Bijdrage Schrif­telijk Overleg Land­bouwraad van 17 mei respec­tie­velijk de informele Land­bouwraad van 31 mei-1 juni 2010


17 mei 2010

Stemming blauwvintonijn op Cites COP15
De leden van de Partij voor de Dieren fractie willen allereerst de minister een hart onder de riem steken met betrekking tot het afwijkend stemgedrag inzake de blauwvintonijn. De Partij voor de Dieren heeft de minister voluit gesteund bij haar beslissing om alsnog voor een vangstverbod op deze zeer bedreigde diersoort te stemmen, toen het gezamenlijke EU-standpunt niet op steun kon rekenen op de Cites-conferentie. De Partij voor de Dieren is erg verbaasd over de houding van de Europese Commissie, die nu Nederland op het matje wil roepen over deze handelwijze. De leden van deze fractie willen hier de minister graag steunen en haar oproepen voluit achter de beslissing te blijven staan de bescherming van de blauwvintonijn te steunen. Kan de minister aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot het ongenoegen van de Europese Commissie, en wat zij verwacht van de aangekondigde procedure? Hoe heeft het Verenigd Koninkrijk op de aankondigingen van de Europese Commissie gereageerd, en zijn er mogelijkheden om samen op te trekken in deze kwestie?

De leden van de Partij voor de Dieren fractie kijken er naar uit dat de afweging tussen behoud van biodiversiteit en economische en politieke gewin in de toekomst ook gemaakt gaat worden ter bevordering van de biodiversiteit, die immers hard nodig is.

Doorvoer illegaal walvisvlees
Ook willen de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren de minister bedanken voor het inlichten van de Europese Commissie over de doorvoer van illegaal walvisvlees, zoals laatst in de Rotterdamse haven. De Partij voor de Dieren is verheugd dat de minister direct aan de slag is gegaan met het verzoek om te werken aan een sluitend handelsverbod op walvisproducten, waarbij niet alleen de invoer, maar dus ook de doorvoer strafbaar wordt gesteld. Wat kan de minister zeggen over de bereidwilligheid van andere lidstaten om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de doorvoer van walvisvlees in Europa tegen te houden? Kan de minister al aangeven wat voor soort mogelijkheden hiervoor in aanmerking komen?

Visserij
Het Spaanse voorzitterschap zal een aantal zaken tijdens de komende Raad onder de aandacht brengen. Greenpeace heeft onlangs een rapport uitgebracht over de visserijpraktijken van Spanje zelf. Zo blijkt de Spaanse vloot 90% van de tijd buiten Europa te vissen, met subsidie van de EU. Kan de minister reageren op dit rapport, en daarbij ingaan op de wenselijkheid van vissen buiten de Europese wateren voor het overgrote deel van de tijd? Kunnen die vangsten überhaupt wel worden gecontroleerd, en zo ja, op welke wijze dan? Hoe beoordeelt de minister de recente publicatie van de PEW Group, die stelt dat Europa de illegale visserij (met name door Spanje en Frankrijk) subsidieert? Is de minister bereid zich hier namens Nederland krachtig tegen te verzetten?

De Partij voor de Dieren vraagt de minister uiteen te zetten wat tijdens de vorige landbouwraad is besproken ten aanzien van de reacties op het groenboek hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Ook zijn de leden van deze fractie benieuwd naar de resultaten van de informele visserijraad en zouden graag van de minister vernemen wat daar de uitkomsten van waren. Heeft de minister nu het concrete voorstel gedaan over het uitbannen van discards, zoals de Kamer via de motie Ouwehand c.s. heeft gevraagd?

Novel Foods en vlees van gekloonde dieren
De leden van fractie van de Partij voor de Dieren zijn verheugd over de uitkomst van de stemming van het Europees Parlement over het draft report van K. Liotard over Novel Foods. De Partij voor de Dieren is blij dat de Europarlementscommissie voor Milieu en Gezondheid in ruime meerderheid heeft besloten dat er vlees van (de nakomelingen van) gekloonde dieren niet welkom is in de EU. De reactie van Eurocommissaris John Dalli wekte echter de nodige verbazing. Dalli lijkt de mening van het parlement naast zich neer te willen leggen, omdat er eerst nog een publiek debat zou moeten plaatsvinden. De Partij voor de Dieren vindt dit ongehoord en een schoffering van het Europees Parlement. Is de minister bereid deze reactie van Commissaris Dalli namens Nederland te veroordelen in de landbouwraad, en hierbij steun te zoeken onder de collega’s van de andere lidstaten? Is zij tevens bereid de raad op te roepen de uitkomsten van de stemming onder de Europarlementscommissie voor Milieu en Gezondheid serieus te nemen, en de Commissaris op te roepen haast te maken met het gevraagde wetsvoorstel?
Ook maken de leden zich zorgen over de aanwijzingen waarover Europarlementariër Kartika Liotard zegt te beschikken dat er met de Amerikanen wordt gesproken “over strategieën hoe kloonvlees aan het grote publiek kan worden uitgelegd”. De leden willen graag horen wat de minister hierover kan zeggen en krijgen graag de toezegging van de minister dat dergelijke overleggen wat haar betreft uitgesloten zijn. Het kan toch niet zo zijn dat de economische belangen van de Amerikaanse vee-industrie zwaarder wegen dan de belangen en keuzevrijheid van de Europese consument? Graag horen de leden wat de minister hiervan wist, wat haar standpunt in deze kwestie is en of zij bereid is de gang van zaken te veroordelen bij de aankomende landbouwraad en hiervoor steun te zoeken bij de ministers van de andere lidstaten.

Ten slotte hebben de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren met instemming kennis genomen van de amendementen die op dit rapport zijn ingediend, specifiek het amendement dat dierproeven bij de toelating van novel foods wil verbieden en het amendement dat erop toeziet om ook vlees van dieren die gevoerd zijn met genetisch gemanipuleerde producten als zodanig te labellen. Graag vernemen de leden de status van deze amendementen. Deelt de minister de mening dat het belangrijk is dat beide amendementen worden opgenomen in nieuw te ontwikkelen wetgeving op dit punt, en is de minister bereid zich hiervoor in te spannen?

Patenten op vlees van dieren die met gengewassen zijn gevoerd
De leden van fractie van de Partij voor de Dieren hebben er kennis genomen dat de Amerikaanse gengigant Monsanto een patent probeert te krijgen op vlees van varkens die voer met genetisch gemanipuleerde gewassen van ditzelfde bedrijf hebben gekregen. Deze ontwikkeling baart de Partij voor de Dieren grote zorgen. Kan de minister inzicht verschaffen in de procedure van deze patentaanvraag, hoever deze aanvraag al in de procedure is, en kan zij toelichten of zij het mogelijk acht dat dit patent inderdaad wordt afgegeven, en zo ja, wanneer dan? Hoe staat de minister tegenover deze patentaanvraag? Deelt de minister de zorgen van de fractie van de Partij voor de Dieren dat monopolisering van onze voedselproductie onze voedselzekerheid in gevaar kan brengen, en dat het afgeven van patenten op levende wezens moreel verwerpelijk is? Zo ja, is de minister bereid dit standpunt te vertolken op de aankomende landbouwraad, en hierbij de mogelijkheden te verkennen om de patentwetgeving in Europees verband te veranderen om zo te voorkomen dat onze Europese voedselvoorziening tot een monopolie van een klein aantal (Amerikaanse) bedrijven verwordt? Is de minister bereid in de toekomst de Kamer steeds direct te informeren wanneer dit soort verstrekkende patentaanvragen, die de toekomst van onze voedselvoorziening mogelijk in gevaar brengen, wordt ingediend?

Actieprogramma Dierenwelzijn
De leden van fractie van de Partij voor de Dieren hebben herhaaldelijk gevraagd naar het vervolg van het Europees actieprogramma voor dierenwelzijn, dat zou lopen van 2006-2010. Hoewel het actieprogramma een teken was voor meer aandacht voor dierenwelzijn binnen de Europese Unie, zijn er nauwelijks resultaten geboekt. De Partij voor de Dieren vindt dat een uiterst teleurstellende gang van zaken en vindt dat Nederland zich dit slechte rapport ten zeerste mag aanrekenen. Er moet veel harder worden gewerkt om de miljarden dieren die in Europa worden gefokt, gehouden, vervoerd en geslacht de bescherming te kunnen geven waar zij als levende wezens recht op hebben. De Partij voor de Dieren is teleurgesteld dat de minister niet heeft gereageerd op een eerder verzoek om de Kamer te informeren over de opvolging van het nu aflopende actieprogramma. De leden van deze fractie verwachten van de minister minstens een kritische terugblik op de afgelopen vier jaar, tezamen met een ambitieuze visie voor Europees dierenwelzijnsbeleid in de toekomst. Daarbij zal de minister kritisch moeten reflecteren op de rol die Nederland heeft gespeeld en eerlijk moeten aangeven of dat niet beter en scherper had gekund. Daarbij verwacht de Partij voor de Dieren nieuwe, duidelijk omschreven ambities voor de inzet van Nederland voor Europees dierenwelzijn. De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren ontvangen graag een toezegging van de minister en overwegen een motie op dit punt.
In het Europees Parlement is door de Zweedse parlementariër Paulsen een resolutie ingediend met verbetervoorstellen voor het Europese dierenwelzijnsbeleid. Ook hier heeft de Partij voor de Dieren eerder al aan de minister gevraagd inhoudelijk te reageren op de voorstellen. Tot nu toe is die reactie uitgebleven. De Partij voor de Dieren vraagt daarom alsnog of de minister inzicht kan geven in haar standpunten rond het aspect van een Europees netwerk voor dierenwelzijn? Is zij van mening dat Nederland hier een (faciliterende) rol in zou kunnen spelen, en zo ja, hoe dan? Is zij bereid in de komende landbouwraad aan te geven dat het van belang is dat zowel de Commissie als alle lidstaten snel navolging geven aan de aanbevelingen van het EP betreffende het naleven en handhaven van dierenwelzijnswetgeving, het invoeren van dieren en dierlijke producten en het Europees netwerk voor dierenwelzijn?

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
De publieke consultatieronde over het GLB heeft naar mening van de leden van fractie van de Partij voor de Dieren al veel interessante documenten opgeleverd. De leden zijn benieuwd naar de mening van de minister over de voortgang van de publieke consultatie. De leden van fractie van de Partij voor de Dieren hebben met veel interesse de inbreng van een brede coalitie van natuur-, milieu- en boerenbewegingen gelezen getiteld “Proposal for a new EU Common Agricultural Policy ”. Kan de minister op dit rapport een inhoudelijke reactie geven?

Interessant voor jou

Bijdrage Thieme Spoeddebat Europese steun aan Griekenland

Lees verder

Bijdrage Thieme Verantwoordingsdebat 2009

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer