog geen halve cent per productiedier in Nederland. Er wordt wel 15 miljoen euro uitgegeven aan de subsidie op luchtwassers. Een vorm van symptoombestrijding waarbij het vervuiler betaalt principe wordt losgelaten.

• Is de minister bereid om het budget voor verbetering dierenwelzijn in 2008 ten minste op te hogen naar 5 miljoen?
• Is de minister bereid om de uitgaven voor de verbetering van dierenwelzijn te koppelen aan het aantal gehouden productiedieren in Nederland?
• Is de minister bereid om de uitgaven voor het verbeteren van dierenwelzijn een vast percentage te laten uitmaken van de LNV begroting, te beginnen met minimaal 1% in plaats van nog geen promille zoals nu het geval is?
• Is de minister bereid om voor de rest van de kabinetsperiode het budget voor verbetering dierenwelzijn substantieel op te hogen naar minimaal tien cent per gehouden productiedier?

Verplichte etikettering

U stelt dat verplichte etikettering lastig is te regelen en dat u het liever aan de sector zelf overlaat. Ook stelt u dat u liever afwacht wat er in Europa op dit gebied gebeurt. Aan de andere kant geeft u zelf ook aan dat het informeren van consumenten een belangrijke stap is naar een duurzaam consumptiepatroon en onderneemt daarin communicatie initiatieven.
• Bent u bereid om een stap verder te gaan door marktpartijen te stimuleren of te verplichten op het etiket te vermelden welke ingrepen de dieren hebben ondergaan?
• Bent u bereid op het etiket van producten eisen te stellen aan aanduidingen als ‘ambachtelijk’, ‘natuurproduct’, ‘vers’, ‘van het boerenland’, etctera om misleidende consumenten informatie beter te voorkomen/
• Bent u bereid om met marktpartijen in onderhandeling te gaan over de wijze waarop de markt verantwoordelijkheid kan nemen in eerlijke informatie over productiewijze en het stimuleren van om duurzame consumptie?

Innovatiesubsidies

U geeft aan dat van de 3 miljoen euro die besteed is aan innovatieprojecten in de intensieve veehouderij circa 15% ten goede komt aan dierenwelzijn. Wij zijn van mening dat dat vrij minimaal is gezien de grote problemen op welzijnsgebied. Bovendien zouden alle innovatiesubsidies getoetst dienen te worden in de mate waarin zij een
• Bent u bereid te voorkomen dat subsidiegelden worden ingezet voor innovaties die het dierenwelzijn verslechteren? En zo, op welke wijze garandeert u dat?
• Bent u bereid toetsingscriteria te ontwikkelen voor het verstrekken van innovatiesubsidies voor de intensieve veehouderij waarbij dierenwelzijn een integraal onderdeel moet uitmaken van de subsidieaanvraag?