Bijdrage Partij voor de Dieren aan feite­lijke vragen­ronde over program­ma­tisch handhaven natuur­wet­geving en CITES


26 maart 2008

Vragen CITES en programmatisch handhaven

Kunt u aangeven wat de stand van zaken is rondom de uitvoering van de aangenomen motie Ouwehand 31200 XIV, nr. 16- over het aanpakken van de fraudegevoeligheid van het vergunningensysteem voor de handel in diersoorten?

Kunt u aangeven wat de stand van zaken is rondom de uitvoering van de aangenomen motie Ouwehand 31200 XIV, nr. 5- over het bevorderen van de transparantie van de handel in flora en fauna?

Kunt u aangeven welke belanghebbende organisaties zijn uitgenodigd voor de bijeenkomst half april, waarbij de (voorlopige) uitkomsten van het Programmatisch Handhaven voor het terrein CITES zullen worden besproken?

Kunt u aangeven hoeveel tijd is ingepland voor de bijeenkomst waarbij de (voorlopige) uitkomsten van het Programmatisch Handhaven voor het terrein CITES zullen worden besproken? Kunt u aangeven hoeveel spreektijd de ngo’s bij deze bijeenkomst zullen krijgen? Acht u deze tijd voldoende om een evenwichtig beeld te krijgen van de standpunten van de diverse organisaties? Zo ja, waar baseert u dit op?

Kunt u een overzicht geven van de terreinen waarop het programmatisch handhaven zijn waarde inmiddels bewezen heeft? Wat zijn de wenselijke en haalbare nalevingsniveaus die op deze terreinen zijn bepaald en in hoeverre zijn deze tot nu toe behaald? Wat ziet u als wenselijke en haalbare nalevingsniveaus als het gaat om CITES-handhaving?

Kunt u –aan de hand van een (eventueel fictieve) casus, toelichten hoe het programmatisch handhaven in de praktijk toegepast wordt?

Wanneer zal de Nalevingstrategie Natuurwetgeving gereed zijn en naar de Kamer worden verzonden?

Kunt u aangeven hoeveel vertrouwen u stelt in de samenwerking tussen de verschillende handhavingspartners bij het Programmatisch Handhaven, mede gelet op de signalen die naar voren kwamen tijdens het laatste algemeen overleg over CITES-handhaving en het rondetafelgesprek dat hieraan vooraf ging, die er op wezen dat deze samenwerking niet goed verloopt?

Kunt u aangeven welke rol de overheid heeft bij (het toezien op) de uitwerking van het Programmatisch handhaven?

Kunt u aangeven welke maatregelen u gaat treffen naar aanleiding van de ernstige bevindingen die naar voren kwamen bij de aselecte controles van de AID, zoals beschreven in uw brief?

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren AO VWA

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren AO Duurzaam inkopen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer