Bijdrage Partij voor de Dieren Tweede termijn Algemene Politieke Beschou­wingen


17 september 2008

Voorzitter. Ik wil de MP bedanken voor de antwoorden in eerste termijn. Maar de MP heeft ons daarmee niet gerust kunnen stellen.

Kwetsbare groepen, mensen en dieren, hoeven niet veel te verwachten van dit Kabinet. Het kabinet weigert krachtig te anticiperen op de desastreuze gevolgen van onze handelwijze voor de voedselverdeling, het milieu, het klimaat en het welzijn van dieren.

Vice premier Bos heeft besloten dat Nederland niet aan de kredietcrisis meedoet en de VVD bereidt zich voor op de Olympische spelen in 2028.
Da’s leuker dan je druk maken over voedselcrisis, klimaatcrisis of dierziektencrises!

Olympische Spelen met mogelijk alleen Watersporten...

Het kabinet wil wél de symptomen van de klimaatcrisis bestrijden, maar doet er weinig aan om de oorzaken weg te nemen.

Het is schrijnend dat onze Minister President wel specifieke vragen kan beantwoorden over verkeer en kinderopvang, maar op het gebied van duurzaamheid (dieren, natuur, klimaat, milieu, armoede) steevast doorverwijst naar de vakministers. Juist déze onderwerpen raken ons allen, voorzitter.

Ik wil het kabinet oproepen, om in het regeerakkoord de effecten van het voorgenomen beleid voor de voedselverdeling, het klimaat, de biodiversiteit en dierenwelzijn op te nemen in plaats van zich te beperken tot koopkrachtplaatjes als maatstaf voor welvaart. De hardwerkende Nederlander die hier zo vaak langskomt is geen eendimensionale figuur die alleen interesse heeft in geld. Het zijn ook mensen die denken in termen van solidariteit, mededogen en zorg voor onze leefomgeving. In wat wij als voetafdruk achterlaten in de wereld die onze kinderen aan zullen treffen.

Een Wereld Effect Rapportage achten we daarom een eerste belangrijke stap en ik wil daarom de volgende motie indienen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat welvaartsgroei in Nederland alleen kan plaatsvinden als ecologische en maatschappelijke grenzen aan groei worden gerespecteerd;

constaterende, dat de effecten van het voorgenomen regeringsbeleid in termen van duurzaamheid onvoldoende inzichtelijk worden gemaakt;

verzoekt de regering om het regeerakkoord uit te breiden met een Wereld Effect Rapportage met daarin de te verwachten gevolgen van het voorgenomen kabinetsbeleid voor de wereldvoedselvoorziening, biodiversiteit, het klimaat en het welzijn van dieren in Nederland en daarbuiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Halsema

Voorzitter. De Minister President heeft vandaag benadrukt dat we geen groepen mensen moeten uitbannen. Dat geldt natuurlijk ook voor de miljoenen milieu-, natuur- en dierenbeschermers die ons land telt. Ik wil daarom de regering vragen een halt toe te roepen aan de verdere criminalisering van mensen die opkomen voor een betere wereld. En de voedingsbodem weg te nemen voor alle onrust ten aanzien van falend beleid op dat gebied.

Op het departementsoverstijgende dierproevendossier zou een serieuze inzet op onderzoek naar alternatieven voor dierproeven een stap in de goede richting zijn. De regering is wél bereid om naar het buitenland te kijken als het gaat om repressie tegen activisten, maar niet naar de oplossingen die bijvoorbeeld in Engeland zijn bedacht om de voedingsbodem voor protesten weg te nemen door 15 miljoen euro te besteden aan de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven. Ik dien daarom de volgende motie in:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven wil stimuleren;

overwegende, dat er grote mogelijkheden bestaan voor de ontwikkeling van alternatieven, maar dat deze onvoldoende worden benut wegens gebrek aan financiering;

verzoekt de regering een substantieel inter-departementaal budget vrij te maken voor de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven zodat het kabinet haar ambities daadwerkelijk waar kan maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Pechtold
Halsema

“Gaat u rustig slapen, de regering waakt over u!”. Dat is de strekking van dit kabinetsbeleid. Waar hebben we dat eerder gehoord, voorzitter. In 1936, door de partijgenoot en ambtsvoorganger van onze MP, Hendrik Colijn.

En hij had gelijk voorzitter, het volk kón rustig gaan slapen, want er kwam geen oorlog in 1937, niet in 1938 en niet in 1939. Drie jaar lang kon de Nederlandse bevolking rustig slapen, want de regering waakte over haar.
Generaal buiten-dienst Van Kappen, VVD-er, zei onlangs dat de effecten van een verdergaande globalisering in combinatie met de steeds maar groeiende wereldbevolking, leidt tot schaarste aan grondstoffen en een stijgende energiebehoefte. Als de klimaatverandering doorzet wordt de situatie nog nijpender. Het zal dan ook steeds moeilijker worden om de groeiende wereldbevolking te voeden. In het bijzonder de toegang tot drinkbaar water noemt hij een potentiële casus belli. Wat doen we voorzitter, gaan we rustig slapen, of gaan we oorlog en erger voorkomen?

Dank u wel.