Bijdrage Partij voor de Dieren aan schrif­telijk overleg over de wijziging van de Succes­sie­wet­geving (goede doelen orga­ni­saties)


24 juni 2009

Bijdrage Partij voor de Dieren aan schriftelijk overleg over de Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten

Successiewet – bedenkingen Partij voor de Dieren over onderdeel ANBI-SBBI status

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft met grote verbazing en met afkeur kennis genomen van het nu voorliggende voorstel tot wijziging van de belastingwetgeving, waarin het kabinet voorstelt om het burgers moeilijker te maken om belastingvrij te schenken aan goede doelen organisaties. Zij bemoeilijkt dit door de norm om in aanmerking te komen voor de ANBI-status te verhogen van 50% algemeen nut naar 90%. De fractie van de Partij voor de Dieren heeft hierover allereerst de volgende algemene vragen.

- Kan de staatssecretaris aangeven wat de aanleiding is om het belastingvrij schenken aan goede doelen zwaar in te perken? Wat is hiervoor de noodzaak?
- Kan de staatssecretaris aangeven in welke mate de laatste 10 jaar gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om belastingvrij te schenken aan goede doelen? Ofwel, hoeveel zou de verhoging van de ANBI-norm de staatskas opleveren, en rechtvaardigt dit de lagere opbrengsten voor goede doelen die ten koste zullen gaan van burger en het maatschappelijk middenveld?

Sociale samenhang
De fractie van de Partij voor de Dieren is temeer verbaasd over dit voorstel, omdat het kabinet zich in het Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 “Samen werken Samen leven” uitspreekt om de sociale samenhang in de maatschappij te bevorderen. Als één van de zes pijlers die het kabinetsbeleid dragen is geformuleerd “Sociale samenhang omdat ieder mens telt en we iedereen nodig hebben”. De fractie van de Partij voor de Dieren vraagt zich oprecht af of de nu voorliggende wijziging van de belastingwetgeving werkelijk de concrete uitwerking is waarop het kabinet in haar Beleidsprogramma doelde. Zijn niet juist het stimuleren dat mensen zich inzetten voor anderen, meedoen in de samenleving en het ondersteunen van organisaties onderdelen van sociale samenhang in het Beleidsprogramma? De fractie van de Partij voor de Dieren is van mening dat het bevorderen van sociale samenhang niet samengaat met het heffen van belasting daarop.

- Kan de staatssecretaris aangeven of er overleg is geweest met verschillende goede doelen organisaties of met hun koepelorganisaties, zodat deze konden adviseren over bedoelde en onbedoelde (neveneffecten) die zij verwachten voor hun sector als gevolg van deze voorgestelde wetgeving?
- Heeft de staatssecretaris kennis genomen van de bezwaren op dit voorstel die leven bij de goede doelen organisaties zelf? Zo ja, hoe is daaraan tegemoet gekomen? Zo nee, hoe is de staatssecretaris van plan om dit alsnog te doen?

Lastenverlichting
Het voorstel brengt veel extra administratieve lasten met zich mee voor goede doelen organisaties, omdat alle organisaties opnieuw de status van ANBI, of de nieuwe status van SBBI moeten aanvragen. Ook worden medewerkers van deze organisaties verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. De fractie van de Partij voor de Dieren ziet ook in het punt van deze extra administratieve lasten een strijdigheid met het Beleidsprogramma van het kabinet dat juist streeft naar lastenverlíchting.

- Kan de staatssecretaris duidelijkheid verschaffen over voor welke personen binnen goede doelen organisaties nu precies de verplichting gaat gelden om een VOG aan te vragen? Geldt deze verplichting alleen voor de bestuursleden, of ook voor alle vrijwilligers?
- Deelt de staatssecretaris de mening van de fractie van de Partij voor de Dieren dat dit voorstel niet leidt tot lastenverlichting bij de burger maar juist tot lastenverzwaring?

Onduidelijke wet
De fractie van de Partij voor de Dieren is tevens van mening dat het wetsvoorstel veel onduidelijkheid oproept. De wetgeving en de gebruikte definities zijn vaag, en er is daardoor weinig rechtszekerheid. Ook de Raad van State erkent in haar advies over het wetsvoorstel dat eerst nog vele vragen dienen te worden beantwoord, en aspecten nader dienen te worden bezien.

- Kan de staatssecretaris verduidelijken wat precies het verschil is tussen een algemeen (ANBI) en sociaal (SBBI) belang? Is een sociaal belang geen algemeen belang? Wat zijn de definities?
- Kan de staatssecretaris aangeven waarom alleen kerkelijke en levensbeschouwelijke instellingen automatisch onder de ANBI-status vallen, en alle overige organisaties hun ANBI-status verliezen en vervolgens opnieuw moeten aanvragen?
- Kan de staatssecretaris verduidelijken hoe die 90% algemeen nut gaat worden gemeten, en wie bepaalt of een organisatie nu 89% of 91% van algemeen nut is?
- Kan de staatssecretaris aangeven welke misdrijven leiden tot intrekking dan wel niet afgifte van een ANBI-status?
- Kan de staatssecretaris aangeven op welk moment een goede doelen organisatie haar status verliest? En gaat er dan met terugwerkende kracht belasting geheven worden?
- Kan de staatssecretaris aangeven hoe het in het voorstel is geregeld wanneer goede doelen organisaties geld schenken aan bijvoorbeeld buitenlandse partners? Aan welke voorwaarden dienen deze partners te voldoen wil een Nederlandse organisatie haar ANBI-status niet kwijtraken?