Bijdrage Thieme Begroting AZ & Koning 2011


17 november 2010

Bekijk de bijdrage via debatgemist.nl

Mevrouw Thieme (PvdD): Voorzitter. Ons koningshuis is het op een na duurste koningshuis van Europa: komend jaar kost het ons weer 39,17 mln. Nederland verkeert in economisch zwaar weer en door de voorgenomen bezuinigingen wordt iedereen getroffen. Volgens het regeerakkoord moet het huishoudboekje van de Staat, van ons allemaal dus, in balans komen. Ook wil het kabinet, ik citeer: "op tal van terreinen orde op zaken stellen en de balans tussen rechten en plichten herstellen"; "gelijkwaardigheid van alle mensen staat voor het kabinet centraal"; "het kabinet beoordeelt mensen niet op hun afkomst", "de overheid behandelt alle burgers en ingezetenen van ons land gelijk en discrimineert niet". Gaat dit ook gelden voor de leden van het Koninklijk Huis? Gaan de koningin en de waarschijnlijke troonopvolger vanaf nu ook loon- en inkomstenbelasting betalen, en successierechten? En hoe zit het met de vermogensheffing, schenkingsrechten, invoerrechten en de belasting op personenauto's? Gaat het kabinet zich inzetten om deze niet meer uit te leggen vormen van bevoordeling te beëindigen? Graag een reactie.

Zowel koningin als kroonprins zitten ruimt boven de balkenendenorm, hoewel zij functies binnen de publieke sector bekleden. De koningin krijgt komend jaar 829.000 euro. Voor haar personeel en materiële kosten krijgt ze nog eens 4,4 mln. Vloeit het geld dat daarvan niet wordt gebruikt, aan het eind van het jaar terug naar de schatkist? Wordt over het bestede bedrag verantwoording afgelegd en worden de uitkeringen voor de leden van het Koninklijk Huis ook de komende twee jaar gelijkgehouden, zoals bij de ambtenaren het geval is?

Dit kabinet gaat stevig snijden in de uitgaven van de overheid; zo worden de salarissen van de ambtenaren de komende twee jaar niet meer verhoogd. Ik zie in de begroting dat we in 2011 17,5 mln. kwijt zijn aan de kosten van het personeel van de dienst van het Koninklijk Huis. Blijft voor de mensen van de dienst van het Koninklijk Huis het inkomen ook hetzelfde in de komende twee jaar?

Het is duidelijk: de Partij voor de Dieren staat kritisch tegenover de hoge uitgaven ten bate van ons koningshuis. Het feit dat komend jaar 0,93% wordt bezuinigd op de uitgaven is een te kleine stap in de goede richting. Ik hoor graag of deze trend de komende tijd wordt doorgezet en dat het tempo wordt versneld.

Nu de kwestie rond het ceremonieel koningschap en de formatieprocedure. Mijn fractie is voorstander van het ceremonieel koningschap. Daarnaast vindt mijn fractie dat de formatie in handen moet komen te liggen van de Kamer. De VVD-fractie complimenteerde in eerste termijn de premier vanwege de transparantie met betrekking tot de uitgaven van het Koninklijk Huis. Ik wil hier duidelijk maken dat dit allerminst het geval is. Als we over het Koninklijk Huis spreken, kunnen we immers niet voorbijgaan aan Kroondomein Het Loo, een "gebied al ruim 300 jaar verbonden met het Huis Oranje-Nassau. De verbintenis met de Oranjes heeft Kroondomein Het Loo gevormd tot wat het nu is: een meer dan 10.000 hectare groot landgoed met een rijke cultuurhistorie, grote biologische diversiteit en veel landschapsschoon. Hiermee heeft Kroondomein Het Loo een unieke positie op de Veluwe en in Nederland". Tot zover de tekst op de website van het kroondomein. Veel meer kennis is er op dit moment namelijk niet, omdat het kroondomein is gesloten voor het publiek, van 15 september tot 25 december, wegens het genot van de jacht. En dat terwijl het gebied nota bene is geschonken aan de Nederlandse bevolking; dezelfde Nederlandse bevolking wordt nu gewoon geweerd uit haar eigen natuurgebied. Graag een reactie. Dit schitterende gebied kent een duistere keerzijde: de jacht op edelherten, damherten, reeën, wilde zwijnen en moeflons. Daarom een aantal vragen over hoe en in hoeverre de hardwerkende Nederlander dit via de belasting, direct dan wel indirect, subsidieert.

In 2007 werden door de staat de salarissen, sociale lasten en pensioenbijdragen van zeven jachtopzichters betaald. Dat was een bedrag van €395.544, om precies te zijn. Als ik mij niet vergis, zijn dit de kosten voor de jachtopzichters die werkzaam zijn op het eigenlijke kroondomein -- dat is het deel van het gebied waarvan de koningin de vruchtgebruiker is -- en in Hoog Soeren. Hoe verhoudt dit zich tot het antwoord van de minister in 2007 dat het eigenlijke kroondomein door de koningin wordt geëxploiteerd, waarbij alle lasten en baten voor haar rekening komen? Moeten dan niet ook de personeelskosten, in dit geval de kosten voor de jachtopzieners die hieaan verbonden zijn, betaald worden door de kroondrager zelf? Hiervoor moet toch geen belastinggeld worden gebruikt? Graag krijg ik een reactie.

Hetzelfde geldt voor de materiële kosten van het koninklijke jachtdepartement. In 2006 werd hieraan €83.955 uitgegeven. Is dat voor 2011 eenzelfde bedrag? Wij kunnen het niet terugvinden. Worden van dit budget ook de kosten betaald die gemaakt zijn ten behoeve van het eigenlijke kroondomein? Waarom horen die dan niet thuis bij de baten en lasten van de koningin? Het blijft voor mijn fractie onduidelijk. Ik lees in de schriftelijke beantwoording van eerder door mij gestelde vragen dat de koningin privaatrechtelijk vruchtgebruiker is van het eigenlijke kroondomein. Wat houdt dit concreet in als de lasten van wildroosters, personeel en natuurbeheer door de staat worden betaald? Graag krijg ik een reactie.

In de eerdere antwoorden van de minister lees ik dat de jachtopzieners worden betaald door de staat omdat zij niet alleen verantwoordelijk zijn voor de jacht, maar ook het terrein onderhouden. Dat is voor recreatiedoeleinden zeker nodig. Vervolgens zie ik in de ontheffing voor het afschot op het kroondomein dat twee parkwachters en drie opperboswachters ook tot afschot gemachtigd zijn. Worden deze mensen ook betaald door de staat? Vallen zij onder de dienst van het Koninklijk Huis, het koninklijk jachtdepartement, of horen zij tot een terreinbeherende instantie? Hebben de parkwachters en opperboswachters daarnaast ook de taak om in het eigenlijke kroondomein toezicht te houden en dit terrein te onderhouden? Er is sprake van opperboswachters; zijn er dan ook andere door de overheid betaalde mensen werkzaam in dat gebied?

Het is mijn fractie niet duidelijk welke mensen waar werken en wie dat betaalt. Het kabinet heeft een- en andermaal verzuimd die duidelijkheid te geven. Daarom stel ik opnieuw de vraag: kan de minister-president een klip-en-klaar overzicht geven van het aantal mensen dat belast is met het onderhoud van en het toezicht op het eigenlijke kroondomein en kan hij aangeven wie deze mensen betaalt? Het kroondomein is het terrein waarvan de baten en de lasten voor de koningin zijn. Dat geldt ook voor het staatsdomein Hoog Soeren en het staatsdomein Paleispark.

Het lijkt mijn fractie een overkill in de meest letterlijke zin van het woord dat er zeven door de staat betaalde jachtopzieners rondlopen als er ook nog parkwachters, boswachters en opperboswachters zijn. Daarom wil ik graag het verschil in werkzaamheden weten. Als er boswachters actief zijn in het eigenlijke kroondomein, zie ik de noodzaak van het betalen van zeven jachtopzieners niet. Het lijkt mij dat het Nederlandse volk er niet heel gelukkig van wordt als wij in tijden van economische teruggang jachtopzieners en anderen betalen om grote aantallen dieren neer te schieten op uitjes met de koninklijke familie, zeker omdat een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen de plezierjacht is.

Voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand AO genetisch gemodificeerde organismen

Lees verder

Bijdrage Ouwehand Wijziging Waterwet en Waterschapswet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer