Bijdrage Partij voor de Dieren aan het debat over de brand in het Catshuis


25 februari 2008

Voorzitter. Het Catshuis staat symbool voor het gezag en de waardigheid van onze overheid, in het bijzonder van onze minister-president. Het staat inmiddels onomstotelijk vast dat er bij werkzaamheden aan het Catshuis in 2004 werkzaamheden zijn verricht met een verboden stof waardoor een dodelijk ongeluk is veroorzaakt: een wetsovertreding met dodelijke afloop in de ambtswoning van de minister-president, waarover na bijna vier jaar nog altijd grote onduidelijkheid bestaat.

Een waardige overheid is betrouwbaar, geloofwaardig en integer en gaat heel voorzichtig om met haar machtspositie. Maar er is alle aanleiding om aan te nemen dat de waardigheid van onze overheid nog verder aangetast zal worden als gevolg van haar handelen in vervolg op het dodelijke ongeluk. Burgers mogen verwachten dat een betrouwbare overheid de normen van haar eigen rechtssysteem uiterst serieus neemt. Dat betekent dat zij in een zaak zoals deze een snelle en open zoektocht naar de waarheid had moeten initiƫren en garanderen. Die zoektocht blijkt al dan niet bewust te zijn gefrustreerd. De werkgever en de weduwe van het slachtoffer worden geconfronteerd met de beschuldiging dat de brand ontstaan zou zijn door toedoen van de overleden schilder, terwijl getuigen met grote stelligheid aangeven, onder meer via een notariƫle verklaring, dat de ambtelijke opdrachtgevers op de hoogte waren van het gebruik van een verboden middel en dat het gebruik ervan zelfs ingegeven zou kunnen zijn door diezelfde ambtelijke opdrachtgevers onder invloed van de haast die zij hadden om het pand zo spoedig mogelijk op te leveren. In dat geval is het extra schrijnend dat de overheid niet alleen rechtstreeks verantwoordelijk zou zijn voor het gebruik van een verboden middel in de ambtswoning van de minister-president en de dodelijke afloop daarvan, maar ook ten onrechte de schuld daarvan in de schoenen schuift van iemand die nooit meer zal kunnen spreken en niet meer zijn visie op de toedracht zal kunnen verwoorden.

De nabestaanden worden daarmee belast met een schuldgevoel dat naar het zich laat aanzien volkomen misplaatst zou kunnen zijn. Een dergelijke beschamende situatie zou niet langer mogen voortbestaan. Het is laakbaar dat de overheid nog niet alles heeft gedaan om de onderste steen boven te krijgen in deze onverkwikkelijke zaak. Het is laakbaar dat klokkenluiders en journalisten de taak op zich moeten nemen die een verantwoordelijke overheid kennelijk laat liggen. Onverwijlde waarheidsvinding in het belang van alle betrokkenen is geboden.

Er zijn voldoende vragen gesteld waar mijn fractie zich van harte bij aansluit. Kortheidshalve rond ik daarom af. De fractie van de PvdD is van mening dat elk verder uitstel in termen van waarheidsvinding onaanvaardbaar is. Het kabinet moet de volledige verantwoordelijkheid nemen ten behoeve van de nabestaanden en de opdrachtnemer. Alle feiten moeten op tafel komen. Er dient dus een onafhankelijk onderzoek te komen naar de toedracht en de betrokkenheid van ambtenaren bij de brand.

Tweede termijn:

Voorzitter. Ook de fractie van de Partij voor de Dieren dankt de bewindspersonen voor de beantwoording. Wij zijn blij dat, nu de signalen wijzen op een mogelijk enigszins ongemakkelijke waarheid, ook het kabinet zegt voluit voor waarheidsvinding te willen gaan. Wij zijn blij met de toezeggingen daaromtrent. Kortheidshalve sluit ik mij aan bij de vragen van mevrouw Van Gent. Ook wij maken ons nog een tikkeltje zorgen en vragen ons af of met de nodige snelheid zal worden gehandeld. Wij dringen aan op spoed, zodat wij in ieder geval voor het zomerreces, maar liever eerder duidelijkheid hebben. Graag horen wij het oordeel van het kabinet over de motie die wij ondersteund hebben, zodat er geen onduidelijkheid kan zijn en wij weten wat de Kamer en het kabinet precies bedoelen met een volledig onderzoek.

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren AO Medische ethiek

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren aan debat over het Europese Energie- en Klimaatpakket

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer