Bijdrage Schrif­telijk Overleg Landbouw- en Visse­rijraad


11 mei 2011

Klonen van dieren
De leden van fractie van de Partij voor de Dieren zijn zeer ongelukkig met de brief van de staatssecretaris over de Herziening van de Novel Food verordening inzake het klonen van dieren. De leden van fractie van de Partij voor de Dieren menen dat de staatssecretaris de mening van de Kamer naast zich neer heeft gelegd door niet tegen het Commissievoorstel inzake het op de markt toelaten van nakomelingen van klonen te keren, en zijn hier zeer ontstemd over. De motie Ouwehand droeg de regering op zich in te zetten voor onder andere maatregelen die garanderen dat ook nakomelingen van klonen en de producten van deze dieren niet op de Europese markt komen. De politieke verhoudingen in de Raad veranderen hier niets aan naar mening van de leden van fractie van de Partij voor de Dieren. Toch heeft de staatssecretaris dit niet gedaan. De consequentie van het van tafel zijn van de verordening Novel Foods is dat er nu niets gedaan wordt aan de toenemende importen van klonen van dieren en hun nakomelingen, kan de staatssecretaris dat bevestigen? Deelt de staatssecretaris ook de mening dat de wensen van de consument – Europese consumenten geven duidelijk aan geen vlees van (nakomelingen van) klonen op hun bord te willen - niet ondergeschikt mogen worden gemaakt aan handelsbelangen, en deelt de staatssecretaris de mening dat dit op dit moment wel gebeurt? Kan de staatssecretaris bevestigen dat de praktijk van klonen zeer veel dierenleed met zich meebrengt? Op welke wijze is het goedkeuren van de import van (nakomelingen van) gekloonde dieren in samenspraak met het beleid gericht op het verbeteren van de omstandigheden voor dieren die voor productie gehouden worden? Is de staatssecretaris bereid zich tot het uiterste in te spannen om ervoor te zorgen dat Nederlandse veehouders geen sperma van gekloonde dieren gebruiken voor inseminatie hier, en op welke wijze wil hij dit streven vormgeven? Op welke wijze wil hij consumenten op de mogelijkheid wijzen dat zij vlees kopen van (nakomelingen van) klonen, en op welke wijze wil hij hun handelingsperspectieven bieden om deze mogelijkheid uit te sluiten? Is de staatssecretaris bereid tot het opzetten van een publiekscampagne hiervoor, waarin ook wordt uitgelegd dat de beste wijze waarop je het kopen van vlees van (nakomelingen van) klonen kan vermijden, het kopen van biologisch vlees is?

(mogelijk) Wettelijk bindende overeenkomst over bossen in Europa
De Raad zal besluiten of zij al dan niet onderhandelingen wil openen over een wettelijk bindende overeenkomst voor bossen in de pan-Europese regio, de staatssecretaris heeft aangegeven deze onderhandelingen niet te willen steunen. De leden van fractie van de Partij voor de Dieren menen dat dit een kortzichtig en onverstandig standpunt is. De staatssecretaris geeft aan dat er andere instrumenten zijn om de bossen te beschermen, en zegt bang te zijn dat een wettelijke overeenkomst om de Europese bossen te beschermen mogelijk geld kost. De leden van fractie van de Partij voor de Dieren zien dat het beschermen van bossen vooral geld op zal leveren op de lange termijn. Immers, bossen bieden talloze ecologische diensten ‘gratis’, maar kunnen dit alleen blijven doen indien zij inderdaad beschermd worden. Graag een reactie op dit punt, deelt de staatssecretaris de mening dat het nu wettelijk beschermen van de Europese bossen uiteindelijk een financieel voordeel op zal leveren? Welke consequenties zal het wel steunen van de onderhandelingen voor een wettelijke bescherming van de Europese bossen hebben voor het Nederlandse natuurbeleid en voor het Nederlandse streven het verlies aan biodiversiteit te stoppen en waar mogelijk om te draaien? De leden van fractie van de Partij voor de Dieren vragen om een overzicht van het percentage van het Europese landoppervlak dat momenteel bebost is, en hoeveel daarvan momenteel wettelijk beschermd is. Ook willen de leden van fractie van de Partij voor de Dieren graag aangeven dat een wettelijke bescherming van de bossen een goed onderdeel kan zijn van de biodiversiteitsstrategie van de EU, en vragen de staatssecretaris om een bevestiging hiervan. Welke mogelijke (synergie) voordelen kan een koppeling van deze verschillende sporen om onze waardevolle biodiversiteit te beschermen hebben? Graag een reactie.

Rapport van de Commissie inzake de bescherming van dieren tijdens transport
De Zweedse delegatie zal aandacht vragen voor een rapport van de Commissie inzake diertransporten, waarbij nog niet bekend is wat dit rapport zal behelzen. De leden van fractie van de Partij voor de Dieren vragen de staatssecretaris om dit punt met meer ambitie tegemoet te treden dan momenteel uit de geannoteerde agenda blijkt. De regering heeft aangegeven dat verbeteringen voor het dierenwelzijn puur en alleen uit Brussel zullen komen, en heeft bovendien in het regeerakkoord aangegeven de dieronterende (lange afstands)transporten aan strengere regels te willen onderwerpen. Slechts het noemen van een maximale vervoertijd van acht uur vinden de leden van fractie van de Partij voor de Dieren dan ook een zeer magere inzet hier. De leden van fractie van de Partij voor de Dieren willen de staatssecretaris in dit kader ook vragen wanneer zij de brief mogen ontvangen waarin de staatssecretaris de Nederlandse inzet voor het verbeteren van het dierenwelzijn op Europees niveau uiteen zal zetten. De leden van fractie van de Partij voor de Dieren hebben het EFSA rapport over diertransporten ook gelezen, en vragen een reactie van de staatssecretaris op dit rapport. Met welke punten is hij het eens, welke adviezen zal hij overnemen en welke niet, in de Nederlandse inzet voor het verbeteren van de (lange afstands)diertransporten? Kan de staatssecretaris hierbij ook ingaan op de discussie rond de stahoogte bij diertransporten, de mogelijkheid voor gps-controle en de aanwezigheid van voedsel, water en klimaatbeheersing bij transporten? Graag zien de leden van fractie van de Partij voor de Dieren een helder verwoorde en stevig ambitieuze inzet op het verbeteren van de Europese diertransporten, en graag worden zij na afloop van de Raad uitvoering geïnformeerd over de inbreng van de Zweedse delegatie op dit punt.

Codex Alimentarius: voortgang en vooruitblik
Het Voorzitterschap zal de lidstaten in algemene zin informeren over de resultaten van de vergaderingen van Codex Alimentarius-comités die tijdens het voorzitterschap van Hongarije hebben plaatsgevonden of nog zullen plaatsvinden. De leden van fractie van de Partij voor de Dieren merken dat er in Nederland flink wat beroering is ontstaan door de vergaderingen van de Codex Alimentarius-comités en vragen de staatssecretaris op welke wijze hij de resultaten van deze vergaderingen gaat vertalen naar de Nederlandse bevolking. De leden van fractie van de Partij voor de Dieren merken dat veel mensen bang zijn straks geen homeopathische geneesmiddelen meer te kunnen kopen, en vragen de staatssecretaris helder uiteen te zetten na afloop van de Raad welke consequenties de veranderingen aan de Codex zullen hebben voor de Nederlandse producenten en consumenten.

Conferentie ‘Transition towards sustainable food consumption and production in a resource constraint world’, Budapest 4-5 mei
Het Hongaars Voorzitterschap zal een terugkoppeling geven van de conferentie Transition towards sustainable food consumption and production in a resource constrained world die op 4-5 mei plaatsvond in Budapest. De leden van fractie van de Partij voor de Dieren hechten zeer veel waarde aan het verduurzamen van de productie en consumptie van voedsel, en juichen het toe dat er in dit kader Europese conferenties worden gehouden. Zij zijn benieuwd naar de uitkomsten van de conferentie, en vragen om uitgebreide informatie hierover. Het verduurzamen van productie en consumptie van voedsel is naar mening van de leden van fractie van de Partij voor de Dieren zeer gebaat bij een matiging van de vlees- en zuivelconsumptie, en vragen naar de mate waarin dit inderdaad ook naar voren is gekomen tijdens de conferentie, en welke handelingsperspectieven daaraan gekoppeld worden in Europees verband. De benoemde speerpunten voor onderzoek en innovatie, namelijk behoud van een gezonde en vruchtbare bodem en van de biodiversiteit en het efficiënter gebruik van hulpbronnen zijn alle drie aanzienlijk gebaat bij een aanzienlijke vermindering van zowel productie als consumptie van dierlijke eiwitten in Europa, kan de staatssecretaris dat bevestigen? Voorts zijn de leden van fractie van de Partij voor de Dieren benieuwd naar de Nederlandse inbreng op deze conferentie. Tot slot merken de leden van fractie van de Partij voor de Dieren op het typerend voor de opstelling van de staatssecretaris in deze te vinden dat hij bij zijn beoordeling van de uitkomsten van de conferentie in de geannoteerde agenda slechts zegt onderzoek en innovatie, en de verbinding met de markt en de sector van belang te vinden. Is het uiteindelijke doel hiervan, althans volgens deze conferentie, namelijk het verduurzamen van de productie en consumptie van voedsel in Europa wellicht van minder belang voor de staatssecretaris?

Conclusies van Uitgebreid Raadgevend Comité Varkensvlees
De leden van fractie van de Partij voor de Dieren vinden het tekenend voor de huidige varkenssector dat er noodregeling moest komen om de varkensprijzen op peil te houden. De belastingbetaler heeft zo een sector weer uit de brand moeten redden die kennelijk niet zichzelf in de benen kan houden. Graag krijgen de leden van fractie van de Partij voor de Dieren een overzicht van de kosten die zijn gemaakt voor de particuliere opslag van varkensvlees. Zoals ook uit de onlangs uitgevoerde stesstest is gebleken, is de Europese veehouderij ernstig afhankelijk van derde landen, vooral landen in zuid- en noord-amerika waar soja, mais en andere granen voor het veevoer worden verbouwd. De prijzen van deze grondstoffen kunnen nu eenmaal fluctueren, is het werkelijk de bedoeling dat elke keer als deze prijzen omhoog gaan, de belastingbetaler moet opdraaien om de intensieve varkenssector in de benen te houden? Graag een reactie. Exportrestituties en ook de particuliere opslag kunnen ook ernstig negatieve effecten sorteren op derde landen, waaronder ontwikkelingslanden, kan de staatssecretaris dat bevestigen? De leden van fractie van de Partij voor de Dieren wijzen steun aan de varkenssector af. Overproductie wordt op deze wijze kunstmatig, en nota bene op kosten van de belastingbetaler, in stand gehouden. Dat kan toch niet de kern zijn van een goed functionerende markt van vraag een aanbod? Deelt de staatssecretaris de mening dat de kern van het probleem is dat er in Europa teveel varkensvlees wordt geproduceerd, dat er te weinig veevoer in Europa wordt verbouwd, en dat dioxineschandalen kunnen ontstaan door een gebrek aan controle op de kwaliteit van het veevoer? Op welke wijze is hij van plan deze problemen daadwerkelijk aan te pakken, zowel nationaal als op Europees niveau, en is hij bereid deze problemen in de brengen tijdens de bespreking van de conclusies van het Comité Varkensvlees tijdens de Raad?

A-punten visserij
Op de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 13 mei aanstaande, waar de staatssecretaris aan zal deelnemen, is het nieuwe visserijpartnerschap tussen de EU en de Comoren een A-punt (hamerpunt). Graag krijgen de leden van fractie van de Partij voor de Dieren inzicht in de inhoud van het nieuwe visserijpartnerschap tussen de EU en de Comoren. Zij kunnen zich niet voorstellen dat de bevolking van de Comoren, noch de lokale visstand daar, zullen profiteren van deze overeenkomst. De winst zal zoals altijd naar de EU vloeien, de vispopulaties zullen afnemen en de lokale vissers zullen de dupe zijn, zoals het altijd is geweest wanneer Europese vissers lokale viswateren van landen in het Zuiden mogen betreden. De leden van fractie van de Partij voor de Dieren vragen een eerlijke reactie van de staatssecretaris op deze zorgen, en vragen daarbij ook in te gaan in de consequenties van dit akkoord op de millenniumdoelstellingen. Graag vernemen zij ook de Nederlandse (ambtelijke) inzet bij de onderhandelingen van dit visserijakkoord, alsmede de stemverhoudingen in het Europees Parlement hierover. Ook krijgen de leden van fractie van de Partij voor de Dieren graag meer inzicht in de consequenties van de toegang van een beperkt aantal Venezolaanse visserijvaartuigen tot de wateren van Frans-Guyana.

Interessant voor jou

Inbreng Feitelijke vragen over aangenomen moties Partij voor de Dieren (I&M)

Lees verder

Bijdrage Ouwehand AO Kernenergie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer