Bijdrage Partij voor de Dieren aan de feite­lijke vragen­ronde Agenda Dier­ge­zondheid


17 december 2007

Nr

Vraag

Blz
van


tot

1

Een hoofdstuk met betrekking tot proefdieren ontbreekt. Wat zijn voor de minister de redenen geweest om deze aanzienlijke groep dieren niet in de nationale agenda diergezondheid op te nemen?

0

2

Is de minister bereid in de agenda ook beleid te ontwikkelen voor deze groepen, zowel voor de dieren die gebruikt worden voor dierproeven, als voor de dieren die betrokken zijn bij de fok van proefdieren? Zo neen, waarom acht de minister het niet noodzakelijk om voor deze dieren beleid met betrekking tot hun gezondheid op te stellen? Zo ja, hoe zou u dit beleid vormgeven?

0

3

Kunt u aangeven hoe u zal omgaan met het feit dat veel meer varkenshouders dan eerst werd aangenomen zijn besmet met de resistente MRSA bacterie? Kunt u aangeven hoe u zal voorkomen dat deze varkenshouders niet alleen een groot risico voor zichzelf vormen, maar ook voor hun kinderen en omgeving? Kunt u aangeven in hoeverre ook voor omwonenden van intensieve veehouderijen besmettingsgevaar dreigt?

20

4

Kunt u aangeven of in Nederland, net zoals in de VS, ook in stafylokokken gevonden worden in een ruim gebied rondom grootschalige en intensieve veehouderijen? Kunt u aangeven of stafylokokken uit de veehouderij ook een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid in Nederland?

20

5

Kunt u aangeven op welke wijze de aan landbouwhuisdieren gerelateerde Q-koorts, die zich nu in Brabant heeft verspreid onder grote groepen burgers, voorkomen had kunnen worden?

20

6

Kunt u aangeven op welke wijze u omgaat met het bericht van de Wereldgezondheidsorganisatie dat een vogelpest pandemie dreigt? Kunt u aangeven welke consequenties u hieraan verbindt voor de pluimveehouderij in Nederland?

20

7

Kunt u aangeven in hoeverre u het antibiotica in de veehouderij gaat terugdringen en welke beleidsinstrumenten u hiervoor gaat inzetten?

20

8

Kunt u aangeven of u een verbod op preventief antibiotica gebruik bij landbouwhuisdieren mogelijk acht om de toenemende resistentie van bacteriën te voorkomen?

20

9

De minister stelt dat integrale kennis in de kweekvissector vaak nog ontbreekt en wil daarom inzetten op het uitbreiden van de kennis op het gebied van preventieve gezondheidszorg en waterkwaliteit, en op de effecten van het houden van vissen in gesloten recirculatiesystemen op de gezondheid van vissen. Wordt in dit onderzoek naast het gezondheidsaspect maar het gehele welzijnsaspect van vissen opgenomen?

34

10

In de agenda staat dat gevangen vissen in de beroepsmatige visserij vrijwel direct na vangst gedood worden. Kunt u de definitie geven van ‘vrijwel direct’?

34

11

Valt het samengeperst worden en daarna meegesleept en opgehaald worden in grote netten, en vervolgens op een vissersschip verdrukt worden onder grote hoeveelheden andere vissen ook onder de definitie ‘vrijwel direct’? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, bent u bereid om ook voor de zeevisserij regels op te stellen met betrekking tot het doden van deze vissen?

34

12

Is de Minister van plan het Besluit doden van dieren aan te passen aan de regels van de EU en er regels voor het doden van vissen, zowel in de zeevisserij als de kweekvisserij toe te voegen? Zo ja, op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

34

13

U stelt dat van veel diergeneesmiddelen niet bekend is hoe lang het middel/werkzame stof in de vis blijft. Wat is momenteel het beleid met betrekking tot met geneesmiddelen behandelde vissen? Wordt daar momenteel een wachttijd voor gehanteerd? Zo ja, hoe lang is die wachttijd en hoeveel zekerheid geeft deze dat de vissen wanneer zij geconsumeerd worden geen residuen van geneesmiddelen meer bevatten?

34

14

Kunt u aangeven welke belangen, andere dan economische, gediend zijn bij het overlaten van het creëren van draagvlak voor een gedragscode aan de viskweeksector?

35

15

Is de minister voornemens ook andere partijen dan de sector te betrekken bij de inventarisatie van de aspecten van visgezondheid die prioriteit hebben? Zo ja, welke partijen? Zo neen, waarom niet?

35

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren aan Burgerinitiatief Stop Fout Vlees

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren aan debat over de Nederlandse bijdrage aan de militaire missie in Uruzgan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer