Bijdrage Wassenberg over de initi­a­tiefnota "Weidse blik op de weide­vogels" van het lid Von Martels (CDA)


11 februari 2021

Voorzitter, ik dank de heer Von Martels voor zijn initiatiefnota. Volgens de initiatiefnemer kan de weidevogel onder meer gered worden door in de leefgebieden het waterpeil te verhogen, kruidenrijk grasland terug te brengen en later te maaien. Voorzitter, ik onderschrijf dat.

Ik heb een vraag over het voedsel van de weidevogelkuikens, insecten. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat er gifresten zitten in koeienmest die over weilanden uitgereden wordt.[1] Hoe meer gif, hoe minder mestkevers er worden gevonden. En dat betekent minder voedsel voor de kuikens. De initiatiefnemer vindt dat er een weidevogelbestendig mestbeleid moet komen. Betekent dit dat er volgens de initiatiefnemer een einde zou moeten komen aan mestinjecties? En vindt hij ook dat de mest gewoon vrij moet zijn van residuen van landbouwgif?

Maar voorzitter, na een aantal goede voorstellen komt opeens een pleidooi om de vos intensiever te bejagen en ook steenmarters af te schieten. Maar predatiedruk is volstrekt natuurlijk en bracht weidevogels honderden jaren niet in gevaar. De weidevogel gaan niet achteruit door de vos, maar door de industriƫle landbouw en veeteelt.

Daardoor is de biodiversiteit verschrompeld en de natuur verschraald. Te veel stikstof, te veel groene woestijnen, te veel gif, maar ook te weinig schuil- en nestplaatsen, te weinig kruiden en bloemen, te weinig insecten, dus te weinig voedsel. En dan gaan we de vos bejagen?

Nee voorzitter, we moeten verder kijken dan de loop van het geweer.

Kijk naar de haas en het konijn, soorten die inmiddels zo bedreigd zijn dat ze op de rode lijst staan. Ook haas en konijn worden gegeten door de vos, maar dat bracht de soorten niet in gevaar. De jacht en afnemende leefgebieden wel.

Voorzitter, ik wil ervoor pleiten om niet meer te schieten, maar minder. Geen afschot van de vos, maar ook geen afschot van zijn prooien haas en konijn. Als haas en konijn weer vooruitgaan, vermindert dat de predatiedruk op weidevogels. Verstoor het natuurlijk evenwicht niet langer. Ik zal daarover een motie indienen.


[1] https://www.gelderlander.nl/ni...

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Van Esch aan algemeen overleg over de leefomgeving

Lees verder

Bijdrage Van Raan aan algemeen overleg over belastingontwijking

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer