Bijdrage Periodiek Algemeen Overleg LNV met open agenda


19 juni 2007

Bokito en het houden van mensapen in dierentuinen

Wekenlang heeft de ontsnapping van Bokito heel Nederland beziggehouden. Een goede gelegenheid om stil te staan bij de vraag of dierentuinen in hun huidige vorm nog wel van deze tijd zijn.

• Wat is de visie van de minister op de functie van dierentuinen?

In antwoord op onze kamervragen over de uitbraak van Bokito geeft de minister aan dat zij het niet opportuun vindt om het tentoonstellen van mensapen nu ter discussie te stellen.

• Kan de minister dit toelichten? Waarom expliciet niet nu? Wanneer dan wel en is zij bereid de kamer hierover op korte termijn te informeren?

In 2003 is er een verbod op het doen van dierproeven bij mensapen ingesteld.

• Kan de minister aangeven waarom zij het opsluiten en tentoonstellen van mensapen in dierentuinen desondanks wel vanzelfsprekend lijkt te vinden?

• Is de minister (alsnog) bereid de mogelijkheid te onderzoeken om geen ontheffingen meer te verstrekken voor het houden van mensapen in dierentuinen?

In de brief stelt de minister tevens dat dieren in dierentuinen aan het publiek getoond worden op een wijze dat het publiek de dieren in voldoende mate kan zien en de dieren zich op hun gemak kunnen voelen.

• Waarop baseert de minister deze constatering? Is er onderzocht in welke mate de dieren zich op hun gemak voelen? Door wie zijn deze onderzoeken uitgevoerd en kan de minister de kamer hierover informeren?

De minister geeft aan dat zij de getroffen maatregelen van Blijdorp zult inspecteren.

• Is de minister voornemens bij deze inspectie te letten op de afstand tussen het publiek en de dieren en de mogelijkheden voor de dieren om oogcontact met mensen te vermijden, bijvoorbeeld via eenzijdige spiegel?

Het incident met Bokito lijkt zijn oorsprong te hebben in de onnatuurlijke manier waarop hij is grootgebracht door mensen. Hij is hierdoor niet meer in staat om natuurlijk, soorteigen gedrag uit te oefenen.

• Is de minister bereid om aanvullende richtlijnen te stellen voor dierentuinen om te bevorderen dat de daar gehouden dieren zoveel mogelijk hun natuurlijke gedrag behouden cq aanleren en om zo dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen?

Welzijnsrichtlijnen voor konijnen

300.000 konijnen worden in Nederland gehouden voor hun vlees. In 2006 heeft het Productschap Pluimvee en Eieren welzijnsrichtlijnen opgesteld voor het houden van konijnen voor hun vlees (de Verordening Welzijnsnormen Konijnen, 2006, Deze verordening is bindend voor de sector.)
Deze verordening heeft de situatie waarin konijnen moeten leven niet noemenswaardig verbeterd (hokhoogte 30 cm, gazen vloer). In antwoord op onze kamervragen over de welzijnseisen voor konijnen geeft de minister aan dat zij niet het voornemen heeft om zelf specifieke welzijnseisen op te stellen.

- Kan de minister aangeven waarom zij van mening is dat er vanuit de overheid geen richtlijnen dienen te worden gesteld voor de konijnenhouderij? Is het garanderen van een voldoende niveau van dierenwelzijn in de ogen van de minister niet een taak van de overheid?

- Hoe beoordeelt de minister de huidige situatie in de konijnenhouderij in relatie tot artikel 36 van de Gezondheids- en welzijnwet voor Dieren?

In de huidige vorm van huisvesting zitten de konijnen op een ondergrond van gaas, wat de kans op verwondingen vergroot.

- Is de minister bereid strooisel in verblijven van konijnen te verplichten om zo de kans op verwondingen te verkleinen?

Dodingsmethoden voor vissen

Er is nog steeds geen gebruiksklare methode ontwikkeld om het doden van vis te laten plaatsvinden op een manier waarbij stress en pijn zo veel mogelijk worden beperkt.
Het onderzoek van IMARES naar een humane dodingsmethode voor vissen is in een vergevorderd stadium, maar voor het praktijkrijp maken van deze methode is nog een onderzoekstraject van twee jaar nodig. Aangezien het Ministerie van LNV eerder in dit onderzoek heeft geïnvesteerd, waardoor het onderzoek op het punt heeft kunnen komen waar het zich nu bevindt, zouden wij het vreemd vinden als het Ministerie niet bereid zou zijn om het karwei af te maken en ook het laatste traject in het ontwikkelingsproces mogelijk te maken.

- Is de minister bereid om de laatste fase van het onderzoek van IMARES te financieren, zodat hun methode voor het humaan doden van vissen praktijkrijp gemaakt kan worden? Zo ja, op welke termijn?

Interessant voor jou

Bijdrage overleg V&W over Waterbeleid (Decembernota Kaderrichtlijn Water)

Lees verder

Bijdrage debat over de agenda van de Europese Top

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer