Bijdrage Partij voor de Dieren aan feite­lijke vragen­ronde VWS-begroting 2008


8 oktober 2007

Lijst van vragen - fractie

1 Bent u bereid gehoor te geven aan de oproep van het Europees Parlement om geen gebruik meer te maken van primaten als proefdieren? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn wilt u uw beleid hier op aanpassen? Zo neen, waarom niet?

2 Op welke wijze komt het Nederlandse voornemen om koploper te zijn bij de ontwikkeling en implementatie van alternatieven voor dierproeven in het medisch onderzoek tot uiting in de begroting van VWS voor 2008?

3 Heeft u lange termijn doelstellingen geformuleerd ten aanzien van het gebruik van proefdieren en reductie van het aantal dierproeven? Zo ja, kunt u deze kenbaar maken? Zo neen, waarom niet?

4 Op welke wijze worden de mogelijkheden van het ASAT-initiatief onderzocht?
Wat is de planning voor dit onderzoek?
Welk budget is hiervoor beschikbaar?
Bent u bereid zich in te zetten om dit traject te bespoedigen?
Welke ministeries zullen worden betrokken bij het ASAT-initiatief, wat is hierbij de onderlinge taakverdeling en hoe zal de coordinatie worden vormgegeven?

5 Op welke wijze zal de trendanalyse naar de ontwikkelingen op het terrein van dierproeven uitgevoerd worden?
Wanneer zal deze analyse afgerond zijn en op welke wijze zullen de resultaten gepresenteerd worden?
In hoeverre zullen de ontwikkelingen op het terrein van alternatieve methoden in deze trendanalyse worden opgenomen?
Kunt u een nadere specificatie geven van de begrote uitgave van de 0,4 miljoen euro voor de trendanalyse?

6 Hoeveel geld wordt er in totaal gereserveerd in 2008 voor de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven?
Hoeveel geld wordt er in totaal gereserveerd in 2008 voor de implementatie van alternatieven voor dierproeven?
Wat zijn de geplande uitgaven voor de ontwikkeling en implementatie van alternatieven voor dierproeven over de komende vijf jaar?
Worden andere ministeries actief gestimuleerd om budget beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen en implementeren van alternatieven voor dierproeven? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

7 Kunt u aangeven wanneer de Kamer de brief over de resultaten van het bottom-up proces zal ontvangen?
Op welke wijze bent u voornemens zich in te spannen om openbaarheid van de jaarverslagen van Dierexperimentencommissies te bevorderen?

8 Kunt u aangeven waarom de uitvoering van de moties 30800-XIX, 110 en 111 ruim een jaar kost?
Deelt u de mening dat de registratie van onderzoek en het gebruik van proefdieren transparant zou moeten zijn en dat zodoende deze inventarisaties overbodig zouden moeten zijn? Zo ja, op welke wijze wilt u hier verandering in brengen? Zo neen, kunt u dit toelichten?