Bijdrage Partij voor de Dieren aan feite­lijke vragen­ronde LNV-begroting 2008


26 september 2007

Lijst van vragen - fractie

1 Welke concrete stappen gaat u ondernemen om het dierenwelzijn te verbeteren, welke afrekenbare doelen en prestatie indicatoren?

2 Kunt u aangeven hoeveel budget u heeft gereserveerd voor het zoeken naar oplossingen voor het beheer van ganzen, zwijnen, herten en andere fauna die landbouwschade veroorzaken? Kunt u daarbij specificeren welk deel besteed zal worden aan het zoeken naar alternatieven voor afschot en welk deel wordt besteed aan faunabeheereenheden, culinaire verwerkingsmogelijkheden en andere projecten die niet direct zijn gericht op het beschermen van deze diersoorten of het aanpakken van de oorzaken?

3 Kunt u aangeven hoe de vraag naar vleesvervangers zich ontwikkeld de laatste jaren en welke trends hieraan ten grondslag liggen? Kunt u aangeven welk deel van de bevolking zich vegetarier noemt, welk deel veganist en welk deel regelmatig vlees laat staan bij de avondmaaltijd? Kunt u aangeven welke conclusies u hieraan verbindt? Kunt u aangeven of u de stijging van het aantal (deeltijd) vegetariers een positieve ontwikkeling vindt en zo ja, waarom? Zo neen waarom niet?

4 Kunt u aangeven op welke wijze u verzoeken uit de Tweede Kamer ter verbetering van het dierenwelzijn heeft gehonoreerd en op welke punten deze tot uitdrukking komen in uw begroting?

5 Kunt u aangeven hoeveel subsidie u in 2008 gaat besteden aan luchtwassers en waarom u deze uitgave gerechtvaardigd vindt?

6 Waarom worden er geen voorwaarden of kaders gesteld aan de besteding van subsidies uit ‘innovatieregelingen’ die worden gefinancierd door LNV?

7 Kunt u aangeven waarom u geen verbod op castratie van biggen invoert, terwijl verscheidene varkenshouders al zijn gestopt met castreren waardoor het dus mogelijk is? Kunt u aangeven welk onderzoek u afwacht, welke alternatieven daarin worden gezocht en waarom het zo lang duurt voordat er resultaten beschikbaar zijn? Kunt u aangeven hoeveel geld er is gemoeid met dit onderzoek? Kunt u aangeven hoe lang het volgens u gaat duren om een evrbod op castratie in te voeren?

8 U stelt dat het geven van voorlichting over verantwoord huisdierbezit, waaronder de consequenties van het in huis halen van een dier een taak is van de overheid. U verwijst hiervoor naar het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG), dat bij de oprichting in de loop van 2007 een subsidie van 375.000 euro heeft gekregen vanuit het ministerie van LNV. Hoeveel geld is er voor het komend jaar aangemerkt als subsidie voor het LICG?

9 U heeft toegezegd de RAD te gaan evalueren om de regeling eventueel aan te passen hierna. De resultaten van de evaluatie worden rond maart 2008 verwacht. Hoeveel geld is er voor het komend jaar aangemerkt voor de uitvoering van deze evaluatie? En hoeveel zal hier nog in 2007 aan worden besteed?

10 U heeft naar aanleiding van een aangenomen motie voor het invoeren van verplichte identificatie & registratie van huisdieren een onderzoek ingesteld naar de effectiviteit van I&R om na te gaan of dit systeem rendabel zou zijn. Is dit onderzoek al afgerond, wat zijn de resultaten en wat wordt er gedaan met de conclusies en welke implicates heeft dit voor de begroting van 2008? Hoeveel geld is er beschikbaar voor implementatie?

11 Om de handhaving (van de regelgeving omtrent de handel in flora en fauna) door de AID, douane en politie te verbeteren, wordt gewerkt aan het opstellen van een handhavingsstrategie voor natuurwetgeving volgens het concept van ‘programmatisch handhaven’ (d.w.z. met een mix van instrumenten). Verder kijkt men naar de mogelijkheden om de samenwerking en afstemming tussen de betrokken diensten te verbeteren. Hoeveel geld is er voor het komende jaar aangemerkt voor de uitvoering van deze verbetering van de samenwerking tussen betrokken diensten?

12 U heeft een onderzoek aangekondigd naar het welzijn van dieren in het circus. In het onderzoek zal worden gekeken naar verschillende diersoorten, trainingsmethoden, het transport en naar regelgeving in andere lidstaten. Hoeveel geld is hier in het komend jaar voor aangemerkt?

13 U stelt dat u zich in wilt zetten voor maatregelen die nodig zijn om het biologisch veilige niveau voor kabeljauw in de Noordzee te bereiken. Hoeveel geld is hier voor het komend jaar voor aangemerkt?

14 U heeft de Tweede Kamer laten weten voorstander te zijn van een Europees onderzoek naar bruinvis-strandingen en het voorkomen ervan in het kader van het Europese 7e kaderprogramma. In verband met de Europese datacollectieverordening laat u onderzoek uitvoeren naar discards en bijvangst van bruinvissen. Daarnaast heeft u toegezegd een “state of the art” rapportage te zullen laten maken over deze problematiek, waarin alle recente informatie bijeen wordt gebracht. Hoeveel geld is er voor het komend jaar vanuit LNV beschikbaar voor deze onderzoeken en de rapportage?

15 U schrijft dat Nederland zeegebieden met een bijzondere ecologische waarde in het Nederlandse deel van de Noordzee zal beschermen. Dit doet u via het Integraal Beheerplan Noordzee. Hoeveel geld is er voor het komend jaar door LNV aangemerkt voor de uitvoering van het Integraal Beheerplan Noordzee?

16 Hoeveel budget heeft u gereserveerd voor de uitvoering van de Nota dierenwelzijn en kunt u dat bedrag nader specificeren en koppelen aan de verschillende maatregelen die u in het kader van de nota dierenwelzijn gaat nemen?

17 U geeft aan dat 'meer kennis over de productie van voedsel kan leiden tot een bewustere consumptie'. Kunt u aangeven welke inspanningen u in 2008 zal verrichten om die kennis te vergroten, welke financiele investeringen daarmee zijn gemoeid en op welke wijze deze kennisvergroting wordt ingericht met in het bijzonder de vraag of er ook aandacht zal worden gegeven aan de negatieve aspecten van de productie van vlees en de veehouderij met betrekking tot dierenwelzijn, klimaat en milieuproblemen? Zo ja, waaruit blijkt dat dan en welke budgetten worden voor deze specifieke kennis vrijgemaakt?

18 Op welke wijze gaat u zich inzetten om de trend te keren van het niet duurzame gebruik van grondstoffen welke op langere termijn zal leiden tot een verslechtering van de leefomstandigheden in de wereld. Kun u daarbij aangeven welke budgetten u ter beschikking stelt voor de te nemen maatregelen?

19 In de begroting wordt aangegeven dat het lastig is om te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar vlees vanwege de te verwachten extra druk op landbouwgronden en schaarse middelen als water. U stelt dat de productie van een kilo vlees meer kost dan de productie van 1 kilo rijst. Kunt u aangeven hoe u deze constatering in uw beleid tot uitring zult brengen? Kunt u daarbij aangeven of u in uw beleid wilt inzetten op de matiging van de vleesconsumptie om de druk van vleesconsumptie en vleesproductie op het ecosysteem te verminderen? Kunt u aangeven welke middelen u daarvoor in zal gaan zetten en op welke wijze uw inspanningen zijn terug te vinden in de begroting (onder welke posten)?

20 Kunt u aangeven op welke wijze u de spanning tussen burger en consument ten aanzien van de keuzes die deze maakt in zijn koopgedrag zult aanpakken, welke budgetten u hiervoor beschikbaar stelt en welke afrekenbare doelen u hiermee wilt realiseren?

21 Kunt u aangeven op welke wijze u de toenemende concurrentie tussen voedselgewassen en gewassen voor biomassa in uw beleid wilt aanpakken, welke (financiele) middelen u daarvoor ter beschikking stelt en welke doelen u wilt bereiken op dat vlak? Dus wat er uit de door u te voeren besprekingen met het bedrijfsleven zal moeten komen om de duurzaamheid van de import van landbouwproducten te verbeteren? Wat zijn daarbij de ambities en de inzet van het ministerie? Kunt u aangeven welke beperkingen, regels of randvoorwaarden u zult gaan opleggen als de markt zichzelf niet lijkt te reguleren?

22 Kunt u aangeven waarom u voor de tweede pijler van uw beleid 'aandacht voor het dier' slechts een beperkt bedrag van iets meer dan 7 miljoen euro in uw begroting reserveert in het kader van de post 'verbetering dierenwelzijn'?
Kunt u aangeven waarom dit omgerekend nog geen duizendste is van de totale LNV begroting van ruim 2,3 miljard, terwijl u stelt dat men van LNV verwacht het welzijn van dieren te stimuleren?
Kunt u aangeven onder welke andere posten op uw begroting het stimuleren van het welzijn van dieren terug komt en welke bedragen er daarmee zijn gemoeid?

23 Kunt u aangeven wat u bedoelt met dat 'louter economische afwegingen bij de in te stellen maatregelen ten aanzien van bestrijdingsplichtige dierziekten niet meer acceptabel zijn' ? Bedoelt u daarmee dat maatschappelijke en dierenwelzijnswaarden leidend zullen zijn bij de maatregelen die worden genomen bij een (dreigende) uitbraak van een dierziekte zoals MKZ, Blauwtong, Vogelpest, etc? Zo ja, waar blijkt dat uit?
Kunt u ook aangeven wie welke kosten zal maken bij het voorkomen van een dierziekte en welke kosten het ministerie van LNV heeft begroot voor 2008 om dierziekten te voorkomen of aan te pakken? Kunt u daarbij aangeven waarom u deze uitgaven maatschappelijk verantwoord vindt?

24 Kunt u aangeven of u bij de vijfde pijler van uw beleid 'lekker en gezond eten' ook aandacht zult besteden aan de negatieve aspecten en gezondheidsrisico's van het eten van vlees en dierlijke eiwitten? Zo ja, op welke wijze gaat u deze aspecten van vlees onder de aandacht brengen, welke budgetten heeft u hiervoor gereserveerd en welke afrekenbare doelen heeft u hierover geformuleerd?

25 Kunt u aangeven wat u bedoelt met 'mensen zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun omgeving'? Kunt u daarbij aangeven welke aspecten van de leefomgeving u onder de individuele verantwoordelijkheid van mensen vindt vallen en welke onder de collectieve verantwoordelijkheid? En op welke wijze voert u de regierol van de zaken die onder de collectieve verantwoordelijkheid vallen? Hoe verhoudt zich uw inzet tot de conclusie van het MNP in de Milieubalans (pag 48) dat burgers aangeven een actieve regierol van de overheid te verwachten, waar regels en financiele prikkels een onderdeel van zijn?

26 Kunt u aangeven of u bereid bent om de fiscale maatregelen in het kader van 'duurzame leefomgeving'uit te breiden met een heffing op vlees en andere milieubelastende voedingsproducten? Kunt u daarbij aangeven op welke wijze u voornemens bent deze in te vulen, welke opbrengsten dit zou kunnen genereren en op welke wijze u deze opbrengsten zult gaan besteden?

27 Kunt u aangeven wat u bedoelt met 'door continue innovatie loopt de Nederlandse Agrosector op een groot aantal duurzaamheidsaspecten voorop in de wereld, waaronder dierenwelzijn. De minister streeft ernaar deze voorsprong te behouden'? Op welke terreinen van dierenwelzijn loopt Nederland voorop in de wereld en kunt u deze conclusie specificeren naar de volgende productiedieren: pluimvee, varkens, kalveren, konijnen, runderen, geiten, schapen en overige productiedieren? Kunt u aangeven op welke landen Nederland voorop loopt in het dierenwelzijn bij genoemde productiedieren? Kunt u aangeven op welke wijze u uw ambitie om de voorsprong te behouden wilt invullen, welke budgetten u hiervoor ter beschikking heeft en welke afrekenbare doelen u stelt? Kunt u daarbij ook aangeven welke maatregelen gericht zijn op regulering en strengere wetten en welke maatregelen gericht zijn op het stimuleren van de sector?

28 Kunt u aangeven welke stappen u in Nederland zult ondernemen om in nederland concrete stappen te zetten op het gebied van verduurzaming, naast uw ambitie om verduurzaaming internationaal aan te pakken in WTO en EU verband?

29 Kunt u aangeven welke plannen u heeft om een effectievere koppeling te maken van EU inkomenstoeslagen aan maatschappelijke waarden waaronder dierenwelzijn? Kunt u voorbeelden geven van maatregelen die u voornemens bent te nemen?

30 Kunt u aangeven hoe u de constatering dat dierenwelzijn hoog op de maatschappelijke en politieke agenda staat heeft vertaald naar uw beleid en begroting? Op welke wijze is het optimaliseren van dierenwelzijn vertaald naar hoge ambities in uw beleid? Kunt u aangeven waarom u met name in internationaal verband uzelf wilt inzetten voor dierenwelzijn? kunt u aangeven hoe zich dit verhoudt tot uw ambitie om de voorsprong op andere landen te behouden als het gaat om dierenwelzijn?

31 Kunt u aangeven hoeveel budget u beschikbaar stelt voor het onderzoek naar diervriendelijke stallen?

32 Kunt u aangeven op welke wijze u de invloed van de consument via zijn koopgedrag wilt aanwenden voor het verbeteren van de wijze waarop dieren worden gehouden? Kunt u aangeven of u daarbij ook voornemens bent de consument te sturen in zijn koopgedrag middels financiele prikkels? Zo ja, op welke wijze?

33 Kunt u aangeven wat u bedoelt met uw uitgangspunt dat in het wetsvoorstel Dieren het dier zélf centraal staat? Kunt u daarbij aangeven welke implicaties dit heeft voor de bescherming van dieren en het gebruik van dieren door mensen voor productie van vlees, zuivel en andere dierlijke producten?

34 Kunt u aangeven wat de resultaten zijn van de internet enquete naar de toekomst van het GLB? Kunt u aangeven welk belang er wordt gehecht aan een koppeling van dierenwelzijn aan inkomenstoeslagen? Kunt u aangeven wat u gaat doen met de resultaten?

35 Het kabinet heeft in het coalitieakkoord aangegeven zich bij de komende hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in te gaan zetten om de Europese inkomenssteun meer te koppelen aan het realiseren van maatschappelijke waarden. U heeft toegezegd dat u dit najaar met een notitie komt met voorstellen voor een Nederlandse positie in het debat hierover, waarin het onderwerp weidegang een plaats zal krijgen. Is er geld vrijgemaakt in de begroting voor het realiseren van zulke voorstellen? Hoeveel?

36 Kan de minister aangeven wat zij verstaat onder het uitbrengen van een versie van 'de Staat van het Voedsel' en hoeveel het uitbrengen kost, welke doelen zij voor ogen heeft en waarom het uitbrengen van een rapport bijdraagt aan het vergroten van het duurzaam koopgedrag?

37 Kunt u aangeven op welke wetenschappelijke literatuur u uw aanpak baseert dat u vooral wilt inzetten op kennisoverdracht en informatievoorziening aan consumenten om deze te bewegen tot duurzamere aankopen? Kunt u aangeven waarom u andere instrumenten, zoals regelgeving en financiele prikkels niet noemt, terwijl deze in combinatie met kennisoverdracht zeer effectief kunnen zijn in het veranderen van consumentengedrag?

38 Kunt u aangeven op welke wijze u tegemoet wilt komen aan de wens van burgers (Milieubalans 2007, pag. 48) om een sterkere regierol te nemen in het opleggen van beperkingen ten aanzien van producten die milieubelastend zijn om zo het consumptiegedrag te sturen?

39 Kunt u een nadere specificatie geven van de besteding van de enveloppe 21.12 Ontwikkeling en stimulering dierenwelzijn? Kunt u aangeven op welke wijze de besteding rechtstreeks ten goede komt aan de verbetering van het welzijn van dieren in Nederland en welke diergroepen hiervan profiteren?
Kunt u aangeven of u de vier miljoen euro extra voor ontwikkeling en stimulering van dierenwelzijn afdoende vindt om uw ambities te bereiken en zo ja, waarom? Zo neen, welk bedrag zou wel toereikend zijn?

40 U stelt dat ‘in het kader van het programmatisch handhaven’ de nadruk steeds meer zal gaan liggen op verscherpte controle door de VWA en de AID van diertransporteurs. Hoeveel extra geld is er beschikbaar voor het verscherpen van de controles van diertransporten? En waaruit blijkt dat dit afdoende is voor het effectief opsporen van misstanden?

41 Kunt u aangeven hoe uw doelstellingen ten aanzien van dierenwelzijn zullen leiden tot en daadwerkelijke verbetering van het welzijn van dieren in Nederland en hoe u deze ambities in cijfers gaat vatten? Kunt u daarbij aangeven welke ambities u heeft ten aanzien van de ingrepen die worden uitgevoerd op dieren zoals onverdoofd castreren, staartknippen, snavelkappen, tanden vijlen, etc.

42 Kunt u aangeven welke afrekenbare doelen u uzelf stelt en hoe deze zich verhouden tot de ambities die u heeft ten aanzien van dit thema, de roep vanuit de samenleving om meer dierenwelzijn en uw constatering dat dierenwelzijn een belangrijke pijler van uw beleid is? Kunt u aangeven of de doelen die u heeft geformuleerd op pagina 38 in voldoende mate de maatschappelijke wens voor een beter dierenwelzijn omvatten en of de hoge ambitie uit eerdere hoofdstukken afdoende is vertaald in deze doelen en waarom u dat denkt?

43 Kunt u aangeven waarom de bedragen voor de ontwikkeling en stimulering van dierenwelzijn in de eerste tabel van pagina 33 voor de hele periode van 2008 tot 2012 gelijkblijvend zijn, terwijl deze in de tabel op pagina 41 oplopen tot 13 miljoen in 2012 en verder?

44 Kunt u aangeven waarom u uw doelstellingen afdoende vindt voor het realiseren van eerder gestelde ambities dat Nederland voorloper moet blijven op het gebied van dierenwelzijn?

45 Op pagina 45 staat in de tabel 'budgettaire gevolgen voor beleid' dat voor verbetering dierenwelzijn 7.016.000 euro wordt uitgetrokken in 2008. In de Rijksbegroting van LNV 2007 staat op bladzijde 32 dat er voor het jaar 2008 in totaal 3.971.000 euro aan verbetering dierenwelzijn zal worden uitgegeven. In het beleidsprogramma Samenleven Samenwerken waarin wordt gesteld dat er 6 miljoen euro EXTRA voor dierenwelzijn ter beschikking wordt gesteld, waarvan 2 miljoen euro voor intensivering controle en handhaving en 4 miljoen euro voor verbetering dierenwelzijn. Als we 4 miljoen euro optellen bij 3.971.000 euro betekent dit logischerwijs dat het budget voor verbetering dierenwelzijn minimaal 7.917.000 euro zou moeten zijn. Hoe is dit verschil te verklaren?

46 In de begroting LNV van 2007 staat bij de post 'verbetering dierenwelzijn' voor het jaar 2007 een bedrag genoemd van 4.286.000 (tabel pag. 32). Dit komt niet overeen met het bedrag wat is genoemd in de begroting van 2008 (tabel pag.45) wat 3.894.000 bedraagt. in de suppletore begroting van 2007 zijn geen mutaties aangegevenIs het waar dat er minder aan dierenwelzijn uitgegeven dan gepland en wat is hiervoor de reden?

47 In 2008 zal 7.016.00 euro worden uitgegeven aan dierenwelzijn. Kan dit bedrag nader worden gespecificeerd ook met het oog op de nota dierenwelzijn? En kan daarbij worden aangegeven in hoeverre sociaal psychologische ondersteuning van agrariers getroffen door dierziekten of andere uitgaven die niet direct ten goede komen aan het dierenwelzijn onder deze post zullen worden geschaard?

48 Kunt u aangeven in hoeverre in het stimuleren van een verantwoorde samenstelling van het voedselpakket, het verminderen van vleesconsumptie als onderdeel wordt opgenomen?

49 Er wordt 3,6 miljoen euro uitgegeven aan de basis en project subsidie van het voedingscentrum. Kunt u daarbij aangeven op welke thema's deze financiering wordt ingezet en in hoeverre er aandacht wordt geschonken aan de effecten van de veehouderij en vleesconsumptie op het klimaat en het milieu? Kunt u aangeven of deze subsidies ook worden ingezet om duiervriendelijk, klimaatvriendelijk en miluieuvriendelijk te consumeren. Zo ja op welke wijze?

50 Kunt u aangeven op welke wijze u besmetting van mensen met de MRSA bacterie gaat voorkomen? Kunt u aangeven welk deel u van uw budget zult gaan besteden aan het voorkomen van verdere verspreiding van de MRSA bacterie? Kunt u aangeven of het besmettingsgevaar voor mensen een legitieme reden is om grootschalige veehouderijbedrijven in een straal van vijf kilometer van burgerwoningen in Landbouw Ontwikkelingsgebieden te voorkomen?

51 U heeft de kamer geinformeerd dat onderzoek is uitgezet ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe houderijsystemen voor melkvee. In het lopende onderzoeksproject ‘Duurzaam Integraal Ontwerpen Melkveehouderij’ wordt gewerkt aan nieuwe concepten. Eén van de onderdelen waar nadrukkelijk naar gekeken wordt, is het overbodig maken van het onthoornen. Is er geld beschikbaar voor dit onderzoek? Hoeveel en hoeveel is er beschikbaar voor concepten waarbij koeien wel moeten worden onthoornd?

52 Het ministerie van LNV faciliteert de opstelling en uitwerking van de innovatieagenda melkveehouderij van de LTO met een financiële bijdrage. De inhoudelijke uitwerking van deze agenda is echter aan de sector. Waarom worden er geen voorwaarden of kaders gesteld aan de besteding van dit geld, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van nieuwe stalsystemen voor koeien met horens?

53 U heeft de kamer laten weten dat u het probleem van MRSA resistentie onderkent en dat er onderzoek komt naar resistentie en antibioticagebruik. U zal hiervoor een aantal maatregelen nemen. Welke zijn dat en is er geld beschikbaar voor dit onderzoek? Hoeveel?

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren aan de tweede termijn van de Algemene Beschouwingen

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren aan het debat over de situatie in Birma, eerste termijn.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer