Bijdrage Partij voor de Dieren Tweede termijn debat over een verbod op seks met dieren


24 juni 2008

Voorzitter. In mijn eerste termijn heb ik mijn waardering voor het wetsvoorstel al uitgesproken. Ik spreek die opnieuw uit voor de indiener. De fractie van de Partij voor de Dieren waardeert het dat seks met dieren strafbaar wordt gesteld. Wij zitten er echter wel een beetje mee in onze maag. De keuze voor de zedelijkheidsbenadering om dieren te beschermen is achterhaald. Dat is een uitgangspunt van 120 jaar geleden. Daaraan zitten haken en ogen. In mijn eerste termijn heb ik stilgestaan bij de onduidelijkheid in het wetsvoorstel.

Waar in de jaren tachtig van de vorige eeuw afstand is genomen van de zedelijkheidbenadering en expliciet is gekozen voor de bescherming van de intrinsieke waarde van het dier, kan ik niet anders dan constateren dat met dit wetsvoorstel opnieuw de zedelijkheid als grondslag wordt gekozen. Dat is een teruggang in de tijd. Ik weet niet hoe de PvdA dat anders kan zien. Daarbij zij opgemerkt dat nu de bescherming van het dier inderdaad ook een rol speelt. Die duidelijke scheidslijn die wij in de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben gemaakt, wordt echter losgelaten en dat betreurt de fractie van de Partij voor de Dieren.

Ik heb in mijn eerste termijn stilgestaan bij de onduidelijkheid die ontstaat door de ontuchtige handelingen strafbaar te stellen. Wij begrijpen de indiener zo dat daaronder in elk geval het louter beroeren van de geslachtsdelen van het dier, het bevredigen van het dier door de mens zonder geslachtsgemeenschap en de werkelijke geslachtsgemeenschap van mens met dier moeten worden verstaan. De genoemde handelingen zijn strafbaar tenzij ze een ontuchtig karakter ontberen, zoals handelingen ten behoeve van de fok. Ik heb toen gezegd dat het fokking ingewikkeld is en dat handhaaf ik.

De fractie van de Partij voor de Dieren is van mening dat de aantasting van de seksuele integriteit van dieren strafbaar moet zijn en dat je daarover meer helderheid moet verschaffen.

De opmerkingen over mijn eigen amendement heb ik ter harte genomen. Ik deel mijn collega-Kamerleden mee dat ik de woordkeuze zal veranderen. Ik zal het amendement herschrijven, zodat de aantasting van de seksuele integriteit strafbaar wordt gesteld, omdat seksuele handelingen inderdaad al juridisch zijn ingekaderd. Daarin heeft de heer Teeven gelijk. Bovendien ben ik met de heer Teeven van mening dat de strafbaarstelling moet worden geregeld in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Zoveel mag duidelijk worden uit ons amendement op stuk nr. 11. Om die reden zal ik mijn amendement ombouwen tot een subamendement dat daaraan recht doet.

Er is discussie geweest over de vraag of dit onder de zedelijkheidsparagraaf in het Wetboek van Strafrecht of in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren onder moet worden gebracht. Er is alle reden om het wetsvoorstel juist onder te brengen in de GWWD. De geest van die wet is nota bene dat wij de intrinsieke waarde van het dier erkennen en moeten beschermen. De Raad voor Dierenaangelegenheden heeft gezegd dat seksuele handelingen met dieren waarvan je niet kunt aantonen dat ze het welzijn van dieren hebben aangetast, dat er stress of leed is aangericht, lastig ergens zijn onder te brengen. Artikel 36, lid 1, sluit echter niet uit dat je in lid 2 handelingen onderbrengt in de geest van de wet dat de intrinsieke waarde van dieren het uitgangspunt zou moeten zijn.

Om terug te komen op de interruptie van mevrouw Timmer: ik ben blij met de duidelijkheid die de indiener heeft verschaft. Ik heb mij afgevraagd of de heer Waalkens misschien naar analogie van zijn titel dierenbeschermer van het jaar wilde solliciteren naar de titel zedenbeschermer van het jaar. Dat is met een knipoog gezegd, dat begrijpt iedereen. Hij heeft daarover duidelijk gezegd dat hij én de belangen van het dier én de zeden wil beschermen. Wat ons betreft, hoeft dat niet. De belangen van het dier staan voorop en over de seksuele moraal kunnen wij in andere debatten spreken. Toch dank ik hem voor de duidelijkheid. Wij weten nu waar de combinatie vandaan komt. Ik spreek mijn teleurstelling uit over de gedachte die daar misschien achter zit. Economisch gedreven handelingen met dieren die ten nadele zijn van de seksuele integriteit worden niet strafbaar gesteld. Daarom dien ik een motie in. Ook dien ik een motie in over de handhaving.

Klik hier voor de motie over de waarborging van het handhavingsniveau van de AID en de motie over etische afweging voortplantingstechnieken.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren aan AO VWA over het rapport Vanthemsche en Dierwaardig Vervoer

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren AO Omzetten landbouwgrond in natuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer