Bijdrage Partij voor de Dieren AO Moties en toezeg­gingen


1 april 2009

Voorzitter. Het kabinet sluit zich wel drie weken af om maatregelen voor de aanpak van economische crisis te formuleren, maar voor de aanpak van de biodiversiteitscrisis, die veel grotere gevolgen heeft voor onze toekomst, wordt meer dan een jaar de tijd genomen. Onvoorstelbaar. We wachten nu al bijna een jaar op een deugdelijk plan van aanpak voor het terugdringen van het verlies aan biodiversiteit. In maart vorig jaar presenteerde de minister haar Beleidsprogramma Biodiversiteit. Dat was onder de maat, vond ook de IUCN, waar zelfs de ambtenaren van het ministerie van LNV bij betrokken zijn. De Kamer vroeg dus om een aanvullend actieplan en daar wilde de minister weer een jaar voor uittrekken. Na lang aandringen beloofde ze dan dat het er voor 1 maart zou zijn, en nu schuift ze het weer door naar 15 april.

Intussen ligt het rapport Monitor Duurzaam Nederland ook al maanden op de plank. Dat is het onderzoek naar de voortgang van het kabinetsbeleid op de pijler duurzaamheid. Nu weet ik wel dat de milieuminister en de minister van ontwikkelingssamenwerking daar een belangrijke verantwoordelijkheid in hebben, maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat zij door collega-bewindslieden in de ministerraad danig worden tegengewerkt. Waarom komt die kabinetsreactie pas nádat alle afspraken rond de economische crisis al in ijzer en beton zijn gegoten? We hebben er toch sterk op aangedrongen dat de crises in samenhang moeten worden bezien? Kennelijk dringt de ernst van het doordenderende verlies van ons kritisch natuurlijk kapitaal niet door tot in het Torentje, en ook niet tot deze minister. Want de signalen die ik krijg over wat ze dan wel doet met die biodiversiteitscrisis, zijn weinig hoopgevend. Deze week konden we in de krant lezen dat ze aan ondernemers vraagt of die misschien een goed idee hebben om de biodiversiteitscrisis op te lossen. Maakt ze 3,4 miljoen euro vrij voor producten en diensten die de biodiversiteit een beetje kunnen helpen. Op zich kan dat best een aardig idee zijn hoor, maar de Kamer moet een dergelijk voorstel wel binnen het totale pakket kunnen beoordelen. Want wat écht nodig is, is een rem op de westerse hebzucht waarmee we de natuur over de hele wereld leegplunderen. Maar de beperking van onze productie en consumptie zal wel niet in de plannen van de minister zitten. Wéér schuift ze verantwoordelijkheid van zich af.

Instellen verdergaande regels dan EU transportrichtlijn levende dieren
Voorzitter. De minister huilt in september 2008 krokodillentranen omdat zij liever niet toestaat dat levende varkens naar slachthuizen in Rusland worden vervoerd. Dit druist in tegen het dierenwelzijnsbeleid, maar ze heeft helaas geen juridische mogelijkheden om deze praktijken te stoppen, want daar heeft haar voormalig fractiegenoot hoogstpersoonlijk voor gezorgd. Maar sinds mijn motie om het amendement Ormel ongedaan te maken is de mogelijkheid er wel. Nu kan de minister dan ook laten zien dat ze echt hart heeft voor deze varkens door onmiddellijk een verbod uit te vaardigen en de GWWD aan te passen. Het is onbegrijpelijk dat de minister niet meteen in actie wil komen en de Wet Dieren eerst wil afwachten want dat kan nog jaren duren. En op andere terreinen heeft ze wel laten zien daar niet op te willen wachten: namelijk voor een versnelde invoering van bestuurlijke boetes.

Het ziet er allerminst naar uit dat de wet Dieren snel aangenomen zal worden, dus wat mij betreft kan de minister beter nu aan de slag gaan met deze opdracht van de Kamer zodat de transporten van levende varkens naar Russische slachthuizen verleden tijd zijn.

Tegengaan malafide hondenhandel
Het plan van aanpak om de malafide hondenhandel tegen te gaan wordt niet gepubliceerd vanwege de gevoelige informatie. Kan de minister dan op z’n minst aangeven welke doelstellingen in dit plan zijn gesteld, of er een nulmeting is uitgevoerd en welke evaluatiemomenten zijn ingebouwd? Kortom: hoe straks wordt nagegaan in hoeverre het opgestelde plan effectief is geweest? En in welke mate wordt ingespeeld

Concreet zou ik de minister alvast willen vragen hoeveel fte hier op dit moment voor beschikbaar is gesteld en hoeveel controles het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.

Aanpak handel in wilde dieren
Voorzitter. De minister ziet de interventiestrategie CITES-handhaving als een oplossing voor alle problemen rondom de handel in exoten, zelfs de legale blijkt nu. Ze noemt de interventiestrategie een plan van aanpak om de import van uitheemse diersoorten verder te beperken. De interventiestrategie betreft handhaving en de aanpak van de illegale handel in uitheemse diersoorten. Mijn aangenomen motie vraagt om het inperken van de import van uitheemse diersoorten. Dit kan door nu eindelijk eens met een positieflijst te komen of door het bezit van deze diersoorten op andere wijzen actief te ontmoedigen.
Ik hoor graag van de minister wat voor plannen of doelen zij hiervoor heeft en waar wij haar op dit onderdeel van haar beleid op mogen afrekenen. Want alsmaar blijven verwijzen naar vage plannen waar de Kamer niet op kan controleren is echt te mager.

Onverkort vasthouden aan taakstelling EHS
Waarom is deze motie en de uitvoering daarvan niet genoemd in het overzicht? Wat wil de minister hiermee zeggen? En op welke wijze gaat zij de motie uitvoeren?

En nu we het toch hebben over de EHS taakstelling wil ik graag ook de reactie van de minister op de brief van de Algemene Rekenkamer (van 26 maart) waarin wordt gesteld dat de inspanningen (zelfs zonder het vooruitschuiven van bestedingen naar 2011) al onvoldoende waren om de EHS doelen in 2018 te halen. Ons bereiken zelfs signalen van bestuurders uit Brabant dat zij al rekening houden met een vertraging van enkele jaren. Hoe kan de minister nu garanderen dat met de voorgestelde bevriezing de EHS daadwerkelijk in 2018 bis gerealiseerd? Welke sturingsmechanismen heeft zij nog? Of wil zij haar opvolger hier doelbewust mee opzadelen?

Onderzoek gezondheidsrisico’s megastallen
Voorzitter. Ik heb begrepen dat de inventarisatie van de gezondheidsrisico’s van megastallen zich vooral richt op fijnstof en de risico’s van verspreiding van zoonosen onder burgers? Worden in het onderzoek ook de gevaren en mogelijke risico’s van MRSA besmettingen en verdere verspreiding onder burgers, omwonenden en in ziekenhuizen meegenomen in het onderzoek. Gezien de schokkende resultaten dat 80% van de kalverbedrijven besmet zijn met MRSA, lijkt mij dat uiterst relevant. Graag inzicht hierin.

Verbod couperen paardenstaarten
Voorzitter dan het verbod op het couperen van paardenstaarten. Op zich zou je het grappig kunnen noemen dat de minister op mijn aangenomen motie zei dat ze geen mogelijkheden zag om daar een einde aan te maken, en later tegen de Sectorraad Paarden stoer zei dat ze het couperen van paardenstaarten zou gaan aanpakken. Nou ja, ik ben er blij mee hoor, beter laat dan helemaal niet, maar vreemd is dat natuurlijk wel.
Ik ben wel benieuwd wat de minister nu concreet van plan is. Volgens mij is het helemaal niet zo moeilijk, want het bewijsmateriaal staat gewoon in de wei: een paard zonder staart is gecoupeerd en dat mag niet in Nederland. Dat bezit zou je dus strafbaar kunnen stellen, met ontheffingen voor bijvoorbeeld medische noodzaak. Graag een reactie van de minister.

Interessant voor jou

Spoeddebat over geheimhouding stukken Irak onderzoek

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren AO Intensivering aanpak dierenrechtenextremisme

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer