Bijdrage Thieme Wetge­vings­overleg Politie


15 november 2010

Mevrouw Thieme (PvdD): Voorzitter, de politie wordt uitgebreid met 3000 mannen en vrouwen waaronder 500 dierenpolitie-agenten. Maar voor het zover is hebben we nog wel wat te bespreken. Problemen te over bij de politie: korpschefs die willens en wetens een slecht en duur landelijk computersysteem hebben ingevoerd, een gebrek aan efficiëntie, te veel bureaucratie, de doorgeschoten bonuscultuur binnen de top , ik heb niet de illusie compleet te zijn met deze opsomming. Mijn fractie wenst de nieuwe bewindslieden heel veel sterkte en wijsheid om deze klus te klaren.

Het politiebestel gaat op de schop: in plaats van 25 verschillende politiecorpsen die weinig samenwerken, komt er een nationale politie . De burgers zullen merken dat er minder agenten op straat komen als gevolg van de invoering van een nationale politie. Je krijgt een politie met een sterk justitiële inslag. Mijn fractie vindt het belangrijk dat er meer blauw op straat komt en dat er op plaatselijk niveau leiding wordt gegeven en afspraken kunnen worden gemaakt met lokale partijen.

Het plan voor 3000 extra agenten is een mooi plan, maar of het realiseerbaar is, is zeer de vraag. De bezuinigingen uit de tijd van minister Ter Horst zijn nog niet eens doorgevoerd en daarbovenop staat meer dan de helft van de korpsen onder financiële curatele. De minister-president gaf in het debat over de regeringsverklaring aan dat aan het einde van de kabinetsperiode 3000 agenten meer zijn dan zonder dit kabinet. Dat is te cryptisch, voorzitter. Wat helder moet worden is hoeveel agenten er meer zullen zijn na deze kabinetsperiode dan bij aanvang van deze kabinetsperiode. Daar past een helder antwoord op, geen ontwijkende verklaringen of gebruikmaking van het zwijgrecht.

Voorzitter. De Partij voor de Dieren pleit vóór meer agenten, en dan gaat het mij om wijkagenten. Met kleinschalige politieposten in de buurt brengen we de politie dichter bij de burger. Wijkagenten zetten we wat ons betreft niet meer in voor andere politietaken.

Voorzitter, dan de dierenpolitie. In de laatste procedurevergadering heb ik gevraagd of Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ook bij dit WGO kon aanschuiven vanwege de nog onduidelijke taakverdeling van de dierenpolitie ten opzichte van VWA , AID en LID. Dit verzoek werd niet gehonoreerd. Wel kregen we een brief van de staatssecretaris van veiligheid en justitie waarin staat wat we al wisten: dat nog onduidelijk is wat de taken en verantwoordelijkheden worden van de nieuwe dierenpolitie. Het kan niet zo zijn dat er aan de ene kant helderheid is over dat ie er komt zonder dat duidelijkheid is over wat deze gaat doen.

Die onduidelijkheid voorzitter leidt ertoe dat er al door andere fracties wordt geopperd om de dierenpolitie deels of geheel op te heffen. Dat moet dit kabinet willen voorkomen. Voor mijn fractie is totaal onduidelijk of de dierenpolitie alleen wordt ingezet voor de aaibare gezelschapsdieren of ook voor de dieren die beroepsmatig worden gebruikt met name in de veehouderij. Graag een reactie van de minister. En hoe verhoudt het inzetten op 500 “animal cops” met de flinke bezuinigingen op de Algemene Inspectiedienst en de Voedsel en Waren Autoriteit die belast zijn met het toezicht op dierenwelzijn. De nVWA heeft maar liefst 12 miljoen minder te besteden, terwijl de AID wordt gekort met 6 miljoen euro . Graag ook een reactie hierop. Hoeveel FTE’s komen er bij dierenpolitie en hoeveel wordt geïnvesteerd in de achtervang van die dierenpolitie, qua OM en rechterlijke macht. En hoeveel FTE’s worden er wegbezuinigd bij de huidige toezichthouders op het dierenwelzijn in de vee-industrie?

Ook vraag ik me ernstig af hoe het kabinet aan het geld wil komen om de dierenpolitie te financieren. Er wordt in totaal 300 miljoen uitgetrokken voor 3000 politieagenten. De voorzitter van de politiebond APC heeft aangegeven dat dit geld zal moeten worden gebruikt om het huidige tekort op te vullen. Het lijkt er dan ook op dat de dierenpolitie een belofte is die de regering niet waar kan maken. Ik zou graag willen horen hoe de minister hierover denkt.

Maar, voorzitter, zelfs als de dierenpolitie er dan daadwerkelijk is, dan zijn we er nog niet. De politie houdt zich alleen bezig met de opsporing. Daarna moeten dierenmishandelaars nog worden vervolgd. En hier ligt een groot probleem. Als de zaak al bij het Openbaar Ministerie komt, wordt in veel gevallen geseponeerd door de officier van justitie. De enkele dierenbeulen die bij de rechter moeten verschijnen, komen er doorgaans met beschamend lage boetes vanaf. Zal er door het Openbaar Ministerie meer prioriteit worden gemaakt voor het vervolgen van dierenmishandelaars? En zullen officieren van justitie worden getraind hoe ze moeten omgaan met dit soort zaken? Het is toch te gek voor woorden dat er maar één keer een gevangenisstraf is uitgedeeld voor iemand die zijn dier ernstig heeft mishandeld ? Het is voor de politie zeer frustreren als er niets gedaan wordt met de door hen aangedragen zaken. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat de motivatie bij politieagenten blijft bestaan en verloop verkomen kan worden?

Dit nieuwe kabinet zou moeten gaan werken aan de verduidelijking van de wetgeving, zodat politie en justitie meer handvatten hebben om dierenmishandelaars te veroordelen. Bij de behandeling van de wet dieren heeft mijn partij al aangegeven dat het aantal gedragingen dat onder dierenmishandeling valt, moet worden uitgebreid. De dierenambassadeurs van de PVV hebben echter tegen mijn amendement gestemd evenals tegen voorstellen voor een definitief houdverbod van dierenmishandelaars.

Dieren zijn te kwetsbaar om te verworden tot speelbal voor populisme , voorzitter. Minister Donner dacht dat het om politiehonden ging, de Minister President zei “ach, je moet weleens wat” en coalitiepartner PVV heeft kennelijk geen enkele behoefte om de dierenpolitie ook echt handen en voeten te geven. Het is aan het Kabinet om aan te tonen dat het ze ernst is om het leed van dieren aan te pakken.

Dan, voorzitter, wil ik het tot slot nog hebben over de taak van de politie bij het opsporen van huiselijk geweld en de relatie met dierenmishandeling. Uit onderzoek naar de situatie in Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië blijkt dat:
- 40% van de daders van geweldsmisdrijven eerder dieren mishandelden
- dat meer dan de helft van de mishandelde vrouwen in opvangcentra meldt dat hun huisdier ook wordt mishandeld
- en dat dierenmishandeling door jonge kinderen een sterke en vroege indicator is voor gedragsstoornissen, maar niet meegenomen in de diagnosticering als risicofactor voor later probleemgedrag. Of het als additionele risicofactor wordt meegenomen in de risicotaxatie van gewelddadig gedrag is nu geheel afhankelijk van de onderzoeker.

Serieuze gegevens, waarvan je zou verwachten dat die leiden tot een serieuze vertaling in preventief beleid. Maar dat is niet het geval. Gegevens over dierenmishandeling worden niet doorgegeven aan instanties als de GGD, politie, Advies- en steunpunt huiselijk geweld of advies- en meldpunt kindermishandeling. En bij meldingen over huiselijk geweld wordt niet gevraagd naar eventueel aanwezige huisdieren in het gezin. Mishandeling van dieren vormde eerder onderdeel van de risicotaxatie-instrumenten, nu niet meer. Oud-minister Hirsch Ballin heeft mij toegezegd te kijken naar de mogelijkheden om dierenmishandeling toe te voegen aan protocollen die de politie gebruikt bij meldingen van huiselijk geweld, en de vraag naar aanwezige huisdieren weer op te nemen de risicotaxatie-instrumenten. Hoe staat het daarmee?

Voorzitter, dank u wel!

[1] http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Misdaad-Straf/279038/Verplicht-huiswerk-voor-nieuwe-politieminister.htm

[2] In 2011 heeft de huidige VWA zo’n 12 miljoen euro minder te besteden (het ministerie van LNV geeft 4 miljoen euro minder, het ministerie van VWS houdt 8 miljoen euro in). De AID krijgt ongeveer 6 miljoen euro minder van LNV; het budget voor de PD blijft komend jaar op peil. Na 2011 lopen de inspectie-uitgaven nog iets verder terug. http://www.agd.nl/10108961/Nieuws/Voedingstuinbouw/Minder-budget-voor-inspecties.htm

[3] Eerste maal celstraf voor dierenmishandeling ENSCHEDE - Een 23-jarige Enschedeër veroordeeld is tot drie maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf wegens onder meer ernstige dierenmishandeling, weet TC Tubantia. Voor zover bekend is het de eerste keer dat iemand wegens dierenmishandeling de gevangenis in moet, aldus de krant. De politie kwam in februari bij de man langs toen zij een tip hadden binnen gekregen over een hevig jankende hond. Het dier werd ernstig gewond onder de bank aangetroffen. Een dierenarts moest het dier laten inslapen. Sectie toonde verwondingen aan lever, nier en longen. (ANP/EBO) http://www.ad.nl/ad/nl/1008/Planet-Watch/article/detail/481277/2010/05/04/Onvoorwaardelijke-celstraf-voor-dierenmishandeling.dhtml

[4] Amendement Thieme bij Wet dieren over het dwingend nader specificeren van verboden gedragingen richting dieren, PVV heeft tegengestemd.

Interessant voor jou

Bijdrage Thieme AO Q-koorts

Lees verder

Bijdrage Ouwehand AO genetisch gemodificeerde organismen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer