Bijdrage Partij voor de Dieren Verant­woor­dings­debat


27 mei 2009

Voorzitter,

Je zult maar verantwoording af moeten leggen voor een beleid dat niet te verantwoorden is. Dan is het fijn dat de meerderheid van de jury gevormd wordt door je vrienden, althans, door de mensen met wie je hebt afgesproken voor de duur van deze kabinetsperiode dat ze je vrienden zullen zijn.
Dat ze je fouten zullen dekken, op voorwaarde dat jij hun fouten zult dekken. Zolang je je daaraan houdt, heb je van de oppositie niets te vrezen, en de kiezer is kort van memorie.
Maar we weten allemaal, voorzitter, dat de echte verantwoording volgende week donderdag plaatsvindt. Weliswaar onder de naam Europese verkiezingen, maar het gaat natuurlijk gewoon om nationale verkiezingen. Want er is niet één kandidaat bij die een andere nationaliteit heeft dan de Nederlandse. Lokale verkiezingen dus onder de vlag van Europese verkiezingen. Dan kunnen kiezers ook meteen aangeven wat ze ervan vinden dat de Europese grondwet tegen hun wil toch onder een andere naam is doorgedrukt door dit kabinet.

Kiezers hebben genoeg van de schijnvertoning van politici die doen alsof er niets aan de hand is, die kiezen voor business as usual terwijl de wereld in brand staat.
De wereld kampt met een financiële crisis, een klimaatcrisis, een biodiversiteitscrisis, een fosfaatcrisis, een zoetwatercrisis, een voedselcrisis, tal van dierziektencrises en een energiecrisis. Maar het kabinet kiest voor, ik herhaal het nog maar eens ‘business as usual’.
Zo snel mogelijk terugkeren naar de doodlopende weg die ons naar al deze crises geleid heeft.
Als de onzichtbare hand van Adam Smith de crisis niet oplost, dan moet het maar met….. ‘doen alsof er niks aan de hand is’
Het verbod op shortselling zal per 1 juni worden opgeheven, er kan dan weer volop gespeculeerd worden op koersdalingen. Na ons de zondvloed, voorzitter. Anders dan de ezels stoten we ons met overgave voortdurend aan één en dezelfde steen.
Onze hebzucht heeft ons zodanig verblind dat we niet anders meer kunnen dan denken in termen van graaigedrag, speculatie en het onder het kleed vegen van onze grootste problemen.

Zo meldt minister Cramer trots dat haar ministerie geld beschikbaar stelt voor twee proefprojecten om CO2 onder de grond op te slaan. Met de projecten is ongeveer 60 miljoen euro gemoeid.
Veeg maar onder het kleed, letterlijk. Niet de oorzaken worden weggenomen, maar de symptomen van een verkeerd beleid worden weggepoetst.

Onomstotelijk staat vast dat de veehouderij één van de grootste veroorzakers is van de uitstoot van broeikasgassen, maar de veehouderij wordt niet gesaneerd, maar gesubsidieerd.
Onze kleinkinderen zullen, als ze tenminste die kans krijgen, met verbazing terugkijken naar een tijdperk waarin politici wisten dat vlees het meest milieubelastende onderdeel van ons voedselpakket is,
dat berekend was dat de kosten van het totale klimaatbeleid vijftig procent omlaag kunnen als er vanuit de overheid dierlijke producten zouden worden beprijsd en wordt ingezet op alternatieven voor vlees,
Maar dat politici die wetenschap niet gebruikten om het gebruik ervan te ontmoedigen, Maar juist alles deden om de consumptie van dierlijke eiwitten te bevorderen. In strijd met adviezen van de Wereld gezondheids organisatie, In strijd met de adviezen van de FAO, in strijd met de adviezen van het Planbureau voor de Leefomgeving.
Heel veel kiezers zouden in zo’n krankzinnige beleidskeuze aanleiding kunnen zien om op 4 juni keihard NEE te zeggen tegen de partijen die zo’n beleid mogelijk maken en steunen.

Nog zo’n succesnummer waar het kabinet trots op is. Een snellere besluitvorming rond infrastructuur.
Het kabinet streeft ernaar dat de besluitvorming rond infrastructuur in 2010 de helft minder tijd kost en wil, onder aanvoering van Elverding, daarvoor beschermende controlemechanismen ten aanzien van geluid en luchtkwaliteit schrappen.
En dat niet alleen: de milieubeweging wordt drastisch gekort in haar subsidies. Ze wordt daarmee monddood gemaakt zodat ze de belangen van dieren, natuur en milieu niet meer fatsoenlijk kan-behartigen-tegen-het Elverding denken.
Geweldig, nog een stevig punt voor kiezers om op 4 juni met overtuiging NEE te zeggen tegen de partijen die zo’n beleid mogelijk maken en steunen.

De Minister president geeft in zijn brief aan dat het economisch zwaar weer, gevolgen heeft voor een aantal doelstellingen. Bekijk ik de 6 pijlers, dan moet ik helaas constateren dat alléén bij de in onze ogen belangrijkste pijlers die over duurzaamheid gaan de opmerking wordt geplaatst, en ik citeer: “Verder zal de recessie de realisatie van de doelen in deze pijlers mogelijk negatief beïnvloeden.”

Voorzitter, het kabinet accepteert dit simpelweg. Het kabinet benadert het kostbaarste wat we hebben, als luxe die we ons niet zouden kunnen veroorloven.
Veroorloven, voorzitter, zou niet een begrip moeten zijn dat slechts wordt geijkt aan geld, maar vooral aan kostbare waarden als schone lucht, een stabiel klimaat, schone bodem, schoon water.
Maar het zijn juist die kostbare waarden die worden ingezet als wisselgeld. Juist dát wat we ons niet kunnen veroorloven, wordt geofferd op het altaar van de economie.

Na ons de zondvloed. We zullen moeten leren leven met het wassende water, stelt de minister van VROM die niet alleen het CO2 onder het kleed wil vegen, maar ook de oorzaken van de klimaatverandering en de stijgende zeespiegel niet durft aan te pakken. Je hoort haar denken “als de voorspellingen echt zo erg zijn als nu gedacht helpt er toch geen lieve moedertje meer aan.”

Voorzitter, de zeeën zijn zo goed als leeggevist. Het Nederlands Visserijbeleid faalt. Vangstquota zijn maar liefst gemiddeld 42 tot 57% hoger dan verantwoord is. Maar dit kabinet doet alsof haar neus bloedt en verwijst voor vragen en kritiek steevast door naar Brussel. De Nederlandse visserij zet in op duurzaamheid en treft dus geen blaam.
De Algemene Rekenkamer trapt daar niet in. Waarom zou bijvoorbeeld sanering van slechts 15% van de kottervisserijvloot voldoende zijn? Waarom neemt het kabinet zomaar aan dat vissers met meer geld als vanzelf gaan investeren in duurzame vismethoden? Al met al is duidelijk dat het kabinet dit jaar op dit dossier wederom de boot in is gegaan.
Graag uw reactie!

Minister Bos gaf deze week aan dat hij vindt dat 70% van het EU geld anders besteed zou moeten worden. Wat de minister betreft hoeft de totale EU-begroting niet omlaag, maar moet een bedrag van ongeveer 90 miljard beter besteed worden: aan onderwijs, ontwikkeling, aan duurzame energie en aan een schoner klimaat.
Hulde voor zo’n standpunt, maar wat is het meer dan verkiezingsretoriek als in het budget waar de minister wél verantwoordelijk voor is dergelijke keuzes niet gemaakt worden?
Graag een reactie!

Het kabinet loopt de benen uit haar lijf om de massieve landbouwsubsidies vanuit Europa ten goede te laten komen aan de gangbare agrarische sector, in belangrijke mate ook aan de bio-industrie waarin 500 miljoen dieren lijden en sterven na een kort en ellendig leven. Van elke Euro uit het Europa budget wordt ruim 40 cent uitgegeven aan landbouwsubsidies. Geld waarmee overschotten aan vlees, melk en boter worden gedumpt in ontwikkelingslanden, waarmee lokale economieën verstoord worden, en honger, armoede en vluchtelingenstromen op gang brengen.
Graag uw reactie!

Voorzitter. In het regeerakkoord is voor het eerst het woord dierenwelzijn opgenomen als doelstelling. Dat gaf onze partij en alle mensen die zich al jarenlang inzetten tegen dierenleed hoop. Hoop dat er eindelijk wat zou veranderen voor de 500 miljoen dieren in de bio-industrie, de miljoenen dieren die jaarlijks worden gedood door hobbyjagers, de honderdduizenden dieren die voor dierproeven worden gebruikt, de tienduizenden gezelschapsdieren die worden verwaarloosd en de talloze dieren die met uitsterven worden bedreigd. Maar het bleek tot nu toe ijdele hoop. Het kabinet gedraagt zich als een slager die op z’n ruit schildert “uw dieren zijn bij ons in goede handen.”

Het is totaal niet duidelijk hoeveel geld van de 7 miljoen die het kabinet zegt uit te geven aan dierenwelzijn daadwerkelijk ten goede komt aan dieren. Ook is tot op de dag van vandaag niet duidelijk wat de doelstelling van 5% integraal duurzame en diervriendelijke stallen nou eigenlijk daadwerkelijk inhoudt. Er is na twee jaar nog steeds geen monitoringsinstrument: de kamer kán gewoonweg niet controleren op dit punt.

De vragen die ik vorig jaar tijdens gehaktdag stelde over dit onderwerp bleven onbeantwoord omdat minister Bos aangaf geen zicht te hebben op onderwerpen als deze, dat ze te specifiek zouden zijn, en minister verburg niet paraat was voor de beantwoording van de vragen. Gaat dat dit jaar weer zo? Gaat verantwoordingsdag opnieuw alleen over geld en over de stokpaardjes van de ministers Balkenende en Bos die, business as usual, het alleen maar over de traditionele, vaak heel specifieke, korte termijn mensenonderwerpen kunnen hebben? En de grote kwesties rondom klimaatverandering en de criminele uitbuiting van de natuur overlaten aan vakministers? Wanneer legt de minister-president verantwoording af over het geen we in moreel opzicht schuldig zijn aan elkaar, de dieren, natuur en milieu?

Voorzitter, Waar de banken en verzekeraars vrijwel onvoorwaardelijk op steun mochten rekenen van dit kabinet als beloning voor hun zonder uitzondering slechte gedrag met duizelingwekkende bedragen, laat het kabinet Econcern, het vlaggenschip van de duurzame economie, schipbreuk lijden. Gister schreef minister Bos aan deze Kamer dat er een speciaal team is gevormd binnen zijn departement die de situatie nauwlettend volgt, nu er sprake is van uitstel van betaling.
Mooie woorden die niet mochten baten voor de personeelsleden van Econcern.
Waar de overheid met twee benen in onoverzichtelijke situaties bij banken en verzekeraars stapte, is de 150 miljoen voor het zeer overzichtelijke probleem van E-concern een brug te ver.

De dag nadat Brabant tegen de overname van Essent door RWE had gestemd, stonden zowel Essent als RWE op de stoep bij Econcern met belangstelling voor overname. Er moest immers een bewijs van goed gedrag geleverd worden, een license to produce om de overname alsnog rond te breien. De dag nadat Brabant de overname alsnog goedkeurde, hadden Essent en RWE hun belangstelling alweer verloren.
Voorzitter, het is dit cynische beleid dat kiezers wegjaagt van de politiek. Wat kiezers hun vertrouwen laat verliezen in politici die verzuimen graaigedrag aan te pakken. En die kiezen voor een verrotte financiële sector in plaats van investeren in duurzaamheid.

Voorzitter, de regering staart zich blind op de kleinste van de crises die ons treffen. De crisis zal moeten worden aangewend voor een radicale koerswijziging. En voorts zijn wij van mening dat een essentieel onderdeel van die koerswijziging zal moeten zijn, dat er een eind moet komen aan de bio-industrie. Dank u wel!