Bijdrage Thieme AO Dier­ziekten en Anti­bi­otica


5 juli 2012

Bekijk de bijdrage via debatgemist.nl

Voorzitter, we hebben, helaas zou ik willen zeggen, pas na het zomerreces een uitgebreid debat over qkoorts. De bevindingen van Nieuwsuur vereisen echter een onmiddellijke reactie en actie van de Kamer.

Voorzitter. Het kabinet blijft maar volhouden dat juist gehandeld is ten tijde van de q-koorts besmetting, dat zij niet anders had gekund. Schokkend vind ik dat, omdat uit de rapporten van Van Dijk, de Ombudsman en de feiten zoals gepresenteerd door nieuwsuur blijkt dat:

De aanpak van de Q-koortsepidemie met de kennis van toen veel beter en sneller had gekund.

Dat de aanpak te laat was.

Dat het ministerie van Landbouw de aanpak getraineerd heeft,

Dat de economische belangen lijken te zijn geprevaleerd boven dierenwelzijn en volksgezondheid

Dat zij volgens de Nationale Ombudsman, onbehoorlijk heeft gehandeld ten opzichte van de humane slachtoffers

Dat het ministerie van Landbouw in 2008 wist dat er 100 besmette bedrijven waren en dat een half jaar lang onder de pet hield.

Dat de ministeries ten onrecht hebben beweerd dat zij geen goede test hadden om besmettingen te detecteren.

Dat de ministers de eindresultaten van de tankmelktesten in 2008 zelf betitelen als voorlopige resultaten –terwijl dit pertinent onjuist is- om zo te legitimeren dat er geen maatregelen zijn genomen.

Dat zij de burger, ook kwetsbare groepen zoals zwangeren en longpatiënten, welbewust geen informatie heeft verstrekt over welke geitenbedrijven besmet waren.

Dat het huidige kabinet doorgaat met het verdoezelen en verdraaien van feiten voor de Tweede Kamer.

Feiten, waaruit blijkt dat de overheid verantwoordelijk is voor al die mensen die door gebrek aan informatie ziek zijn geworden of zijn gestorven. Sterker nog, het kabinet is bereid 50.000 euro belastinggeld uit te geven om criticasters de mond te snoeren en een professioneel rookgordijn op te trekken.

Voorzitter voor burgers en voor slachtoffers van Qkoorts geldt, dat hun eigen belastinggeld door hun eigen overheid wordt ingezet tegen de belangen van die burgers en tegen de waarheidsvinding van de vrije media. Voorzitter, dat is schokkend en zou in een land als het onze niet mogen en kunnen voorkomen, wanneer de waarheid en de bescherming van de volksgezondheid het uitgangspunt zouden vormen. Een falende overheid die consequent weigert haar eigen fouten te erkennen, is onacceptabel.

Het briefje van 50.000 Euro dat wij hebben ontvangen, staat vol tegenstrijdigheden.

Het kabinet zegt dat het bezig was bedrijven vrij te verklaren van q-koorts en dat daarom de test nog niet zo snel gevalideerd kon worden. Voorzitter, als dat zo zou zijn, dan is dat te vergelijken met de situatie in een dorp waar een huis in brand staat en de brandweer voordat ze de brand gaat blussen, eerst op zoek gaat naar huizen waar geen brand is. Dan kan je lang zoeken, voorzitter.

Maar, voorzitter, het is een onzinverhaal van het kabinet. De gezondheidsdienst was in 2008 op zoek naar besmette bedrijven. Sterker, we kunnen lezen dat het onderzoek ook gericht was op validatie van de test en dat het onderzoek ook eindresultaten heeft opgeleverd namelijk 30% van de bedrijven was besmet. In een dergelijke situatie had een vervoersverbod en een fokverbod veel zin gehad.

De overheid heeft die resultaten een half jaar onder de pet gehouden en zegt nu dat het slechts voorlopige resultaten waren. Alles, voorzitter, alles lijkt te zijn gedaan om de geitenbedrijven maar operationeel te houden.

Voorzitter, ik wil alle correspondentie tussen het ministerie en de GD uit die tijd ontvangen. Alle offertes, alle onderzoeken, alle brieven en e-mails.

Voorzitter, ik wil dat de onderste steen boven komt, en zie geen andere mogelijkheid hiervoor dan het instellen van een parlementaire enquête. Dit staat een compensatieregeling niet in de weg, zeg ik tegen de heer Van Gerven, en ook geen excuses aan de slachtoffers.

De reactie van het kabinet op het rapport van de Ombudsman zal na de zomer nog uitgebreid besproken worden in de plenaire zaal. Ik stel vast dat de weigering van het kabinet om excuses te maken aan de patiënten, een zeer slecht begin van dit debat is. Dit geldt ook voor de opmerking van het kabinet dat zij het niet eens is met de conclusie van de Nationale ombudsman dat de overheid in strijd met de zorgvuldigheid heeft gehandeld. Het kabinet heeft dit oordeel van de Ombudsman te accepteren, daar kan niet op worden afgedongen alsof we op de veemarkt staan en daar niet over de prijs , maar over de waarheid onderhandelen. Is het kabinet bereid ook deze zin uit de kabinetsbrief te corrigeren, en het oordeel van de Ombudsman integraal te accepteren, zodat ook eerherstel voor dat instituut niet langer op zich hoeft te laten wachten?

Ik breng vandaag mijn motie voor compensatie van de slachtoffers van de Q-koorts in stemming. Ik hoop op brede steun voor deze motie, zodat de slachtoffers niet nog gedurende het hele reces van de Kamer in het ongewisse worden gelaten.

Dan een ander hoofdpijndossier waar de economische belangen prevaleren boven volksgezondheid. Antibiotica.

Voorzitter, het antibioticagebruik in de veehouderij is levensbedreigend hoog. Het plan van aanpak van het kabinet is te traag, te vrijblijvend, en naïef of zelfs kwaadwillig. Trots wordt een daling van het antibioticagebruik gemeld, terwijl enkele weken eerder grootschalig illegaal antibioticagebruik werd gerapporteerd aan de Kamer. In hoeverre is de daling van het antibioticagebruik toe te schrijven aan extra illegaal gebruik? Hoe kan het dat de Kamer pas op 1 juni 2012 op de hoogte wordt gebracht van VWA-onderzoeken naar illegaal gebruik uit 2010 en 2011?

Ook de registratie van de gegevens heeft veel weg van een rookgordijn. Eerst zou dit via de private maar nog enigszins onafhankelijke VetCis gebeuren, wat wij gene goed idee vonden, maar nu opeens, omdat de veeindustrie de dierenartsen niet meer vertrouwd, gaat het kabinet akkord met registraite door de veeindustrie zelf. Een grote stap terug. Voorzitter, de overheid moet te allen tijde, en op alle niveaus, inzicht hebben in wat er zich afspeelt achter de staldeuren. Geen zelfregulering maar zeer restrictief overheidstoezicht door de VWA! Ik overweeg een motie op dit punt.

Interessant voor jou

Bijdrage Thieme AO Dierziekten en antibiotica in de veehouderij

Lees verder

Bijdrage Ouwehand Debat Uitkomsten Eurogroep

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer