Bijdrage Partij voor de Dieren aan VROM-begroting 2008, tweede termijn


6 november 2007

Voorzitter. Zojuist in het 8 uur journaal zagen we onze minister-president de hand schudden van president Poetin. Blij en trots zag ie eruit, onze premier, omdat hij een slaatje heeft weten te slaan uit de opwarming van de aarde. Hoe cynisch wilt u het hebben? De smeltende ijskap bij Siberië legt nieuwe gasvelden vrij, en wij zijn haantje de voorste om geld te verdienen aan de uitstoot van nog meer broeikasgassen. Zonder scrupules. En kennelijk ook zonder enige wroeging over de manier waarop Poetin in rap tempo de Russische democratie de nek omdraait. Gefeliciteerd minister. De BV Nederland heeft een miljardendeal binnen gesleept. Maar ik vraag me sterk af waarom we de moeite hebben genomen om vandaag met elkaar te praten over klimaatdoelstellingen. De vraag: wat heb je aan geld als de poolkap smelt, is in door het kabinet nu wel beantwoord: je gebruikt je geld om nog meer geld te verdienen. Aan diezelfde smeltende poolkap. Voorzitter, iemand in dit huis begrijpt het niet. Of ik, of de minister. Ik wil graag een brief van de regering waarin zij uitlegt hoe zij deze deal kan verantwoorden in het licht van de milieucrisis die zich op dit moment aan het voltrekken is.

Voorzitter, in mijn bijdrage heb ik gisteren sterk ingezet op een aangepaste koers van het milieu- en klimaatbeleid. Aanpak van problemen bij de bron: een krimp van de veestapel én een beleid dat erop gericht is de consumptie van dierlijke producten terug te dringen.

Dat we de weg van de krimp van de veestapel willen bewandelen is niet voor niets. Wij geloven er namelijk niet in dat de reductiedoelstellingen voor de veehouderij gehaald gaan worden met een ambitie die niet verder gaat dan end of pipe oplossingen zoals mestvergisting, emissie arme stallen en aangepast veevoer.

Ook het Milieu en Natuur Planbureau stelt dat het huidige milieubeleid onvoldoende is om milieudoelen te halen en dat inzet op technische oplossingen zijn beperkingen kent. Dat de minister een krimp van de sector voorbarig vindt, vinden we jammer, maar we zijn wel verheugd dat zij deze maatregel niet wil uitsluiten. Ik heb een amendement ingediend dat ruimte maakt in de begroting voor een goede voorbereiding van de nodige maatregelen. Ik hoop dat u mijn amendement zult steunen.

Deze regering kiest voor een klimaat- en milieubeleid zonder het grote plaatje in ogenschouw te nemen. De Nederlandse veehouderij legt een onevenredig groot beslag op natuurlijke hulpbronnen elders (voor verbouw veevoer) en zorgt daarmee niet alleen voor een fikse uitstoot van broeikasgassen (verbranding tropisch regenwoud), maar ook voor vervuiling van lucht (ammoniak), bodem (nitraat) en water (nitraat), en uitputting van gebieden hier en elders in de wereld. Deze situatie kan bij een beleid gericht op het afvangen van emissies (aanpassing stallen en biogas) en aanpassen van voer gewoon blijven bestaan. Dat vindt de Partij voor de Dieren onacceptabel.


De aanpak van uitstoot van broeikasgassen in de veehouderij die deze minister voorstaat, kan er zelfs toe leiden dat andere criteria in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (een kernpunt van dit kabinet) ernstig onder druk komen te staan, zoals het welzijn van dieren. Terwijl 75% van de Nederlanders dierenwelzijn juist een zeer belangrijke maatschappelijke waarde vindt waar de overheid verantwoordelijkheid voor dient te nemen. Emissiearme huisvesting kan ertoe leiden dat dieren steeds meer op stal gehouden zullen worden om doelstellingen te halen. Een onomkeerbaar proces dat veel dierenleed kan veroorzaken. Koeien, de enige landbouwdieren die we nog buiten zien, lopen het risico permanent te worden opgehokt.

Ook de burger ziet de koe liever in de wei staan. U moet daar toch ook oog voor hebben.

Voorzitter. We zijn er dus niet gerust op dat het allemaal wel goed zal komen en ik wil u herinneren aan de motie die door deze Kamer is aangenomen om dierenwelzijn op te nemen in de MVO-criteria van het regeringsbeleid. Om er zeker van te zijn dat mijn MVO motie ook doorklinkt in het milieubeleid, dien ik de volgende motie in:

De sector krijgt vooralsnog alle ruimte om de doelstelling van 50% reductie (van methaan en lachgas) niét te halen, terwijl de veehouderij al keer op keer heeft bewezen geen vertrouwen te verdienen. Deze minister zou met concrete stokken achter de deur haar milieubeleid kracht bij moeten zetten en niet de goede wil de landbouw af moeten wachten. Daarom steun ik van harte de motie van mijn collega van Ham.

Voorzitter. Ik wil besluiten met de minister te bedanken voor de inspanning die zij zal leveren om klimaat- en milieuaspecten te integreren in de voorlichtingsprogramma’s over voedselkwaliteit, dierenwelzijn en volksgezondheid die haar collega’s al aan het uitvoeren zijn. Wij willen de minister hiervoor een steuntje in de rug geven zodat zij ook financieel een bijdrage kan leveren. Via een amendement heb ik hiervoor budget vrijgemaakt. We rekenen op uw steun, minister!

Hartelijk dank.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren aan Landbouwbegroting, tweede termijn

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren aan VROM-begroting 2008, eerste termijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer