Bijdrage Thieme Debat Initi­a­tiefwet Veteranen


27 oktober 2011

Bekijk hier de bijdrage via debatgemist.nl

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is erg blij met de voorliggende initiatiefwet Veteranen. Onze fractie ondersteunt deze wet van harte. De regelingen die in de Veteranenwet zijn opgenomen zijn van groot belang voor alle veteranen, militairen èn hun familieleden. Voor alle veteranen, vandaag, en van de toekomst.

Het verheugt de fractie van de Partij voor de Dieren dan ook zeer dat de Veteranenwet niet alleen een breed maatschappelijk draagvlak heeft, maar ook in de Kamer brede steun geniet. Alle partijen hebben de Veteranenwet ondertekend. Een unicum. Grote waardering voor de indieners en iedereen die zich belangeloos heeft ingezet voor de totstandkoming van de Veteranenwet.

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren wil een aantal punten graag nader toegelicht krijgen van de initiatiefnemers.

Een eerste punt betreft de inkomensvoorziening voor Veteranen.

De initiatiefwet regelt een inkomensvoorziening voor veteranen buiten de actieve dienst. Wanneer de veteraan ten gevolge van de uitoefening van de militaire dienst moet revalideren, re-integreren en een behandeling krijgt, wordt de bezoldiging na een jaar niet teruggebracht tot 70%. Gedurende de periode van revalidatie en re-integratie wordt een inkomen gegarandeerd van 80% van het laatst verdiende loon van de veteraan. De veteraan moet dan wel meewerken aan zijn re-integratie.

De fractie van de Partij voor de Dieren vindt het terecht dat veteranen, op grond van hun bijzondere rechtspositie, een inkomensvoorziening krijgen. Het is van het grootste belang dat de veteraan in staat wordt gesteld zijn re-integratie en revalidatie traject te voltooien. Financiële zekerheid geeft de veteraan, maar ook diens relaties, hiervoor de noodzakelijke rust en stabiliteit.

Onze fractie vraagt zich wel af hoe deze regeling uitgewerkt zal worden door Defensie. Wat zou de beste aanpak zijn vanuit het ministerie?
Hebben de initiatiefnemers hier ideeën over?

Voorzitter, ten tweede, de Veteranenwet besteedt aandacht aan de relaties van veteranen. Onze fractie vindt dit een zeer belangrijk punt. Het zijn namelijk de relaties van de veteraan die vaak als eerst merken dat er iets ‘mis’ is met hun geliefde. Zij hebben dit vaak door voordat de veteraan zelf erkent dat hij hulp nodig heeft. De familieleden zijn dus degenen die snel aan de bel kunnen trekken bij het Veteranenloket, waarna de veteraan de benodigde ondersteuning zal krijgen.

Goede voorlichting voor het thuisfront voorafgaande aan de uitzending over mogelijke klachten bij de militair na terugkeer van een missie, kan dit proces nog versnellen. Ondersteuning van de relaties in het verdere zorgtraject van hun geliefde is eveneens noodzakelijk.

De Veteranenwet voorziet hierin.

De vraag van mijn fractie is: Hoe gaat Defensie voorzien in de geïntensiveerde begeleiding en ondersteuning van de relaties van een militair? Welke ideeën hebben de initiatiefnemers hierover?

En

Kan voldoende begeleiding zeker worden gesteld onder druk van de bezuinigingen van de komende jaren?

Voorzitter,

Ten slotte enkele opmerkingen over de rapportage over veteranenzorg in de evaluatie van missies.

In de evaluatie van de Nederlandse bijdrage aan ISAF wordt te weinig aandacht besteedt aan de zorg en nazorg. Slechts op de pagina’s 93 en 94 zijn hier een aantal zinnen over terug te vinden.
Let wel: het gaat dan alleen om ‘de financiële aspecten van zorg en nazorg’.

Wij zijn niet alleen geïnteresseerd in de kosten voor zorg en nazorg. Belangrijk is voor ons om te weten wat heeft gewerkt in het uitzendgebied, en wat niet. Wat zijn de lessons learned? Waar liggen kansen tot verbetering van de zorg? Hoe hebben de militairen en hun relaties de zorg en nazorg ervaren?

De Partij voor de Dieren steunt de PvdA op dit punt. Ook onze fractie vindt het belangrijk dat de uitvoering van de Veteranenwet, zowel voorafgaande, tijdens als na de inzet, een vast onderdeel wordt in het toetsingskader dat wordt gebruikt om een uitzending van militairen te evalueren.
Graag een reactie op de mogelijkheden hiertoe.

Voorzitter, mededogen met mens en dier moet het centrale uitgangspunt van beleid worden. Daarom pleit mijn fractie voor een goede zorg voor veteranen, evenzeer als ik van mening ben dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand AO Staatsbosbeheer

Lees verder

Inbreng Partij voor de Dieren bij het Schriftelijk Overleg Antibioticagebruik in de veehouderij en dierziekten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer